ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” ПРЕЗ 2022 г.

Уважаеми дами и господа,

Културата не е лукс, а право и нужда на всеки, както и градивен елемент за справедливо, знаещо и можещо общество. Ето защо, да знаем какво се случва в нея и как се управлява тя, е съществено важно. Предвид това, за да бъде от полза за своите членове и симпатизанти, „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  както и досега, продължава  открояването на  значимото и интересното в своята политика на развитие и експониране на тракийското културно наследство в Тракийската общност. Неговата цел е да представя и осъществява ключови решения, процеси и политики, от значение не само за общностния сектор и за своето развитие, но и за благоденствието на всички нас като граждани.

Работният план за култура на „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  следва логиката и приоритетите на актуалният Работен план, по който ЕС работи от 2019 г. насам и който изтече в края на 2022 г. Той е стратегически документ на държавите-членки за развитие на сектора, който обикновено обхваща четиригодишен период.

Междувременно обратната връзка от държавите членки по темата за изпълнението на Работния план 2019 – 2022 на ЕС отчита, че Работните планове за култура всъщност имат добавена стойност на национално равнище, защото служат за основа и вдъхновение за създаването на нови програми и политики; подобряват сътрудничеството заради съвместните методи на работа, а често подобряват и сътрудничеството между различни ведомства и институции с НПО в самите държави.

Нека започна с две мисли на мъдри хора: 1.“Който не помни миналото – той няма бъдеще. – Абу -л – Фарадж – /1226 – 30.06. 1286/ сирийски учен, писател, лекар. Християнин.“ и 2.„Единственото ценно в нас са рисковете, които поемаме“ Ърнест Хемингуей. И двете послания напълно отразяват състоянието и предизвикателствата на дейността и действията ни в периода.

В този отчетен доклад се съдържа периода от дейността на Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2022 год.

И през тази година успяхме да си осигурим известна нормалност. Изпълнихме Календарният годишен план. Разрешихме редица предизвикателства. Както и досега открехнахме прозорци към бъдеще, за да възродим присъщи практики и да предадем съхранената наследствена памет на поколенията.

Дойде края на отчетната година и както винаги, си правим равносметки – какво постигнахме, с какво не се справихме, какво искаме да реализираме занапред. И отправяме поглед към бъдещето. Или по-точно към хората, които със своята почтеност, трудолюбие и мисъл за другите днес определят как ще изглежда България през следващите десетилетия. Японците никога не забравят как се гради успеха на нацията им – с дисциплина и трудолюбие. Манталитетът е плод, който се отглежда с години, за да даде своя резултат, Историята на развитието на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” е изпълнена с десетките хиляди истории на обикновени, но будни хора, които правят България по-добро място за живот и работа.

В този Доклад отново напомняме за значението на Тракийската общност и Тракийските дружества и в националната история.  Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” винаги е бил един от най-старите културни центрове на страната със запазени традиции от миналото , през настоящето, за бъдещето.

Повечето от приоритетите в програмата за развитие на Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, които защитавахме, вече сме изпълнили, други, преди всичко дългосрочни планове, остават за бъдещето. Но 125-годишнината от учредяването на Дружеството през 1897 г., отбелязваме с невероятно краткия срок на съживяване, възстановяване и стабилизация на дружествените системи – организационни и материални. Отново във фокусът на бъдещото развитие е привличане на знаещи и можещи кадри .

Времето в което живеем, е време на възможности и предизвикателства.

Както във всяка една от изминалите години, така и през отчетната 2022 г., извършенотo на този пореден етап от развитието на Дружеството ни  е пряко свързано  със средносрочната дружествена стратегия на база обезпечение, съгласно бюджетната прогноза за събираемост, разработена по информация, подадена по сключените договори за стопанска дейност, съгласно Устав, както и прогностичната, за допълнителни приходи по реда на специалните закони в България.  Разпределението на разходите за 2022 г. е съобразено с размера на предвидените средства в утвърдения на Общо събрание 26.02.2022 г., бюджет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  за 2022 г. , но не отразява напълно реалните му потребности, поне на този етап. Необходимостите са повече, отколкото прогностичната събираемост. Всяко отлагане се отразява отрицателно в много висока степен.

Поради тази причина на недостиг на средства, ТДВРС не е успяло да върне  увеличените общи приходи със…лв, предвидени с бюджет за 2022 г., на база допълнителен личен заем от Председателя г-жа Нонка Матова, обезпечен с банков кредит. Нека сме благодарни, защото това бе живителната глътка, която осигури възможност на Дружеството, прилагащо системата на собствено бюджетно финансиране, да извършва разходи  съобразно приоритетните необходимости за дейността си., включително изплащане присъдени дългове по дела главно за отмяна на Общите ни събрания поради констатирани съществуващи или не процедурни пропуски при изпълнението им от нереализиран претендент за власт и към СТДБ за 39441.70 лв за членски внос по Устав на СТДБ за периодиката 01.01.2014 г до 12.06.2017 г. – датата на прекратяване членските правоотношения със СТДБ . Изплащането на банковия заем тече, но претенциите на СТДБ за продължаващи плащания със същата обосновка са основа на продължаващи съдебни дела. Отдавна вече не си задаваме п други въпроси : за личната отговорност и морал.

На вниманието ни продължава да е иновативната стратегия за субсидиране на гражданския сектор, определяна от НС със ЗДБ за съответната г. Продължаваме да очакваме да видим каква ще е предвидената държавна политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създаване на условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи и за системни организации като ТДВРС.

И през 2022 г. получихме субсидиране от АЗ -ЕСФ, за трудова заетост на едно лице в рамките на установената за страната минимална заплата за срок от 01.09.- 31.12.2022 г., което ще продължаваме да получаваме до изтичане на двугодишния срок на договора.

Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” е член на ЮНЕСКО, със статут Клуб ЮНЕСКО към Комисия за ЮНЕСКО – МВнР на Република България. Там също не сме констатирали наличие на Програма, с  Работен план за работа на терен, с, чрез и за организациите – членове, съобразени с ранг листа по ясни критерии за сигурност и устойчивост и със съответно финансиране на дейността.

Запознати сме с Работният план за култура 2023 – 2026 на ЕС за културния сектор, посредством който преодолява кризи, вместо да се възстановява дълго от тях. Заложените в него приоритети изцяло съвпадат с приоритетите на Дружеството. Това ни радва, защото вече се оказва, че от години наред сме преценили и познали правилната посока в стратегическото развитие на Дружествената система и сме движили ТДВРС неотклонно напред, с оптимално разпределени усилия и средства.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ

Пряка причинно-следствена връзка към успеваемостта и развитието на ТДВРС е работата с качествени хора.  Като следствие на това, правилните хора да свършат добре работата, за която са се хванали и резултатът се стабилизира и финансовата част почти винаги идва и е възходяща. Приета дългогодишна практика е ТДВРС да  инвестира в хората, в свеждане на нови знания към назначените , с цел да са адекватни и свършат качествено тази специфична работа. Стремяло се е и към „предаването на щафетата“, за да има повече заинтересовани, към „заедността“ за предаване опит към членове, доброволци и съпричастни.  Първична истина е, че финансовата част на ТДВРС, която в момента е в недостиг, е производна на това с колко качествени хора се работи, колко развита е системата, колко вещи са кадрите ни в това, което правят. Вижда се как наоколо други организации стават все по-добри, движат се все по-бързо, все по-ефективни са в привличането на капитал. В рамките на няколко години от влизането ни в ЕС започнаха да привличат повече финансиране при всяко откриване на Програма. И това не е функция само на това, че има много пари, функция е и на качеството и отговорността на човешкия потенциал с който се разполага.

Констатиран бе очакван спад в количеството членска маса, от една страна, поради Ковид 19 и свързаните с него ограничения, от друга атаките на ГЙЙ и КП срещу ТДВРС, включително регистрацията на друго НПО със същото име – ТДВРС Пловдив, което доведе до объркване и отлив на членове, най – вече недопустимо партийно поляризирани, от трета – прекратената практика ТДВРС да поема транспортни разходи за автобуси за посещения по места.  От казаното би могло да се достигне до извод, че такъв вид инвестиция не е била правилната, защото не е водела към устойчив резултат на развитие на организационния капацитет.

Смятаме, че правилният подход е стимулиране доброволчеството за повишаване способността да се привличат лоялни членове и да се популяризира мисията чрез модернизация на електронната страница за нейната разпознаваемост в интернет пространството с допълнителни виртуални мощности /музей, галерия, библиотека, работилници по изкуства/.

ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ

За НПО в България става все по- трудно осигуряването на финансиране на дейността, тъй като намаляват източниците на финансиране.

Финансирането на национално равнище е чрез проекти, а ТДВРС е системна организация.

Не разполагаме с циклично финансиране на местно , или национално равнище. Съветват ни да разкрием свое читалище, за да се ползваме от правата и задълженията по ЗНЧ. А дейността ни като организация в регистъра на МК е с абсолютно припокриване, но без териториална ограниченост, което е по- модерно и без ограничени възможности.  Това би станало излишно, ако правилата за НЧ се въведат и за културните организации в ЗЗРК.

Постъпленията от членски внос продължават да са незначително малък източник на финансиране.

Обмисляме всякакви възможни варианти.

 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

НПО имат достъп до формални канали за комуникация с правителството. ТДВРС участва в няколко обществени съвета, следва да поднови участието си и в това НС.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Като цяло услугите на НПО отговарят на потребностите на хората. Сферата на дейност на ТДВРС е култура, образование, младеж, спорт. Иновирана и модернизирана бе електронната страница на Дружеството, с цел да се постигне принципно различен подход на предлагане и ползване на  предлагана широка гама услуги в области от сферата на образованието и културата.

Много НПО се опитват да развиват стопански дейности и социално предприемачество , за да си осигуряват допълнително финансиране. Сред дейностите, генериращи финансиране, традиционно са обучения, публикации, анализи, или експертни консултации, или работа с лица в уязвимо положение за производството на различни изделия. Все повече организации подхождат стратегически към разработването на нови услуги и продукти, които могат да продават, за да засилят финансовата си независимост / онлайн магазин, за продукти на социални предприятия и др./. Сред тях се включват брандирани продукти, образователни игри, различни преживявания, кетъринг. Има области като здравеопазване и образование, в които по линия на публично – частното партньорство властите не възлагат достатъчно договори за услуги с НПО, дори те да имат необходимия опит.

Необходими са ни млади, отговорни и нахъсани кадри.

Значителен недостиг е липсата на  закон за доброволчеството.

СЕКТОРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Във външен план напред излиза значението на мрежовите структури, особено някакъв вид съюзеност между по- големи НПО – примерно клъстери на големи организации и т.н. Компаниите принципно продължават да ценят НПО и да ги възприемат като партньори.

Във вътрешен план ТДВРС продължава да развива своята секторна инфраструктура. Нови измерения ще бъдат постигнати чрез създаване виртуални мощности и пускането им в действие в интернет пространството, както и чрез разширяване опциите на Дружествената  материалната част и база.

ОБЩЕСТВЕН ПРЕСТИЖ

Общественият престиж е свързан с прякото споделяне на целеви опит, информационни модули,  практически съвети, провокиращи всеки да намира оптимални решения за работата си с цел постига по-добри резултати. Това е специфично запалване искрата на интереса като път към успеха. Като начин, който кара другите да вярват в невероятните свои възможности, той вдъхва смелост и вяра в собствените умения,  дава кураж да се работи здраво и отговорно, за да бъде постигната реализация. Такъв вид демонстрационно споделяне е практическа катализа , специфичен инкубатор на добри идеи, на  оптимистична настройка и  вяра в успеха. Основополагащо е за личния и обществен просперитет и за възможностите да бъде реализирана възникналата идея. Личната нагласа е съществена част по пътя към успеха Такъв вид споделяне кара хората да мислят по-разумно, по-интересно, по-иновативно, на практика да се почувстват по-силни и уверени по пътя към съвършенството. Споделянето не само обогатява и допълва идеята, но и привлича съмишленици. Така, вероятността тя да бъде реализирана се увеличава. Така и ние повишаваме интереса на хора и структури към нас.

Оптимисти сме, че сме на правилната посока. Да виждаме промяната към по-добро у хората наистина ни зарежда максимално.

Целта е последващо разрастване, стабилитет и устойчиво развитие.

Разходи за издръжка:

За издръжка на дейността си Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” отбелязва три основни вида разходи:

 1. Поддръжка на административен капацитет.

1.1.През 2022 година, чрез Проект, дружеството си помогна със  законово европейско и национално субсидийно финансиране от АЗ – ЕСФ  осигуряващи работна заетост  в рамките на дву годишна периодика, на човек с увреждания, от 01.09.2022 г в рамките на минимална заплата.

1.2.Сключен граждански договор с музеен специалист за създаване на музейна документация и научни паспорти на тематични артефакти.

 1. Поддръжка, изграждане и развитие на материалната си част и база.
 2. Неправителствена дейност

По Устав, съгласно Календарен план и възникнали необходимости.

Капиталови разходи за:

Развитието на материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив” е ключова мярка за устойчивото развитие на дружеството. Ние сме не само амбицирани да реализираме поставената цел, но и готови с прагматични мерки.

Предвид това, че бяхме предвидили и продължаваме да залагаме за изпълнение ремонт на голямия кино- театрален салон в югоизточната част на сградата на  материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив” и прилежащото му пространство с  проектно участие за изграждане на автономни системи за ОВИ, като очаквахме отваряне на съответните Програми, което не се случи, разписахме Договор за наем и инвестиции . Съгласно условията му, до края на 2023 г., следва да бъдат изградени нови, ремонтирани и модернизирани съществуващи пространства и бъдат пуснати в действие по предназначение.

Предвидено е да довършим със собствени средства изключително важното пространство от източната страна на сградата, предвидено за изкуство и култура на открито, което го прави уникално.

Отчитаме продължението през 2022 г на дейностите по поддръжка, изграждане и развитие на материалната част и база, с уговорката, че стратегията за развитие на ТДВРС е дългосрочна, постоянна, с цикличен характер, поради което е налице устойчиво продължение и развитие на едни и същи дейности и позиции.

 • Подготвена е за изграждане Зона „Изток“- за изкуство и култура на открито.
 • През 2022 г. бяха възстановени с нови, водостоците от изток и юг върху сградата, а дъждовните води, с продължение в подземна тръбна разводка, заустени в съответните канални шахти.
 • Бяха ревизирани водосборните шахти и осъвременени с капаци, съгласно изискванията.
 • Бе изчистено и подготвено, с оглед изграждане на предвидени нови павилиони и сервитутни обслужващи зони, цялото теренно пространство.
 • Бяха премахнати, след преглед и разрешение от общината 4 опасни дървета американски ясен, засадени 6 нови /липи и явор/, 1 кипарис преместен и засадени 10 лози /десертен непръскащ се сорт/, за озеленяване зона „Изток“.
 • Бяха констатирани като потенциални за отстраняване, още 6 дървета американски ясен.
 • Бяха закупени и положени в зона „Изток“ за монтаж 200 кв м. масивни мраморни плочи за подова настилка, с 50 т. пясък за подложка / разстелен/.
 • Бе реновиран уеб сайта на ТДВРС wwwtrakiaplovdiv.org от IT специалист. Това позволи той да бъде бърз, мащабен и разпознаваем от всички устройства, навсякъде.
 • За онагледяване дейността, създаване и развитие на виртуални пространства и привличане на млади хора, за ТДВРС е закупена качествена специална техника, с която да изпълнява замисленото, включително професионален дрон.
 • Във връзка с паспортизирането на сградата със съоръженията и прилежащия и терен, се събират необходимите документи. Очаква се приключване на ремонтните дейности и монтаж на нови инсталации, за да се предприеме процедура, във връзка с приключване на законоустановения краен срок за юридически лица.
 • Изградена и монтирана на покрива е мълниезащитна система.

И през 2022 година , пред дилемата дали да започнем нещо ново или да заложим на нещо старо и утвърдено, то задължително сме избрали отново втория вариант. Това винали ни е допринасяло спокойно надграждане, устойчивост и финансов растеж.

Финансово обезпечаване на обществения характер на дейността на „Тракийски културен дом Пловдив”

 

2022 година беше изпълнена с предизвикателства навсякъде. Очаква се 2023 да бъде още по- сериозно затрудняваща.

В ЕС приключиха  обсъжданията за периода 2023 – 2026 г. Работния план на ЕС отчита, че Работните планове за култура на страните членки са от приоритетна важност. Наред с други приоритети, се очаква увеличаване на бюджета на програма „Творческа Европа“, който в момента продължава да не може да посрещне нуждите на сектора.

ТДВРС има проведени разговори,съвети,с Министерство на културата и Народно събрание. Осъществени са стъпки към реализация на спортни и младежки дейности, за което са проведени разговори и съвети с ММС.

Продължаваме по план осъществяване на замисленото в мащабност.

Знаем какво да правим. Знаем и как да го постигнем.

Това доведе до още по- силни връзки и сплотяване на членовете, и желание на все повече хора да стават членове и участват в дейността на ТДВРС.

И през 2022 година очаквахме да заработи приетата от НС на РБ  иновативна стратегия за субсидиране на гражданския сектор, както и специалните закони съобразно ЗДБ за 2022 г. в частта за юридическите лица с нестопанска цел. С оглед постигане на по-голяма степен на съответствие на провежданите политики и разпределението на публични средства за тяхното реализиране през 2020 г , се възприе финансовото подпомагане на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет /съответните министерства/ в рамките на целите и приоритетите на утвърдените им области на политики, от чиято отговорност и компетентност е тяхното провеждане, а не от централния бюджет.

Продължаваме да очакваме ново, по-правилно и справедливо преразпределение на държавния бюджет. В момента той не се преразпределя правилно. По-трудното е, че въвеждането е наистина голяма реформа и означава редакция на всички закони в държавата.

През 2022:

 1. нямахме сериозни финансови предизвикателства;
 2. изплатили сме всички дължими данъци и такси към държава и община;
 3. Дружеството е изряден работодател. Като такъв покриваме всички критерии отговарящи на социално предприятие.
 4. изплатихме сериозни суми и по дела.

Продължава да остава открит въпросът: Каква и къде е обществената полза? Установяваме по труден ред и начин българските реалности в началото на 21 век. Факт е, че най – малкото читалище в Пловдив получава по- голяма субсидия от дружеството като регистрирана културна организация и член на ЮНЕСКО!

Остава на дневен ред в процеса на изпълнението на бюджета за 2023 г, текущо през годината,  да бъдат набирани с активността на членове и симпатизанти по бюджета на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  допълнителни средства за разходи, свързани с изпълнението на Закона за културното наследство, свързани с дейности по опазване на културни ценности, консервационно-реставрационни дейности, откупки на произведения на изкуството, дигитализация на музейните фондове и други подобни;

Знайно е, че бюджета на ТДВРС е прогностичен : не е обезпечен чрез субсидии по линия на съответните специални закони като системна организация. Той е толкова, колкото съберем. Но с него покриваме преди всичко неотложните разходи. За 2023 г сред тях е и най – важният: приключване дейностите по изграждане и ремонт и оформяне зона „Изток“.

– Капиталови разходи. Средствата са необходими за:

 1. извършване на дейностите по изграждане и ремонт на модули в сграда и терен на ТДВРС и оформяне зона „Изток“ за култура и изкуство на открито.
 2. поддръжка, изграждане и развитие на материалната част и база.
 3. придобиване качествена специална техника, с която да се развива, усъвършенства и изпълнява замисленото.

Обръщаме внимание, че преди всичко трябва да бъдат изплащани текущите разходи и задължения на Дружеството, за което се формира определен бюджет. Уставът позволява и доброволно определени членски вноски над минималния определен размер, както и дарения и субсидии по реда на специалните закони от всички, които се самоопределят като съпричастни към мисията и каузата на Дружеството.

 1. II. А. „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото тракийско културно наследство”

Дейността на ТДВРС е циклична. От година на година тя се развива и усъвършенства. Поради тази причина дейностите се преповтарят и извършват перманентно в дългосрочен план. Имаме и все повече нови значими идеи.

От много години се опитваме да обясним, че ние трябваше да имаме в бюджета си целеви субсидии поне 50 – 100-150 хил. лева, с които :

 1. да издаваме на добър английски книги, писани от наши автори за Тракия. Издадени не от наши издателства, а да се плати на престижни международни издателства – във Франкфурт на Майн, Парижкия университет, което ще гарантира книгите да се прочетат – няма нищо срамно в това, правят го всички, когато се налага;
 2. Да имаме и отпускаме всяка година целево стипендии за млади учени, които искат да работят по проблемите на Тракия;
 3. Всяка година да правим кръгли маси, международни конференции, изследвания, онлайн предавания с каталог и сборник по важни въпроси, свързани с въпросите на Тракия;
 4. да изградим и всяка година да правим лагери за младежи от България и другите страни, на които неусетно да се осъществява приобщаване към бита, културата, нравите, обичаите на Тракийската общност;
 5. Да експонираме в международното пространство като настоящ член на ЮНЕСКО, съществени части от  движимото и недвижимото тракийско културно наследство, на първо място спортът и занаятите като култура в тракийската общност от античността до наши дни ;
 6. Да въведем и експонираме във виртуалното пространство виртуални музей, библиотека, архив на ТДВРС чрез обновен електронен дружествен сайт, който да бъде свързан с Българските културни домове и българските културно – просветни дружества по света;
 7. Да развием, разширим сградата ни в модерен Тракийски културен дом в Пловдив с модерни салони за библиотека, музей, ателиета по изкуства;

Начините са много. Но това не са политики, които могат да се осъществят за шест месеца, а насочени поне 10-15 години напред.

Стратегически и оперативни цели на политиката:

 1. иновативен подход за опознаване и преоткриване на културното наследство чрез активно участие, дигитални технологии и интерактивни симулации;
 2. осигуряване устойчивост на постигнатите резултати от инициативите;
 3.  допринасяне за сближаването на европейските народи чрез инициативи за създаване на престижни и популярни културни събития;
 4. довеждане до значителни културни, икономически и социални ползи.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ: сигурност, конкурентоспособност, върховенство на закона;

Отчитаме нуждата от нови мерки. Очертават се няколко ресора, с тенденции за иновативно развитие:

 1. Уреждане и поддържане дигитални библиотека, музей, архив, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки;
 2. създаване и поддържане електронна информационна мрежа;
 3.  Развиване и подпомагане любителското художествено творчество чрез самодейни колективи;
 4. Организиране школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания, младежки дейности;
 5. Краеведческа дейност : събиране и разпространяване знания за родния край;
 6. Създаване и съхраняване музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;

        Визия за развитието на политиката

Дейностите на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ изцяло са съобразени с„кратки насоки за приоритетите и програмите на ЮНЕСКО – 2022 г“.

Очакваме Европа да стане лидер в насърчаването и реализацията на промяна за стимулиране гражданите да бъдат включени в изработването на политиките, които засягат техния живот.

Продължаваме усилията за увеличаване на финансирането, необходимо за реализация на основните приоритети с набелязаните нови мерки с иновативно развитие.

Постигането на целите на културната си политика,  Дружеството планира да реализира посредством  програми на ЕС, ЮНЕСКО, национални, общински .

Полза/ефект за обществото от политиката

 1. Физическо и правно-нормативно опазване на движимите и недвижими ценности на културата, издигане самочувствието на българската нация като важна част от световния цивилизационен процес, свидетелство за приноса на предците ни за развитието на европейската и световна култура;
 2. Съхраняване и развитие на тракийското нематериално наследство, като част от българската културна идентичност;
 3. Създаване на конкурентноспособно българско изкуство;
 4. Изграждане и утвърждаване на положителния имидж на Дружеството, страната ни, на българската нация и култура;
 5. Създаване на условия за разширяване достъпа на обществеността до съвременните прояви и достижения на културата ни чрез мощностите на Дружеството.

Политиката на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ с основните приоритети и набелязаните нови мерки с иновативно развитие, съдържа редица важни елементи за реформи, но амбицията на плана е пряко свързана с нивото на ангажираност, необходимо за справяне в приемлива степен с набелязаните предизвикателства.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

Народно събрание;

Министерски съвет;

Министерство на финансите;

Министерство на вътрешните работи;

Министерство на външните работи;

Министерство на младежта и спорта;

Агенция за хората с увреждания;

Министерство на туризма;

Министерство на регионалното развитие;

Министерство на труда и социалната политика;

ЮНЕСКО

Национално сдружение на общините в Република България;

Агенция „Митници”; Гранична полиция;

Прокуратура на Република България;

Общини по места.

Каква дейност беше извършена?

2022 година беше трудна.

Безспорен факт е ,че въпреки трудностите реализирахме и продължаваме да реализираме уникални постижения. Затвърждаваме все повече тенденцията за устойчиво, динамично и стабилно развитие, като продължаваме да се превръщаме във все по- значим фактор.

Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“  е системна организация, а    дейността му е циклична. Тя е обезпечена с материална част и база, придобивана и актуализирана чрез съответен финансово – икономически инструментариум, разписан във всички Устави през времето на съществуване на Организацията ни.

Какво извършихме:

 1. Независимо от предизвикателството КОВИД осъществихме изцяло Календарния си план за дейност 2022:
 2. Дейносттa ни бe изпpaвeнa пpeд нoви pиcĸoвe. Πoĸaчвaщитe ce цeни пocтaвиха ТДВРС и дoмaĸинcтвaта на членовете пoд oгpoмeн нaтиcĸ, a eнepгийнaтa ĸpизa въобще нe бe paзpeшeнa. Дружеството е индустриален потребител на електроенергия, въпреки обществения характер на дейността си. Инфлaциятa вce пoвeчe ce пpeвpъщa в пpoблeм зa иĸoнoмичecĸия ни pacтeж. Но имаме предвидима дългосрочна политика на развитие на ТДВРС, което се отразява позитивно на финансово – икономическата ни политика. Отчитаме, че е необходимо по-голямо  наличие на квалифицирани кадри и още по- голямо развитие на разнообразието в модулите на дейност.
 • Културна дейност:
 • Шокиращите събития и глобалните катаклизми от 2022 година не оставиха политиката ни на дейност и развитие на заден план. Във всички секции и клубове по интереси бяха извършвани редовни системни дейности и комуникации с други организации и дела : четения, музикални мероприятия, срещи с клубове по интереси.
  • Походи по паметни места:
 • Поход „По стъпките на Тракийските бежанци“ – до Александруполис, Доганхисар / днешно Есими, Сачанли, Ивайловград, Маджарово , Хасково;

2.3.Почитане паметта :

– на Капитан Петко Войвода – на 07.02. пред паметника и в Траурен парк във Варна ; на 18.12. – в Пловдив пред паметната му плоча върху сградата ни;

– на Войвода Руси Славов – на 11.05. пред паметника му в Траурен парк Пловдив, откупен за вечни времена от ТДВРС;

– на Президент Удроу Уилсън – в Пловдив пред паметната му плоча върху сградата ни;

2.4. Участие и полагане венци и цветя : 3март – Ден на Освобождението – Пловдив – хълм Бунарджик; паметниците на Левски в Пловдив и Карлово; Ботев – Пловдив и Калофер; 6 септември – ден на Съединението – Пловдив – площад Съединение;

2.5. Комуникация, съвместни мероприятия и сбирки с Тракийски дружества : Кърджали, Момчилград, Златоград, Крумовград, Бургас, Сливен, Варна;

2.6. Комуникация, съвместни мероприятия и сбирки със спортен „СК Тракийски юнак“;

2.7. Ден на Тракия – 26.март – поради държавен локдаун поради пандемия, бе проведен в откритата зелена градинска площ на Дружеството, на 11 май с тържествен концерт, в който участва ансамбъл Трапезникови;

2.8.Дейност по секции и клубове – в Пловдив вторник и четвъртък в градината на Дружеството; в Сопот – редовно всеки ден; отбелязване на местна почва на паметни дати и събития; мероприятия с пенсионери, хора с увреждания; социална кухня и др;

2.9. Проведени заседания на УС – шест;

2.10. Проведени секционни ОС с избор на делегати за ООИС свикано на 26.02.2022 г;

2.11. Проведено ООИС на  26.02.2022 г. с вписване в АвП;

2.12. Ремонт и подобряване материалната част и база:

2.13. Участие в ОС – КВНОЖГ – НС;

2.14. Участие в ОССЕДВ – Областна управа Пловдив;

2.15. Осъществени срещи с Народни представители;

2.16. Работа с ДАА; Регионална Дирекция „Архиви“ -Пловдив; Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив; НИМ София; ПУ „Паисий Хилендарски – катедри „история“ и „архив“; СУ“Климент Охридски“;

2.17. Дейности с Общински музей Перущица:

Осъществени три експозиции с материали и артефакти от Фонд „Религия и вероизповедания“ на ТДВРС с официални откривания, в присъствието на Пловдивска Митрополия и Община Перущица;

2.18. Оформяне и създаване на научни паспорти със снимков материал на материали и артефакти от Фонд „Религия и вероизповедания“ на ТДВРС ;

2.19. Попълване, паспортизиране, подредба на тематични музейни и архивни сбирки на ТДВРС и от останалите 9 фонда на ТДВРС;

2.20. Извършена модернизация и усъвършенстване на съществуващ уебсайт на ТДВРС с облачно пространство, виртуални механизми и др.;

Заложените действия, свързани с популяризирането и опазването на културното наследство в дългосрочен план, с европейското сътрудничество в областта на културното и езиковото многообразие и наследство дадоха своите резултати. Продължаваме напред в дългосрочен план , като целта  ни е да се повишава конкурентоспособността на секторите ни и клубовете по интереси, свързани с културата и творчеството, да развием и аудиовизуалния си сектор. Търсеният ефект е визуализация, симбиоза между социални мрежи, развитие на най-високи технологии.

Замислили сме, започнали и извършили много, но имаме и своя процес на продължение.

Инвестиционна дейност:

През 2022г извършихме  последващо развитие на постоянно действащата визия за професионализиране, трайно експониране и превръщане на централната сграда на Дружеството в Пловдив, в съвременен  Национален център за тракийско изкуство и култура.

Бяха извършени инвестиции за:

 • Капиталови разходи в размер подробно отчетени в ГФО за 2022г., за поддръжка, изграждане и развитие на материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив”, като ключова мярка за устойчивото развитие на дружеството, отчетени по- горе в този Доклад, с уговорката, че стратегията за развитие на ТДВРС е дългосрочна, постоянна, с цикличен характер, поради което е налице устойчиво продължение и развитие на едни и същи дейности и позиции. Оказва се изключително важна и добре работеща монтираната през 2021 г.собствена система за видеонаблюдение, с възможно най- качествени и с висока резолюция външни и вътрешни камери, със записващо устройство и предаване на случващото се през интернет. Разреши ни много възможни проблеми.
 • Модернизация и усъвършенстване на електронната страница / сайт/ на ТДВРС. Сайтът става мащабен, автоматично разпознаваем в търсачките /Гугъл, фейсбук и др./. Дружеството и дейността му станаха разпознаваеми навсякъде.
 • Закупена е техника /камера, дрон и др./за заснемане пространства, артефакти, изработка на филми, което би позволило виртуален достъп и разходка чрез интернет пространството, при влизане в съответните наши рубрики.

Този процес ще продължи, включително финансово и през 2023 година. Развитието им се разглежда веднъж като „ пространства” и втори път като „време” по съответното естество. Регламентацията на виртуалните пространства е проследена съгласно исторически утвърждавалата се структура и в съответствие със синхронизиращия се мениджмънт в обхвата на Европейския съюз. Управлението на ресурсите се предвижда да е разработено съобразно издържалите проверката на времето практики на водещи европейски норми. Можем да мислим и предвиждаме, че глобализиращият се свят ще доведе до глобализация и на наши виртуални пространства , поради което сме заложили  различен подход за тяхната проблематизация и тематизация, основан върху интердисциплинарната  теза за сборната добродетелност. Този подход е удачен, защото е приложим към цялата история на европейските пространства от този тип и дава възможност да се очертаят четирите му основни функции: образователна, възпитателна, развлекателна и пазарна. От гледна точка на миналото – образователната е била най-полезна, за днешния ден – възпитателната е най-нужна, а в бъдещето – развлекателната и пазарната ще имат ускорено развитие.

Иновациите cа изpаз на обединение на знания, въобpажение, pазмаx на миcълта и поглед в бъдещето. Те дават възможноcт да cъздадем pъcт в дружествената си икономика, да cи оcигypим позиция cpед водещите граждански организации .

Целта е чрез развитие на вcе по-нови и нови теxнологии, да се подкpепи пpодyктивноcтта, конкypентоcпоcобноcтта и икономичеcкия дружествен pаcтеж.

Може би по този начин ще си създадем инкyбатоp за пpототипи, макар да знаем колко е тpyдно да cе напpави пpототип.

Реализацията неимоверно ще повиши още повече разпознаваемостта и интереса към ТДВРС. Все повече ще имаме възможността да проследяваме резултатите от дейностите си и услугите, които предлагаме, да  използват тази информация пред обществото и дарители.

Сред дейностите, генериращи финансиране, традиционно са обучения, публикации, анализи, експертни консултации. Подхождаме стратегически към разработването на нови услуги и продукти, които можем да предоставяме на вниманието на обществения интерес, за да засилим финансовата си независимост. Сред тях се включват брандирани продукти, образователни игри, различни преживявания.

Неминуемо Дружеството би изпъкнало сред толерираните и обществено значими структури като училища и читалища . Би се създала възможност за постигане на ускореното му икономическо развитие, което е и единственият начин за справяне със съществуващата инфлационна ситуация и икономическата несигурност, породена от глобалната пандемия. Но поне засега, тези необходимости cе финансират изцяло със собствени средства на Дружеството, с много доброволен труд и разбиране, поради което резултатът от цялостния процес е  бавен и  труден.

Необходимо е сериозно осмисляне и поведение при любителските дейности на ТДВРС.  Знае се, че не сме читалище и не ни толерират със субсидирани дейности. Не сме ОФ, държавна, или общинска структура, нито Дружеството разполага с финансови средства и щатни платени лица, за да вменява отговорност. Необходимо е съвестно поведение и добра воля от всеки един, за да се развиват дейностите и вървим напред.

Ремонтна дейност:

В дейността на ТДВРС, обръщаме особено внимание на материалната част и база. Успешното развитие, усъвършенстване, обновяване, създава устойчиво и балансирано изкачване на други нива на Дружествената дейност и резултатите от нея.

Виждаме, че вече можем да си позволим еквивалент с европейските и световни структури.

Но държим да кажем, че всичко извършихме със собствени финансови средства!

Успехът ни, с малко пари да постигаме уникално качество и мащабност,  породи в политическото пространство циркулиращата теза, че колкото повече средства се отделяли за гражданските организации по линия на специалните закони, толкова повече те не работели и чакали наготово. Твърдим, че тази теза не е вярна, тя е цинична. Твърдим и, че в България продължава да няма класация на НПО по постижения. Такава класация се постигна в системата на образованието, но в сферата на културата е абсолютен застой.

Твърдим, че няма и поне равнопоставеност с читалищата в България, които се движат по специален закон : Закон за народните читалища.  Надяваме се да има еквивалентна промяна в Закон за закрила и развитие на културата.

Какво направихме:

 1. Подготвихме за изграждане Зони, включително за изкуство и култура на открито;
 2. Извършихме дейности по ремонт на модули в сграда и терен на ТДВРС и поддръжка, ревизиране и развитие на материалната част и база;
 3. Придобихме качествена специална техника;
 4. Подобрихме уеб сайта на ТДВРС wwwtrakiaplovdiv.org;
 5. Подготвихме паспортизирането на сградата със съоръженията и прилежащия и терен, включително с монтирана нова мълниезащитна система.

Длъжна съм да спомена с благодарност осъществявания непрекъснат контрол върху изпълнението от : Дамян Казепов – майстор, Димо Махов – инженер, Кирил Мавров – техник, Еленка Стамова и Пенка Ендарова – Контролен съвет, инж. Нонка Матова – Председател.

Предстои цялостен ремонт и смяна на ВиК, Ел и противопожарни инсталации, обновление и модернизация и избени помещения и голям кино – театрален салон.

Приоритетно е разрешено чрез Договор за наем и инвестиции и другото предизвикателство: за ремонт на  Кино- театралния салон, съставляващ по- голямата част от обема на сградата.

В следващата периодика ще осмисляме възможностите за реализация на музейна , библиотечна площ и ателиета с работилници по изкуства, за целеви и специализирани занимания.

Организационна дейност:

През 2022 г са проведени   шест заседания на УС  и  едно ООИС с ОС по секции. То прие и вписа Доклади за дейността и финансови документи с извършен одит.

УС  взе  37 решения, които са изпълнени.

На заседанията, по покана на УС, присъстваше и КС. Целта бе постигане на яснота в дейността, както подобряване координацията с/на хора и процеси.

Окончателно е сложен край на „мераците“ на ексдепутата от БСП Георги Йорданов Йорданов чрез заведени съдебни дела за отмяна на проведени ОС на ТДВРС да сменят ръководството и най-вече да всеят организационен и финансов колапс в дейността, което не се случи. Напротив, ТДВРС спечели съдебното дело срещу председателстваното тогава от същия “ Тракийско дружество „Войвода Руси Славов  Пловдив“  с ЕИК 205201863 за преустановяване ползването на името му и то бе принудено да се преименова. Смениха и ръководството си.

След спечеленото на първа инстанция  от ТДВРС, дело – установителен иск за членството в СТДБ – председателствано от Красимир Премянов,  от името на СТДБ бе заведена жалба и дело във втора инстанция. Спечелено бе делото в София и на втора инстанция. Очакваме позицията на СТДБ дали ще има жалба до ВКС при загубени дела на две инстанции. Предметът на спора, всъщност касае изхода от спряното в ОС Пловдив дело, с иск на СТДБ за плащане на членски внос от ТДВРС в размер на 20 процента от приходите на “ Тракийско дружество „Войвода Руси Славов”  от 2020 г до момента на плащане, с полагаеми се лихви и съдебни разноски. По информация от НАП, подобен размер и вид плащане е водещо към фалит. Отделно е дали е морално, предвид състава на СТДБ , поведение и начин на възникване на идеи и вземане на решения. Видимо, се целеше не само срив в дейността на ТДВРС, а и евентуално изпадане в ситуация на неплатежоспособност, несъстоятелност и иск за последваща ликвидация.

Надяваме се, предвид огромното натрупано в обществото напрежение срещу съдебната система в България поради субективни решения на съответните съдилища, най-после да се канализират решенията съобразно текстовете на съответния закон и наличие на документация, а не по взаимноизключващи се субективности.

Успехът се дължи на бързите действия на сегашното ръководство – УС и КС/ с начало на мандатите от 2004 г/ и обективността на ОС!

Отчитаме, че се намираме в нови реалности, с нови предизвикателства.

Предстоят много дейности, за да споделим стандарта ни на живот, да предадем ценностите и ценностната система предадени ни от предците, да експонираме в интернет пространството на извършваното от нас : галерия, музейни сбирки, младежки и прочее дейности.

Поздравления за г-жа Лиляна Йотова – председател на секция Сопот на Сдружението. Въпреки трудностите, секцията продължава да работи прекрасно.

Поздравления за г-жа Ели Гьорева и Еленка Стамова – секция Пловдив на Дружеството.

Поздравления за Кирил Мавров и Никола Топалов – секция Куклен на ТДВРС.

Прекрасно работи и Спортния клуб „СК „Тракийски юнак“.

Отчитаме, че през 2022 заложените дейности в образователния, социален, културен аспект преминаха на нов етап и имат своите резултати, породили нови хоризонти и предизвикателства за надграждане.

Вече е видимо изграждането на перманентен работещ модерен център на тракийската култура и взаимоотношения. Въпрос на време е разрешаване предизвикателството за създаване удобството на модерните взаимоотношения и ангажиране на поколения, с обхват на дейността ни в обща мрежа  , с реализацията на  виртуална музейна експозиция и виртуален център за култура и изкуство.

Изразяваме специални благодарности на всички, които  представиха Дружеството в мероприятията от Календарния план и допринесоха с дейността си за живота и бъдещето му. Постоянната ни цел е навлизане в общите европейски интегрирани политики за култура, иновации, образование, младеж, спорт. Взаимодействайки си, хората създават общи културни образци. Ако имаме култури, които са съвместими, ако има толерантност, има и процес на институционализация, който е необходим.

             Настоящото Общо събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Календарния дружествен План за 2022ра, но най-вече да отбележим развитието му  и очертаем последващото развитие  за 2023та.

Сигурността, конкурентоспособността, върховенството на закона са предизвикателствата на утрешния ден. Целта е насърчаване на устойчивото развитие и окуражаване на гражданите да живеят, работят и участват в случващото се у нас и в Европа.

Всички ние, чрез ТДВРС, неговите взаимовръзки, секции и клубове по интереси, сме и продължаваме да сме, в центъра на събитията.

           

Какво постигнахме през 2022 година:

       Преди всичко: УВАЖЕНИЕ, УСТОЙЧИВОСТ, СИГУРНОСТ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ!

       Изградихме практики и създадохме нови възможности, от който очакваме всякакви ползи за членовете и организацията ни.

В заключение:

Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейността си в обществена полза,със Закона за счетоводството, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации, каквато вече излиза на дневен ред.

              Имаме нелеката мисия да опазим вековни традиции, да съберем и експонираме сбирки, да помогнем  на хората да възпроизвеждат живота си, надявайки се на нещо по-добро, да утвърдим ролята на жените като съществена част, оформяща процесите у нас, да докажем ролята на гражданския сектор като водещ партньор на държавни и общински органи.

            Процесът е труден и бавен, но е  посветен  на тези, които са се решили  да запазят своето място в съдбата на България. Своето минало, настояще и бъдеще

В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме успешни реализации в отворената врата на БЪДЕЩЕТО !

Необходимо е да благодаря на всички, включили се активно в ежедневието на Дружеството, нека благодарим и на много други, които с жар помагаха желаното да стане действителност.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Радва ни  факта, че като част от българската нация доказахме, че сме успяли  не само да съхраним и експонираме поне част от най-добрите ни традиции от близкото минало, но и да продължим своя път напред.

Знаем, че краят на годината не е край. Не е и ново начало. Това е просто следващата стъпка по пътя ни напред. Стъпка, която ще направим, носейки много повече опит, много повече мъдрост, знания, човещина. Знаем кои и какви сме, знаем и, че това сме ние.

Всичко зависи от нас самите.

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  по Протокол 6/2022 г и на Общо събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, проведено на   25.02.2023 г.

гр. Пловдив                                                             Председател на УС:

                                                                                  инж. Нонка Матова

BulgarianEnglishRussian