Основни насоки

Основни насоки
в Политиката по опазване на движимото и недвижимо тракийско културно наследство
на

ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” клуб на ЮНЕСКО

Политиката на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ с основните приоритети и набелязаните нови мерки с иновативно развитие, съдържа редица важни елементи за реформи, но амбицията на плана е пряко свързана с нивото на ангажираност, необходимо за справяне в приемлива степен с набелязаните предизвикателства. Начините са много. Но това не са политики, които могат да се осъществят за шест месеца, а насочени 10-15 години напред.

 1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

А/ Съхраняване на културното и историческо наследство на тракийските българи като част от българската самобитност:

 1. Експониране в международното пространство на съществени части от движимото и недвижимото тракийско културно наследство, с приоритет спортът като култура в тракийската общност от античността до наши дни;
 2. Въвеждане и експониране във виртуалното пространство виртуални музей, библиотека, архив на ТДВРС чрез обновен електронен дружествен сайт, който да бъде свързан с Българските културни домове и българските културно – просветни дружества по света;
 3. Развитие и разширяване сградата на ТДВРС „ Тракийски културен дом“ в Пловдив с модерни салони за библиотека, музей, ателиета по изкуства;
 4. Организиране кръгли маси, международни конференции, изследвания, онлайн предавания с каталог и сборник по важни въпроси, свързани с въпросите на Тракия;
 5. Организиране и изграждане върху лагерно начало за младежи от България и другите страни на опознаване и приобщаване към бита, културата, нравите, обичаите на Тракийската общност;
 6. Издаване и в превод на книги, писани от наши автори за Тракия;
 7. Целево развитие на научна дейност, включително с отпускане стипендии за млади учени, които искат да работят по проблемите на Тракия;

Б/ Координирано устойчиво продължение на дейностите по ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” от предишните периодики;

2. ОСНОВНИ НАСОКИ:

Отчитаме нуждата от нови мерки. Очертават се няколко ресора, с тенденции за иновативно развитие:

 1. Уреждане и поддържане дигитални библиотека, музей, архив, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки;
 2. създаване и поддържане електронна информационна мрежа;
 3. Развиване и подпомагане любителското художествено творчество чрез самодейни колективи;
 4. Организиране школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания, младежки дейности;
 5. Краеведческа дейност : събиране и разпространяване знания за родния край;
 6. Създаване и съхраняване музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;

Визия за развитието на политиката:

 1. Дейностите на Тракийско дружество „Войвода Руси Славов“ изцяло са съобразени с „Кратки насоки за приоритетите и програмите на ЮНЕСКО – 2021 г“;
 2. Очакваме Европа да стане лидер в насърчаването и реализацията на промяна за стимулиране гражданите да бъдат включени в изработването на политиките, които засягат техния живот;
 3. Продължаваме усилията за увеличаване на финансирането, необходимо за реализация на основните приоритети с набелязаните нови мерки с иновативно развитие;
 4. Постигането на целите на културната си политика,  Дружеството планира да реализира посредством  програми на ЕС, ЮНЕСКО, национални, общински .

Стратегически и оперативни цели на политиката:

 1. Иновативен подход за опознаване и преоткриване на културното наследство чрез активно участие, дигитални технологии и интерактивни симулации;
 2. Осигуряване устойчивост на постигнатите резултати от инициативите;
 3. Допринасяне за сближаването на европейските народи чрез инициативи за създаване на престижни и популярни културни събития;
 4. Довеждане до значителни културни, икономически и социални ползи.

Полза/ефект за обществото от политиката

 1. Физическо и правно-нормативно опазване на движимите и недвижими ценности на културата, издигане самочувствието на българската нация като важна част от световния цивилизационен процес, свидетелство за приноса на предците ни за развитието на европейската и световна култура;
 2. Съхраняване и развитие на тракийското нематериално наследство, като част от българската културна идентичност;
 3. Създаване на конкурентноспособно българско изкуство;
 4. Изграждане и утвърждаване на положителния имидж на Дружеството, страната ни, на българската нация и култура;
 5. Създаване на условия за разширяване достъпа на обществеността до съвременните прояви и достижения на културата ни чрез мощностите на Дружеството.
BulgarianEnglishRussian