Дейност

ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” ПЛОВДИВ 2012-2015г..

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

А/ Съхраняване на културното и историческо наследство на тракийските българи като част от българската самобитност
Б/ Съдействие за развитие на Еврорегион “Тракия” съгласно Програмата на СТДБ “Тракия без граници”

І ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Възстановяване структурите на ТД “Войвода Руси Славов” в общините на Пловдивска област и тяхното организационно укрепване чрез:
-Разширяване на дейността в клубове по интереси: Дамски клуб,
клуб “Родолюбие” “Традиция”, клуб “Здраве” , клуб “ Приятели на книгата” , Спортен клуб “Тракийски юнак”и др.
2. Разширяване на съвместната дейност с други НПО , просветни учреждения.
3. Подобряване на информационно-пропагандната дейност на организацията
4 Координация и оперативно взаимодействие с държавни и общински институции по изпълнение на дейността на организацията

ІІ. ПРОСВЕТНА И ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1. Да продължи дейността за съхранение и популяризиране на родовата памет чрез :
-участие в тракийски събори
-родови и землячески срещи
– пътувания до родните места на предците
-участие на певчески и танцови състави за тракийски фолклор в прегледи и фестивали
2. Популяризиране на дейността на дейци на културата, писатели и творци, посветили се на тракийската тематика
3. Честване на бележити дати и събития
Отг. Ели Гьорева, Т. Иванов, Л. Йотова

ІІІ. ДЕЙНОСТ С МЛАДИТЕ ХОРА
1. Ангажиране на младежите в дейността на клубовете по интереси
2. Поддържане на Интернет страница
3. Установяване на контакти и обмяна на опит с младежки клубове от и чрез Тракийския младежки съюз в страната.
4. Обогатяване на формите на работа с ПУ , АМТИ и училища
Отг. Н.Матова ,Хр. Алексиев

ІV.СОЦИАЛНА И БЛАГОТВОРИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

1.Разширяване на формите за благотворителна и социална дейност:
-здравни беседи чрез клуб”Здраве”
-дарителски кампании преди 1 юни и Коледа
-посещения при болни членове
-осигуряване на безплатни консултации по здравни и правни въпроси
-сключване на договори сДКЦ за медицински консултации със специалисти по график за всяко селище
-участие в съвместна дейност със Съюза на пенсионерите , БЧК, Туристическо дружество “Шипка” и др., съгласно Програмата , необходимостите и интереса на Дружеството.
Отг. Л. Йотова, Янка Джелатова

V. ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА

1. Ремонт на Дом “Тракия”
2. Оборудване на канцелария с офис техника. Закупуване на техника за озвучаване.
3. Предложения за кандидатстване и получаване на финансова подкрепа от еврофондовете и от други финансови институции
Отг.Н.Матова , Хр. Алексиев

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩИ ЗАДАЧИ :

1. Организационно, кадрово и структурно укрепване на Тракийската Организация в Регион Пловдив.
2. Разгръщане на активна работа по интереси с различните поколения в духът на тракийските традиции.
7. Развитие на материалната база : продължаване на необходимите процесуални действия и преговори с Община Пловдив и съдебни процедури за придобиване правата на собственост върху останала част от територията на Поземления имот на Дружеството

BulgarianEnglishRussian