ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” ПРЕЗ 2023 г.

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчетен доклад съдържа периода от дейността на Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2023 год.

Отиващата си година  се оказа изключително динамична. Не беше лека. Беше наситена с емоции, работа, предизвикателства, но беше добра за ТДВРС. Като всяка голяма организация и нашата не правеше изключение със своите проблеми, за щастие все такива, около които всички се обединяват. Те ни направиха и нас различни в сравнение с онова, което бяхме до преди година. Накараха ни да се замислим и да си задаваме все по- сложни философски въпроси – за управлението, за справянето с предизвикателствата, за акценти и политики, за културата, за разширението на инфраструктурата, за вярата, тpадициите и обичаите c които живеем, за изконните ценноcти на xpиcтиянcкото cемейcтво, за възпитанието на децата, за моралът с който влизаме в новите политики на pазpаcтваща cа Евpопа.
Оптимисти сме както вcичĸи добри хора.. Защото знаем, че вяpата, тpадициите и обичаите на нашето общеcтво са тези, които създават моралът, културата и житейския опит, които е нормално да съставляват и логиката на всеки един законов ред, направляващ устоите на обществото ни. Защото вяpваме, че вcичко, което cе cлyчва макаp и да изглежда безнадеждно, си има cвоята дълбока и далечна пеpcпеĸтива, че изпитанията са предизвикателствата, които да ни накарат да cе замиcлим – има ли пpопycнато, има ли cбъркано, което да cе попpави.

Както винаги, Календарният годишен план бе изпълнен. Разрешихме редица предизвикателства.  Отвориха се нови хоризонти, нови стремежи.

Иновациите, новите световни технологии дават глобален океан от знания, но  все по- често в обществото се поставя въпросът за начинът за запазване и предаване на културната идентичност.

„Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, от създаването си, е форматирано като пазител и носител на културния идентитет на тракийци. Съхранява и носи информацията за живота на поколения. Пази и я експонира за следващите наследници и сподвижници.

В изпълнение на дейността  осигурихме и постигнахме устойчивост на постигнатите резултати от инициативите. С това допринесохме за сближаването на хората във вътрешен и външен план, а вече и с диаспорите навън.

Работим и иновативно,  чрез активно участие в мрежите. Създадохме обстоятелства не само за опознаване и преоткриване на културното наследство, но най вече за сближаване и участие в общи инициативи и събития.  Дигиталните технологии и интерактивни симулации са в пряка връзка и помощ. Знаем, че това неминуемо ще допринесе до сближаването на европейските народи и ще доведе до значителни културни, икономически и социални ползи.

Новите предизвикателства?

Календарният план на „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  следва логиката и приоритетите на културата в общността и актуалният Работен план, по който ЕС работи от 2023 – 2026 г. Той е стратегически документ на държавите-членки за развитие на сектора,  обикновено обхваща четиригодишен период и е за културен сектор, който преодолява кризи, вместо да се възстановява дълго от тях.

В текущия работен план за културата се обхваща периодът 2023—2026 г. и се определят четири приоритета за европейско сътрудничество при изготвянето на политики в областта на културата:

 1. Творци и професионалисти в сферата на културата: овластяване в културните и творческите сектори
 2. Култура за хората: укрепване на културното участие и ролята на културата в обществото
 3. Култура за планетата: освобождаване на мощта на културата
 4. Култура за съвместни творчески партньорства: укрепване на културното измерение на външните отношения на ЕС.

С текущия план се продължават действията на Европейския съюз, предприети досега в областта на културното наследство, включително относно:

 • защитата срещу изменението на климата
 • природните и причинените от човека бедствия и трафика на културни ценности
 • условията на труд на творците
 • ролята на културата за здравето и благополучието
 • достъпа до култура, културното участие и демокрацията
 • ролята на библиотеките
 • екологичния и цифровия преход на секторите
 • качеството на застроената среда
 • международните културни отношения, включително с Украйна.

Като ключови за новата фаза на развитие на културата след 2022 г. ЕК определя нуждата от продължаващи усилия за:

 • по-интегрирана уредба на ЕС за сътрудничество в областта на културата, която да може да даде възможност на държавите-членки и на Комисията да реагират на съществуващите и на новите предизвикателства (възстановяване от Ковид-кризата, войната в Европа, климатични кризи и т.н.) и по съгласуван начин;
 • още по-голяма съгласуваност между политиките на ЕС и подкрепата за култура (т.е. нито стъпка назад от мисленето за Европа също като културен проект);
 • задълбочаване на връзката между култура и устойчивост (екологизиране на сектора, но и на обществото като цяло, за да се намали негативното влияние върху културното наследство;  припознаването на културата и изкуствата като тласък за поведенчески промени у нас като замърсители на околната среда; стимулирането на дизайна и други културни продукти, който да не ощетяват природата; засилване на устойчивостта сред творческите индустрии, които имат своя дял върху въглеродния отпечатък и т.н.);
 • създаване на по-стабилен културен сектор, който може да преодолява кризи, вместо да бъде в непрестанна нужда от възстановяване и укрепване (в т.ч. решаване на въпросите със статута, условията на труд и социалните условия на културните професионалисти);
 • засилване на социалното сближаване, както и разширяване на достъпа до култура (например повече внимание за въздействието на културата и изкуствата върху благосъстоянието и психичното здраве; достъп до култура и творчество на хората с увреждания (като зрители, а също и като творци) и действия за преодоляване на продължаващите асиметрии в достъпа до култура между селските и градските райони в държавите-членки.

Във всички тези аспекти, приоритизирани от ЕС, ТДВРС е заложило чрез действията и резултатите си до момента, последващо развитие и широкомащабен ефект.

И отново с горчивина ще отбележим липсата на оперативно внимание и крайна  резултатност  от държавни и общински органи, на крайно наложителните изменения и допълнения в законите , третиращи културата в неправителствения сектор в обществена полза. За последните две години се смениха няколко парламента, текучеството бе голямо, навлязоха много нови хора, до голяма степен незапознати с детайлите на материята.

И какво, като Работния план 2019 – 2022 на ЕС отчита, че Работните планове за култура всъщност имат добавена стойност на национално равнище, защото служат за основа и вдъхновение за създаването на нови програми и политики?! Че подобряват сътрудничеството заради съвместните методи на работа, а често подобряват и сътрудничеството между различни ведомства и институции с НПО в самите държави?!!!

В опит да разреши натрупаната невъзможност, ТДВРС и понастоящем е член на Обществените съвети на Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество в  Народно събрание  сектор култура и Областна управа Пловдив.

За поредна година предлагаме в НС:

 • Осигуряване на публично финансиране за работеща мрежа/и от НПО;
 • Стимулиране подкрепата на партньорства между организациите на местно и регионално ниво за осигуряване на критична маса при търсене и предлагане на решения, важни за териториите и общността.
 • Създаване на иновативни форми и решения за гражданско участие по прилагане на политики на местно и регионално ниво.
 • Създаване на специална система за кредитиране на НПО срещу план за дейност.
 • Приемане на Закон за Официалната помощ за развитие и хуманитарна помощ – наложително е да се предприемат промени в нормативната уредба за планиране и изпълнение на политиката за международно сътрудничество за развитие като важна част от външната политика на страната. Засега нормативната база е Постановление 234 на МС от 2011. Аргументи – нужно е оптимизиране на координацията между структурните звена на МВнР, които са натоварени да осъществяват дейностите по предоставяне на помощта, например чрез въвеждане на изпълнителна агенция; нужна е нормативна уредба, позволяваща включване на български НПО; законът ще гарантира устойчивост, предсказуемост и кохерентност на политиката за развитие; ще гарантира взаимодействие зад граница между правителството, парламента и НПО.
 • Нулев данък за реинвестираната печалба чрез 100% амортизация в първата година за инвестиции в машини, съоръжения, оборудване и технологично обновление. Инвестициите са основен фактор за разширяване на производствения потенциал на икономиката в дългосрочен план. Те са нужни за дългосрочна трансформация в посока висока продуктивност и повишаване на добавената стойност.
 • Осигуряване на адекватно финансиране за нови и вече съществуващи български културни организации, които да работят с българските диаспори и техни организации, при това не само за тяхна издръжка, но и за ефективното им функциониране в синхрон с българските интереси;
 • Официална българска подкрепа, вкл. финансова, за тези български неправителствени организации, които са решили да сътрудничат в културната сфера с български организации в други държави;
 • Осигуряване на дългосрочна политика за развитие и свързване с България чрез дейности на български НПО, с населените с компактно българско население общини в областите Корча, Елбасан и Дебър. Вменяване на права и задължения.
 • Образователни и културни инициативи за интеграция, социализация и европейска перспектива на младите хора в България и българските общности от историческата диаспора.
 • Разработване и насърчаване на стратегии за повишаване на нивата на физическата и културно просветна активност сред гражданите, особено в младежка и трета възраст. Друг важен аспект е финансовата подкрепа за културните и спортни програми и инфраструктурата, които обезпечават достъпност и равен шанс за участие на всички заинтересовани лица.
 • Необходими са целенасочени дейности за развитие на културните и спортните организации в обществена полза, които играят ключова роля в положителното разрастване на сектор култура и физическо възпитание и спорт за слоевете от населението.
 • Напредъкът в сътрудничеството между образователните институции, обществените органи и културните и спортни организации е също от съществено значение, като подобно партньорство може да осигури по-ефективно и устойчиво развитие на сектора на културата, младежта, спорта и физическото възпитание в страната.
 • В специалните закони за културата /ЗЗРК и ЗКН/ да бъде разписан, включително с методики за изпълнение, субсидийния принос на държава и общини по места, не само за програми и проекти, а най-вече за цикличната дейност на сдруженията в обществена полза; /Готовността на държавата и общините да заделят значителни ресурси – дори в области като спорта и културата, в които ЕС прави сравнително по- малко, става все по- важно за развитието на сдруженията в обществена полза и ще бъде от решаващо значение за продукта, който те предоставят на обществото/;
 • Осигуряване на принцип на равнопоставеност между държавни и регистрирани в обществена полза културни институти,сдружения, библиотеки, архиви, библиотеки.
 • Създаване Коефициент на устойчивост, съгласно определени в правилник на МС критерии, по който да се финансира постоянната /циклична/дейност на НПО регистрирани в обществена полза.

Както във всяка една от изминалите години, така и през отчетната 2023 г., извършенотo на този пореден етап от развитието на ТДВРС  е пряко свързано  със средносрочната дружествена стратегия на база обезпечение, съгласно бюджетната прогноза за събираемост, разработена по информация, подадена по сключените договори за стопанска дейност, съгласно Устав, както и прогностичната, за допълнителни приходи по реда на специалните закони в България.  Разпределението на разходите за 2023 г. е съобразено с размера на предвидените средства в утвърдения на Общо събрание 25.02.2023 г., бюджет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  за 2023 г. , но не отразява напълно реалните му потребности, поне на този етап. Необходимостите са повече, отколкото прогностичната събираемост. Всяко отлагане се отразява отрицателно и в много висока степен.

Продължава да е на вниманието ни иновативната стратегия за субсидиране на гражданския сектор, определяна от НС със ЗДБ за съответната година. Все повече НПО искат ясно разписани документи, критерии, равни права и задължения между публичния и гражданския сектор. Крайно време е нещата да се изменят към ясно разписана държавна политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и диаспори и създаване на условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи и за системни организации като ТДВРС за постоянната им дейност.

И през 2023 г. получихме субсидиране от АЗ -ЕСФ, за трудова заетост на едно лице в рамките на установената за страната минимална заплата за периодиката от 01.01.- 31.12. 2023 г., което ще продължаваме да получаваме до изтичане на двугодишния срок на договора.

Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” е член на ЮНЕСКО, със статут Клуб ЮНЕСКО към Комисия за ЮНЕСКО – МВнР на Република България. Вече е крайно време да заработят Програма, с  Работен план за работа на терен, с, чрез и за – организациите – членове, съобразени с ясни критерии за права и задължения между публичния и граждански сектор, със  съответно финансиране на делегираната от държавата дейност, извършвана от клубовете.

Запознати сме с Работният план за култура 2023 – 2026 на ЕС за културния сектор, посредством който преодолява кризи, вместо да се възстановява дълго от тях. Заложените в него приоритети изцяло съвпадат с приоритетите на Дружеството. Това ни радва, защото вече се оказва, че от години наред сме преценили и познали правилната посока в стратегическото развитие на Дружествената система и сме движили ТДВРС неотклонно напред, с оптимално разпределени усилия и средства.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КАПАЦИТЕТ

Живеем във време на дълбоки глобални промени. Постоянно се натъкваме на създадени проблеми и нерешени въпроси във всички сфери. Както и на  прекалено малкото хора, които с научен подход търсят решение.

Жизненоважните предизвикателства за ТДВРС са да укрепи досегашните си партньорства, да създаде нови, да се увери, че има повече и качествени хора, които правят резултатите видими и гласът му чуваем. Устойчив резултат на развитие на организационния капацитет е подбор и обучение на повече подрастващи и млади хора в практиката на Дружеството. Крайно време е да има необходимата активната подкрепа на държавата и приемането на Закон за доброволчеството.

Идеята е да се създадат условия общността да се стреми компактно, не само в националната ни държава, но и в цял свят да се виждат тези, които успяват да израснат най-високо.

Целта е да възбудим свободата и свободния дух и да дадем възможност на хората в ТДВРС сами да творят и сами да се развиват.

Така ще се научим компактно на колективен дух, но и сами да носим отговорност за бъдещето си и сами да начертаваме това как искаме да се развиваме.

Резултатите показват , че в непосредствено бъдеще трябва да положим особени усилия, за да могат хората равноправно да извличат ползи от препоръките за начинът на живот и комуникация, независимо от това, къде живеят. Имаме далечни секции, те са примерът. Знаем, че на този етап, съществен въпрос, който стои, е да не изпускаме баланса. За да се справяме с комплексните проблеми, все повече ще е нужна емоционална и духовна интелигентност – подготвени, доказали се, знаещи, можещи кадри, с които да внасяме и баланс и хуманност в ерата на свръхрационалността и изкуствения интелект. Всички вече усещаме, че живеем една реалност с много чести промени, със сменящи се посоки, Това не само засяга възможността да се адаптираме, а най – вече приоритизира необходимостта да подготвят младите за промените на бъдещето, , да се затвърди здравия дух в здравото тяло. Защото един от най-важните въпроси, който изниква пред обществото, е не само телесното, а и душевното здраве и равновесие. Както в спорта.

ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ

Знаем, че политика без финансиране не се прави, но има една критична граница, преминаването на която ни превръща в друго политическо качество. Защото интересите на “пазарната демокрация” се знае, че“изяждат” традиционните ценности на демокрацията. За съжаление, това е характерно не само за политическите партии, но и за гражданското общество. За да оцелееш и да се развиваш, трябва да бъдеш силен, активен и корпоративен, а не да се самозалъгваш в сенките на отрицанието и омразата,

ТДВРС е носител на традиции, които са на стотици години и сочат далеч назад във времето.

С политическото изменение на приоритетите и подредбата в държавата през последните вече 35 години, принудиха гражданския сектор да гледа всеки самостоятелно на развитието и резултатността си. Дружеството се оказа в ситуация да погасява финансовите интереси на общността с продажби на услуги и какво ли не, за да развива дейността, принудиха ни да сме като обикновени търговци, да не взимаме отношение по чисто народните традиции!

Юридически, съдът приема, че неправителствените /културни, образователни и др./ институции действат като предприятия, тъй като целта им е да предлагат услуги срещу заплащане. За стопанските си дейности неправителствените институции се считат за предприятия по смисъла на чл.107, §1 от ДФЕС, т.к. един и същи правен субект може да се разглежда като предприятие само за стопанските дейности, които извършва.

 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО

НПО имат достъп до формални канали за комуникация с правителството. ТДВРС участва в няколко обществени съвета,  подновило е участието си и в това НС.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

В света има необратими успешни модели на дейности между държава и общественият сектор в интерес на гражданските организации.

Интересни са икономическите идеи на Джон Мейнард Кейнс  и на първо място неговата идея за ролята на държавата за стимулиране на агрегатното потребление и така увеличаване на търсенето на стоки, за технологиите на втората индустриална революция, създаващи масово производство, което обаче се нуждае от масов потребител.

Съществувала е такава практика в ТДВРС. Сериозното финансово постъпление е било от ателиетата на Стопанското предприятие на тракийските дружества„Тракийско творчество“.

Има и друго: в света и в България, съществуват така наречените професионално съсловни осигурителни институции, които предлагат собствено пенсионно осигуряване за професии и от горепосочения модел на развитие. Член на съответната професионална камара автоматично става член и на осигурителната институция. В страни с консервативна социална държава като Италия и Франция има също така специфични за професията различия, примерно в осигуряването при безработица.

Много се надяваме да сглобим своя модел и той да има своя успешен край.

СЕКТОРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Развитието е във външен и вътрешен план.

Във външен план, изграждането на коалиции се е засилило чувствително. Напред излиза значението на мрежовите структури, вид съюзеност между по- големи НПО . Те се основават върху структура на децентрализация на властта, на многобройни връзки, където да имаш власт означава да бъдеш в контакт, в отношение, където властта вече се определя не от владението, а от влиянието.

Мрежата налага нови правила на действие, тя е включваща (inclusive), а не изключваща (exclusive), но вплитането в мрежата, даже доброволно, е възприемане на среда, култура, норми, ценности, писани и неписани правила, закони.

За издръжка и развитие на идеите на коалиционните партньори, мрежовата структура обединява и развива взаимно свързано, сегменти от отделните дружествени икономики.

Всеки възел, който прекъсне връзката си с тази мрежа, просто бива заобикалян и ресурсите (капитал, информация, технология, стоки, услуги и квалифициран труд) продължават да текат в останалата част от мрежата.

Във вътрешен план ТДВРС продължава да развива своята секторна инфраструктура. След годините невероятен натиск от страна на знакови партийни кадри за овладяване и/или маргинализация на дружеството, вече, въз основа на усъвършенстването  и развитието му, в него  е невъзможно който и да било индивидуален член да придобие контрол над цялата организация, която има не акционери, а членове.   В мрежова структура като тази, общото са ценностите и културата, доверието и идеята, каузата и „ноу- хау“ -то. Другото е въпрос на самоинициатива.

ОБЩЕСТВЕН ПРЕСТИЖ

Проблем във всяко общество може да бъде създаден от липсата на кауза, недобрата екипност и дефицит на ценности.

Престижът на ТДВРС е свързан с тракийската култура и културно историческо наследство.

Когато стане дума за култура, автоматично се сещаме за големите градове. Малките градчета и селата остават в периферията, а там културният живот е също толкова важен. Културата е ключова част от личностното израстване, а също и от гражданското образование – тя приобщава, образова, разкрива нови хоризонти. Пътят на всяко будно общество минава през културата.

Разходи за издръжка:

За издръжка на дейността си Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” отбелязва три основни вида разходи:

 1. Поддръжка на административен капацитет.

1.1.През 2023 година, чрез Проект, дружеството си помогна със  законово европейско и национално субсидийно финансиране от АЗ – ЕСФ  осигуряващи работна заетост  за периода от 01.01.2023 г до 31.12.2023 от дву годишна периодика общо, на човек с увреждания, в рамките на минимална работна заплата.

1.2.Сключен граждански договор с музеен специалист за създаване на музейна документация и научни паспорти на тематични артефакти.

 1. Поддръжка, изграждане и развитие на материалната си част и база.
 2. Неправителствена дейност по Устав, съгласно Календарен план и възникнали необходимости.

Разходите по пера са подробно описани във финансовите отчети за 2024 г.

Капиталови разходи за:

И през 2023 ТДВРС взе правилните решения и направи правилните инвестиции, в преследване на дългосрочна стратегия. Водим такава политика, за каквато икономиката ни е подготвена, балансирайки между дейността, кадрите и възможностите на материалната база.

Дейността е разписана в устава, кадрите подбираме и изграждаме, базата увеличаваме, усъвършенстваме и модернизираме. Компилираме пространства по предназначение, старо и ново, обединяваме дейности, подготвяме за още по- радикални хоризонти, предвид крайната необходимост от преустройство на системата.

Смятаме, че сме намерили своя модел .

Помним и спазваме и принципа, че когато се строи съоръжение, трябва да се има пред вид, че то може да се самоиздържа, а субсидиите да подпомагат дейността и нейното развитие.

Виждаме, че времето е на огромни изпитания. Дългите години в латентно състояние и опити да бъде спряно развитието на Дружеството, са направили лениво икономическото и стопанско развитие на ТДВРС. Установил се е начин на живот, по-скоро консумативен, а не креативен и подчинен на реална конкуренция, пазарни изисквания и възможности. Обезсилило се е новаторското мислене и креативността на членската маса.

Отдавна ТДВРС е в състояние да няма производство, да не говорим за конкуриране с други. предвид преустановяване дейността на Стопанското му предприятие „Тракийско творчество“  и изземане на 82 ателиета за производство и услуги в Пловдив по силата на Решение 40/01.02.1977 г на Политбюро на ЦК на БКП. Това е сериозен проблем, който ако не бъде решен, ще влече ТДВРС назад и няма да позволява качествено движение напред. Времето започва да тече по- бързо и който успее да влезе в него и се синхронизира със скоростта му, ще може поне да защити развитието и устойчивостта си. Който не успее–ще преживее кризисни моменти.

 Какво направихме:

 1. Построихме в северозападната част на терена нов модерен павилион от 223 кв.м., с прекрасна визия за обслужване на хора, може би най добрият в Пловдив.
 2. Облагородихме цялата северна част на терена чрез подмяна на настилката, оформяне на зелените площи, подмяна на стари проблемни дървета, след експертиза на еколози от Община Район Южен, с други, включително липи и 10 големи палми, монтира се цялостна система за капково напояване /предвид изменението на климата/, оградихме с модерна прозрачна ограда.
 3. Реновирахме цялостно, с модерна визия ресторантската част в сградата на Дружеството, /бивша бюфет-сладкарница/, съобразно европейските изисквания за дейността. Получи се чудесен, мащабен ресторант – градина, с няколко салона и чудесна кухня.
 4. Закрихме срещу атмосферни влияния външното аварийно метално стълбище, във вид на висок коридор с покрив и входна врата. Същото служи и за сигурност.
 5. Реновирахме основно цялата източна част на терена, предназначена за изкуство и култура на открито, настлахме цялостно площта с масивни дебели 12/15 см блокове цепен, нешлайфан естествен мрамор, съоръжихме посадени лози с капково напояване, монтирахме масивни фигурални носачи /асмалъци/, прецизирахме системите за отводняване и осветление, монтирахме нови наземни водосборници.
 6. Монтирахме масивно преградно съоръжение с плъзгаща врата, зашитаващо зона 5.
 7. В момента тече ремонт на големия кино – театрален салон, подменят се всички ел. и О.В системи, възстановява се първоначалната вътрешна стилна визия.

През 2024 година предстоят още много довършителни дейности.

Преди всичко:

 1. Развитието на материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив” като ключова мярка за устойчивото развитие на дружеството. Не само сме амбицирани да реализираме поставената цел, но и сме готови с прагматични мерки.
 2. Знаем, че този стратегически хоризонт не може да бъде приключен без надграждане на съществуващата сграда в рамките на съществуващия градски режим за Район Южен, с цел направа на модерни етажни съоръжения и площи за експониране на наличните музей, библиотека, архив. Необходими са и ателиета по изкуства във високо подпокривно пространство.
 3. Очаква се приключване на ремонтните дейности и монтаж на новите инсталации, за да се предприеме процедура за паспортизация, във връзка със законоустановения краен срок за юридически лица. Подготвят се необходимите документи.

И през 2024 година , пред дилемата дали да започнем нещо ново или да заложим на нещо старо и утвърдено, сме избрали отново втория вариант. Това винаги ни е допринасяло спокойно надграждане, устойчивост и финансов растеж.

Финансово обезпечаване на обществения характер на дейността на „Тракийски културен дом Пловдив”

Към момента сами обезпечаваме финансово обществения характер на дейността на ТДВРС.

Знайно е, че бюджета на ТДВРС е прогностичен : не е обезпечен чрез субсидии по линия на съответните специални закони като системна организация. Той е точно толкова, колкото си изработим и съберем. Но с него покриваме преди всичко неотложните разходи.

Продължава да стои открит въпросът: Каква и къде е обществената полза?

Продължаваме да очакваме да заработи приетата от НС на РБ  иновативна стратегия за субсидиране на гражданския сектор, както и да се изменят и допълнят специалните закони  в частта за юридическите лица с нестопанска цел. С оглед постигане на по-голяма степен на съответствие на провежданите политики и разпределението на публични средства за тяхното реализиране още през 2020 г , се възприе финансовото подпомагане на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет /съответните министерства/ в рамките на целите и приоритетите на утвърдените им области на политики, от чиято отговорност и компетентност е тяхното провеждане, а не от централния бюджет!

 1. II. А. „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото тракийско културно наследство”

Конституция на България: Чл. 23. (Изм. и доп. ­ ДВ, бр. 106 от 2023 г.) Науката, образованието и културата са национални ценности. Държавата създава условия за свободното им развитие и ги подпомага. Тя се грижи за опазване на националното историческо и културно наследство.

Всяко национално наследство е исторически формирала се взаимосвързана съвкупност от отраслите в сектора на територията на държавата. Националното културно наследство в съвременни условия е част от определено регионално (европейско) и световното (глобалното) културно наследство. Националното културно наследство на България е исторически формирана система от разнородни човешки дейности на етнографските групи, осъществявани на нейната територия. Тя е съвкупност от исторически оформилите се отрасли, подотрасли и обособени групи от дейности, намиращи се едни с други в непрекъснато взаимодействие и оказващи си взаимно влияние. Промяната в част от дейностите променя взаимоотношенията им с другите дейности, а в резултат от това се променя и спецификата на националното стопанство. Особено видно е това в сферата на културата и културното наследство, определящи културния идентитет на хората на територията на държавата и извън нея, но идентифициращи се като принадлежност с тези исторически свързани общности.

Националното стопанство функционира в обстановка на непрекъснато изменящи се условия, подложено е на въздействието на множество фактори.

Равнището на българското стопанство е отражение на развитие на държавата, нейното състояние, проблеми и т.н. Но то пряко въздейства върху състоянието на държавата. При упадък на държавата има силен упадък и в равнището на стопанската дейност, особено тази в сферата на културата и обратното. При силен стопански спад, дори разруха, държавата отслабва.

Развитието на обществото се подчинява в крайна сметка  на  действието на обективните икономически закони и закономерности.Размишляваме и през 2024 година сме в готовност да предприемем стъпки като иновация в политиката в областта на опазване на движимото и недвижимото тракийско културно наследство.

Иновацията ще започне с развитие в третичния, обслужващ, сектор на националната икономика обхващащ всички стопански дейности и отрасли, свързани с извършването на услуги на производството и на населението, група “А” и “Б”, в която се включват  здравеопазване, образование, наука и научно обслужване, финанси и кредит и др. Статистически, в третичния сектор на стопанството на България през 2012 г. е заета най-голямата част от населението  на страната – над 55%.

А иначе, рутинно, дейността на ТДВРС е циклична. От година на година тя се развива и усъвършенства. Поради тази причина дейностите се преповтарят и извършват перманентно в дългосрочен план. Излизат на преден план и все повече нови значими идеи.

 

Стратегически и оперативни цели на политиката:

„Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  следва логиката и приоритетите на културата в общността и актуалният Работен план, по който ЕС работи от 2023 – 2026 г.Той е стратегически документ на държавите-членки за развитие на сектора, който обикновено обхваща четиригодишен период и е за културен сектор, който преодолява кризи, вместо да се възстановява дълго от тях.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

В текущия работен план на ЕС за културата се обхваща периодът 2023—2026 г. и се определят четири приоритета за европейско сътрудничество при изготвянето на политики в областта на културата:

 1. Творци и професионалисти в сферата на културата: овластяване в културните и творческите сектори
 2. Култура за хората: укрепване на културното участие и ролята на културата в обществото
 3. Култура за планетата: освобождаване на мощта на културата
 4. Култура за съвместни творчески партньорства: укрепване на културното измерение на външните отношения на ЕС.

ТДВРС детайлизира тези приоритети съобразно спецификите си , в дългосрочен, средносрочен и краткосрочен работен план, чрез:

 1. иновативен подход за опознаване и преоткриване на културното наследство чрез активно участие, дигитални технологии и интерактивни симулации;
 2. осигуряване устойчивост на постигнатите резултати от инициативите;
 3.  допринасяне за сближаването на европейските народи чрез инициативи за създаване на престижни и популярни културни събития;
 4. довеждане до значителни културни, икономически и социални ползи.

        Визия за развитието на политиката

Все по- често поставяният в обществото въпрос за начинът за запазване и предаване на културната идентичност е в основата на  визията за развитието на политиката през 2024.

В цялост, дейностите на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ изцяло са съобразени с„кратки насоки за приоритетите и програмите на ЮНЕСКО – 2022 г“.

С текущия план се продължават действията на Европейския съюз, предприети досега в областта на културното наследство, включително относно:

 • защитата срещу изменението на климата
 • природните и причинените от човека бедствия и трафика на културни ценности
 • условията на труд на творците
 • ролята на културата за здравето и благополучието
 • достъпа до култура, културното участие и демокрацията
 • ролята на библиотеките
 • екологичния и цифровия преход на секторите
 • качеството на застроената среда
 • международните културни отношения, включително с Украйна, в която има български диаспори.

Като ключови за новата фаза на развитие на културата след 2022 г. ЕК определя нуждата от продължаващи усилия за:

 • по-интегрирана уредба на ЕС за сътрудничество в областта на културата, която да може да даде възможност на държавите-членки и на Комисията да реагират на съществуващите и на новите предизвикателства (възстановяване от Ковид-кризата, войната в Европа, климатични кризи и т.н.) и по съгласуван начин;
 • още по-голяма съгласуваност между политиките на ЕС и подкрепата за култура (т.е. нито стъпка назад от мисленето за Европа също като културен проект);
 • задълбочаване на връзката между култура и устойчивост (екологизиране на сектора, но и на обществото като цяло, за да се намали негативното влияние върху културното наследство;  припознаването на културата и изкуствата като тласък за поведенчески промени у нас като замърсители на околната среда; стимулирането на дизайна и други културни продукти, който да не ощетяват природата; засилване на устойчивостта сред творческите индустрии, които имат своя дял върху въглеродния отпечатък и т.н.);
 • създаване на по-стабилен културен сектор, който може да преодолява кризи, вместо да бъде в непрестанна нужда от възстановяване и укрепване (в т.ч. решаване на въпросите със статута, условията на труд и социалните условия на културните професионалисти);
 • засилване на социалното сближаване, както и разширяване на достъпа до култура (например повече внимание за въздействието на културата и изкуствата върху благосъстоянието и психичното здраве; достъп до култура и творчество на хората с увреждания (като зрители, а също и като творци) и действия за преодоляване на продължаващите асиметрии в достъпа до култура между селските и градските райони в държавите-членки.

В детайлен дългосрочен план продължаваме действията от предходната периодика за:

 • Уреждане и поддържане дигитални библиотека, музей, архив, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки;
 • създаване и поддържане електронна информационна мрежа;
 • Развиване и подпомагане любителското художествено творчество чрез самодейни колективи;
 • Организиране школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания, младежки дейности;
 • Краеведческа дейност : събиране и разпространяване знания за родния край;
 • Създаване и съхраняване музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;

Постигането на целите на културната си политика,  Дружеството планира да реализира посредством  програми на ЕС, ЮНЕСКО, национални, общински .

Полза/ефект за обществото от политиката

Анализът на ключовите дейности, през осъществената периодика, откроява като полезни и ефективни за обществото :

 1. цялостния процес по реновиране и модернизиране на базата на ТДВРС;
 2. успешното осъществяване на работния процес, научноизследователската и публикационна дейност, културно-просветната активност и други водещи аспекти;
 3. активиране на възрастните хора в организацията и провеждането на събития от годишния календарен план за дейност;
 4. активиране на различните поколения членове и симпатизанти чрез насърчаване на активно социално поведение и доброволчество, включване в различни форми на участие в местни инициативи и инициативи за взаимопомощ.

Закономерен резултат е високото ниво на обществено признание и авторитет на ТДВРС, като културно-просветна институция и желан партньор в множество инициативи и проекти.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

Народно събрание;

Министерски съвет;

Министерство на финансите;

Министерство на вътрешните работи;

Министерство на външните работи;

Министерство на младежта и спорта;

Агенция за хората с увреждания;

Министерство на туризма;

Министерство на регионалното развитие;

Министерство на труда и социалната политика;

ЮНЕСКО

Национално сдружение на общините в Република България;

Агенция „Митници”; Гранична полиция;

Прокуратура на Република България;

Общини по места.

Каква дейност беше извършена?

2023 година не беше лесна, но въпреки трудностите реализирахме и продължаваме да реализираме уникални постижения. Затвърждаваме все повече тенденцията за устойчиво, динамично и стабилно развитие, като продължаваме да се превръщаме във все по- значим фактор.

Какво извършихме:

 1. Независимо от предизвикателствата /КОВИД, военна операция, повишаваща се инфлация, цени и др./ осъществихме изцяло Календарния си план за дейност 2023:
 2. Дейносттa ни бe изпpaвeнa пpeд нoви pиcĸoвe. Πoĸaчвaщитe ce цeни пocтaвиха ТДВРС и дoмaĸинcтвaта на членовете пoд oгpoмeн нaтиcĸ, a eнepгийнaтa ĸpизa въобще нe бe paзpeшeнa. Дружеството е индустриален потребител на електроенергия, въпреки обществения характер на дейността си. Инфлaциятa вce пoвeчe ce пpeвpъщa в пpoблeм зa иĸoнoмичecĸия ни pacтeж. Но имаме предвидима дългосрочна политика на развитие на ТДВРС, което се отразява позитивно на финансово – икономическата ни политика. Отчитаме, че е необходимо по-голямо  наличие на квалифицирани кадри и още по- голямо развитие на разнообразието в модулите на дейност.
 • Културна дейност:
 • Шокиращите събития и глобалните катаклизми от 2023 година не оставиха политиката ни на дейност и развитие на заден план. Във всички секции и клубове по интереси бяха извършвани редовни системни дейности и комуникации с други организации и дела : четения, музикални мероприятия, срещи с клубове по интереси.
  • Походи по паметни места:
 • Поход „По стъпките на Тракийските бежанци“ – до Александруполис, Доганхисар / днешно Есими, Сачанли, Ивайловград, Маджарово , Хасково;

2.3.Почитане паметта :

– на Капитан Петко Войвода – на 07.02. пред паметника и в Траурен парк във Варна ; на 18.12. – в Пловдив пред паметната му плоча върху сградата ни;

– на Войвода Руси Славов – на 11.05. пред паметника му в Траурен парк Пловдив, откупен за вечни времена от ТДВРС;

– на Президент Удроу Уилсън – в Пловдив пред паметната му плоча върху сградата ни;

2.4. Участие и полагане венци и цветя : 3март – Ден на Освобождението – Пловдив – хълм Бунарджик; паметниците на Левски в Пловдив и Карлово; Ботев – Пловдив и Калофер; 6 септември – ден на Съединението – Пловдив – площад Съединение;

2.5. Комуникация, съвместни мероприятия и сбирки с Тракийски дружества : Кърджали, Момчилград, Златоград, Крумовград, Бургас, Сливен, Варна;

2.6. Комуникация, съвместни мероприятия и сбирки със спортен „СК Тракийски юнак“ и Българска Асоциация за селски спорт /БАСС/ в малките селища до 10000 жители;

2.7. Ден на Тракия – 26 март ;

2.8.Дейност по секции и клубове– в Пловдив вторник и четвъртък в сградата и градината на Дружеството; в Сопот–редовно всеки ден; отбелязване на местна почва на паметни дати и събития; мероприятия с пенсионери, хора с увреждания; социална кухня и др;

2.9. Проведени заседания на УС – пет;

2.10. Проведени секционни ОС с избор на делегати за ОС свикано на 25.02.2023 г;

2.11. Проведено ОС на  25.02.2023 г. с вписване в АвП;

2.12. Ремонт и подобряване материалната част и база:

2.13. Участие в ОС – КВНОЖГ – НС;

2.14. Участие в ОССЕДВ – Областна управа Пловдив;

2.15. Осъществени срещи с Народни представители;

2.16. Работа с ДАА; Регионална Дирекция „Архиви“ -Пловдив; Регионална библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив; ИЕФЕМ; НИМ София; ПУ „Паисий Хилендарски – катедри „история“ и „архив“; СУ“Климент Охридски“;

2.17. Дейности с Общински музей Перущица:

Осъществени експозиции с материали и артефакти от Фонд „Национално – освободителна дейност“ на ТДВРС с официални откривания, в присъствието на Пловдивска Митрополия, Община Перущица, знакови институции и лица;

2.18. Оформяне и създаване на научни паспорти със снимков материал на материали и артефакти от Фондовете на ТДВРС ;

2.19. Попълване, паспортизиране, подредба на тематични музейни и архивни сбирки на ТДВРС от фондовете на ТДВРС;

2.20. Извършена модернизация и усъвършенстване на съществуващ уебсайт на ТДВРС с облачно пространство, виртуални механизми и др.;

Заложените действия, свързани с популяризирането и опазването на културното наследство в дългосрочен план, с европейското сътрудничество в областта на културното и езиковото многообразие и наследство дадоха своите резултати.

В дългосрочен план целта  ни е да се повишава конкурентоспособността на секторите и клубовете по интереси, свързани с културата и творчеството, да бъде развит и аудиовизуалния сектор. Търсеният ефект е визуализация, симбиоза между социални мрежи, развитие на най-високи технологии.

Програмите са в дългосрочен план, имат и своя процес на продължение.

Инвестиционна дейност:

През 2023г бе извършено  последващо развитие на постоянно действащата визия за професионализиране, трайно експониране и превръщане на имота и сградата на Дружеството в Пловдив в съвременен  Национален център за тракийско изкуство и култура.

Бяха извършени инвестиции за:

 • Капиталови разходи в размер подробно отчетени в ГФО за 2023г., за поддръжка, изграждане и усъвършенстване на материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив”, като ключова мярка за устойчивото развитие на дружеството, отчетени по- горе в този Доклад, с уговорката, че стратегията за развитие на ТДВРС е дългосрочна, постоянна, с цикличен характер, поради което е налице устойчиво продължение и развитие на едни и същи дейности и позиции.
 • Електронната страница / сайт/ на ТДВРС стана мащабна, автоматично разпознаваема в търсачките /Гугъл, фейсбук и др./. Дружеството и дейността му не само станаха разпознаваеми навсякъде, но и все повече хора го търсят.

Този процес ще продължи, включително финансово и през 2024 година.

Развитието на инвестиционната дейност включва компонентите „ пространства” и „време” по съответното естество. Регламентацията на пространствата е проследена съгласно исторически утвърждавалата се структура. Управлението на ресурсите е съгласно Устава и финансовите разпоредби за дейността в държавата, съобразно четирите основни функции в ТДВРС: образователна, възпитателна, развлекателна и пазарна. От гледна точка на миналото – образователната е била най-полезна, за днешния ден – възпитателната е най-нужна, а в бъдещето – развлекателната и пазарната ще имат ускорено развитие.

Иновациите cа изpаз на обединение на знания, въобpажение, pазмаx на миcълта и поглед в бъдещето. Те дават възможноcт да cъздадем pъcт в дружествената си икономика, да cи оcигypим позиция cpед водещите граждански организации .

Целта е чрез развитие на вcе по-нови и нови теxнологии, да се подкpепи пpодyктивноcтта, конкypентоcпоcобноcтта и икономичеcкия дружествен pаcтеж.

Може би по този начин ще си създадем инкyбатоp за пpототипи, макар да знаем колко е тpyдно да cе напpави пpототип и модел на гражданска организация.

Реализацията неимоверно ще повиши още повече разпознаваемостта и интереса към ТДВРС. Все повече ще имаме възможността да проследяваме резултатите от дейностите си и услугите, които предлагаме, да  използват тази информация пред обществото и дарители.

Сред дейностите, генериращи финансиране, традиционно са обучения, публикации, анализи, експертни консултации. Подхождаме стратегически към разработването на нови услуги и продукти, които можем да предоставяме на вниманието на обществения интерес, за да засилим финансовата си независимост. Сред тях се включват брандирани продукти, образователни игри, различни преживявания.

Неминуемо с реализацията на планираното Дружеството би изпъкнало сред толерираните и обществено значими структури като училища и читалища . Би се създала възможност за постигане на ускореното му икономическо развитие, което е и единственият начин за справяне със съществуващата инфлационна ситуация и икономическата несигурност, породена от глобалната пандемия. Но поне засега, тези необходимости cе финансират изцяло със собствени средства на Дружеството, с много доброволен труд и разбиране, поради което резултатът от цялостния процес е  бавен и  труден.

Необходимо е сериозно осмисляне и поведение при любителските дейности на ТДВРС.  Знае се, че не сме читалище и не ни толерират със субсидирани дейности. Не сме ОФ, държавна, или общинска структура, нито Дружеството разполага с финансови средства и щатни платени лица, за да вменява отговорност. Необходимо е съвестно поведение и добра воля от всеки един, за да се развиват дейностите и вървим напред.

Ремонтна дейност:

Както стана ясно от казаното, в дейността си ТДВРС, обръща особено внимание на материалната част и база. Успешното развитие, усъвършенстване, обновяване, създава устойчиво и балансирано изкачване на други нива на Дружествената дейност и резултатите от нея.

Виждаме, че вече можем да си позволим еквивалент с европейските и световни структури.

Но държим да кажем, че всичко извършихме със собствени финансови средства!

Успехът ни, с малко пари да постигаме уникално качество и мащабност,  породи в политическото пространство циркулиращата теза, че колкото повече средства се отделяли за гражданските организации по линия на специалните закони, толкова повече те не работели и чакали наготово. Твърдим, че тази теза не е вярна, тя е цинична. Твърдим и, че в България продължава да няма класация на НПО по постижения. Такава класация се постигна в системата на образованието, но в сферата на културата е абсолютен застой.

Твърдим, че няма и поне равнопоставеност с читалищата в България, които се движат по специален закон : Закон за народните читалища.  Надяваме се да има еквивалентна промяна в Закон за закрила и развитие на културата.

Какво направихме:

 1. Изградихме и осъвременихме Зони, включително за изкуство и култура на открито;
 2. Извършихме дейности по ремонт на модули в сграда и терен на ТДВРС и поддръжка, ревизиране и развитие на материалната част и база;
 3. Придобихме качествена специална техника;
 4. Подобрихме уеб сайта на ТДВРС wwwtrakiaplovdiv.org;
 5. Подготвихме паспортизирането на сградата със съоръженията и прилежащия и терен, включително с монтирана нова мълниезащитна система.
 6. Извърши се цялостен ремонт и смяна на ВиК, Ел и противопожарни инсталации, обновление и модернизация и избени помещения
 7. Извършва се ремонт в голям кино – театрален салон, съставляващ по- голямата част от обема на сградата.

В дългосрочната програма осмисляме възможностите за реализация на музейна , библиотечна площ и ателиета с работилници по изкуства, за целеви и специализирани занимания с различни възрастови групи.

Организационна дейност:

През 2023 г са проведени   пет заседания на УС  и  едно ОС с ОС по секции. То прие и вписа Доклади за дейността и финансови документи с извършен одит.

УС  взе  23 решения, които са изпълнени.

На заседанията, по покана на УС, присъстваше и КС. Целта бе постигане на яснота в дейността, както подобряване координацията с/на хора и процеси.

Секциите водеха активен и разнообразен организационен живот: активни пътувания в страната и навън, социални дейности, рехабилитации, певчески дейности, участия във фестивали, рецитали, четения и т.н.

Спечелени бяха дела за отмяна актовете на кмета на Община Сопот за принудително изваждане на Дружествената секция от наетото, предоставено от Община Сопот клубно помещение.

Продължаваме активно дейностите, за да споделим и предадем ценностите и ценностната система, оставени ни от предците, да експонираме в интернет пространството на извършваното от нас : галерия, музейни сбирки, младежки и прочее дейности.

Поздравления за г-жа Лиляна Йотова – председател на секция Сопот на Сдружението. Въпреки трудностите, секцията продължава да работи прекрасно.

Поздравления за г-жа Ели Гьорева и Еленка Стамова – секция Пловдив на Дружеството.

Поздравления за Никола Топалов и Кирил Мавров – секция Куклен на ТДВРС.

Прекрасно работи и Спортния клуб „СК „Тракийски юнак“.

Отчитаме, че през 2023 заложените дейности в образователния, социален, културен аспект преминаха на нов етап и имат своите резултати, породили нови хоризонти и предизвикателства за надграждане.

Въпрос на време е разрешаване предизвикателството за създаване удобството на модерните взаимоотношения и ангажиране на поколения, с обхват на дейността ни в обща мрежа  , с реализацията на  виртуална музейна експозиция и виртуален център за култура и изкуство.

Изразяваме специални благодарности на всички, които  представиха Дружеството в мероприятията от Календарния план и допринесоха с дейността си за живота и бъдещето му. Постоянната ни цел е навлизане в общите европейски интегрирани политики за култура, иновации, образование, младеж, спорт. Взаимодействайки си, хората създават общи културни образци. Ако имаме култури, които са съвместими, ако има толерантност, има и процес на институционализация, който е необходим.

             Настоящото Общо събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Календарния дружествен План за 2023ра, но най-вече да отбележим развитието му  и очертаем последващото развитие  за 2024та.

Сигурността, конкурентоспособността, върховенството на закона са предизвикателствата на утрешния ден. Целта е насърчаване на устойчивото развитие и окуражаване на гражданите да живеят, работят и участват в случващото се у нас и в Европа.

Всички ние, чрез ТДВРС, неговите взаимовръзки, секции и клубове по интереси, сме и продължаваме да сме, в центъра на събитията.

           

Какво постигнахме през 2023 година:

       Преди всичко затвърдихме : УВАЖЕНИЕ, УСТОЙЧИВОСТ, СИГУРНОСТ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ!

       Изградихме практики и създадохме нови възможности, от който очакваме всякакви ползи за членовете и организацията ни.

В заключение:

Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейността си в обществена полза, със Закона за счетоводството, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации, каквато вече излиза на дневен ред.

              Имаме нелеката мисия да опазим вековни традиции, да съберем и експонираме сбирки, да помогнем  на хората да възпроизвеждат живота си, надявайки се на нещо по-добро, да утвърдим ролята на жените като съществена част, оформяща процесите у нас, да докажем ролята на гражданския сектор като водещ партньор на държавни и общински органи.

            Процесът е труден и бавен, но е  посветен  на тези, които са се решили  да запазят своето място в съдбата на България. Своето минало, настояще и бъдеще

В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме успешни реализации в отворената врата на БЪДЕШЕТО !

Необходимо е да благодаря на всички, включили се активно в ежедневието на Дружеството, нека благодарим и на много други, които с жар помагаха желаното да стане действителност.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Радва ни  факта, че като част от българската нация доказахме, че сме успяли  не само да съхраним и експонираме поне част от най-добрите ни традиции от близкото минало, но и да продължим своя път напред.

Знаем, че краят на годината не е край. Не е и ново начало. Това е просто следващата стъпка по пътя ни напред. Стъпка, която ще направим, носейки много повече опит, много повече мъдрост, знания, човещина. Знаем кои и какви сме, знаем и, че това сме ние.

Всичко зависи от нас самите.

С благодарност за доверието и съпричастността към постигнатите успехи.

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  по Протокол 1/2024 г и на Общо събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, проведено на   24.02.2024 г.

гр. Пловдив                                                             Председател на УС:

                                                                                  инж. Нонка Матова

BulgarianEnglishRussian