ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО
“ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – ПЛОВДИВ
ПРЕЗ 2012 г.

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчетен доклад съдържа периода от дейността на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2012 год. Той обхваща последователността и приемствеността на края на предходния и началото на настоящия мандат на управление и развитие на Дружеството.

Това беше динамичен период, който несъмнено остави дълбоки положителни следи в стабилизацията на административно – управленската и финансово – материална дейност. на нашето Дружество. Доведе и до констатацията за необходимостта от промяна на мисленето , в посока навлизане на млади и отговорни кадри. продължава


СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ
Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” Пловдив
Пловдив 4004, ул.”Димитър Талев” № 49 , тел.№ +359 32/ 699024

Управителният съвет на Тракийско Дружество “ Войвода Руси Славов” гр.Пловдив

КАНИ

Членовете на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” да вземат участие в Общо събрание на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”, колективен член на СТДБ, свикано на основание чл.26 на ЗЮЛНЦ на 26 януари 2013 г. ( събота ) в 11:00 часа в сградата на Дружеството Дом «Тракия», с адрес гр.Пловдив, ул. ”Димитър Талев” № 49, при следния :

Дневен ред:

1.Отчет на Управителния съвет за дейността на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” за 2012 г..
2.Финансов отчет на Контролната комисия за 2012 г.
3. Утвърждаване Бюджет за 2013 г .
4. Изменение и допълнение на Устава на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”.
5. Потвърждаване Решенията на Общо отчетно изборно събрание на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” от 23.06.2012 г.
6. Разни

Регистрацията на присъствуващите започва в 10,30 ч. на 26.01.2013 г., на мястото на провеждане на Общото събрание. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден от 12 ч., на същото място и при същия дневен ред

Председател на УС
на ТД “ Войвода Руси Славов” / инж. Нонка Матова/
гр. Пловдив 4004, ул. „Димитър Талев” № 49 , тел. тел.№ +359 32/ 699024


ЯНУАРИ


1. Общо събрание на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” – 26 януари 2013 г. ( събота ) в 11:00 часа в сградата на Дружеството Дом «Тракия», с адрес гр.Пловдив, ул. ”Димитър Талев” № 49


ФЕВРУАРИ


1.. Развитие на партньорски отношения с други нпо в страната за провеждане на съвместни инициативи и мероприятия / първа тема : спорт – участие в Държавно Първенство на тракийчета чрез Спортен клуб “Тракийски юнак”/.
Отг., Н. Матова, Хр. Алексиев

продължава


Снимки от участието на членовете на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ на тържествата по случай 127-ата годишнина от Съединението на България. Във възстановката участват ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Брани поле, МТ „Константин Величков“, гр. Пазарджик, ДДЛРГ „Олга Скобелева“ гр. Пловдив, ОУ „П. Славейков“, с. Белащица, НУМТИ „Добрин Петков“, гр. Пловдив, ОУ „Яне Сандански“, гр.Пловдив, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив, ОУ „Братя Миладинови“, гр. Пловдив.