Устав на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”

Чл.1/1/ Тракийското дружество “Войвода Руси Славов”  е независимо, непартийно, неправителствено, обществено – патриотично сдружение, за неопределен срок, на българските преселенци, бежанци и съмишленици от Източна и Западна Тракия и Мала Азия и техните потомци. Негови член – симпатизанти  могат да бъдат и българските, както и чуждестранни дееспособни, юридически и физически лица, които признават и спазват устава на дружеството, всички наричани накратко членове.Несъвместимост с членственото правоотношение е наличие на друго членствено правоотношение в друга тракийска организация със сходни цели и предмет на дейност.
/2/ Тракийското дружество “Войвода Руси Славов”е юридическо лице с нестопанска цел, със седалище гр. Пловдив, ул. “Димитър Талев” № 49. Дружеството осъществява обществено полезна дейност. То се вписва в нарочен регистър при Министерството на правосъдието и Агенция по вписванията.
/3/ Към Тракийското дружество “Войвода Руси Славов”могат да се изграждат клубове, секции и други организационни структури.
/4/ Дружеството може да е колективен член на други национални и международни организации, без промяна на своя статут и устав, без  то да отговаря за задълженията му със своето имущество и се представлява от своя Председател.
/5/ Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” е правоприемник на Тракийското дружество “Руси Славов”- Пловдив и Фонд «Тракийско дело», Фонд «Тракийски просветен дом» – Пловдив, както и на всички предишни Тракийски дружества в Пловдив, членували в Тракийската организация в България в периодите на нейното съществуване.

Чл.2./1/ Основни цели на Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” са :
1. Отстояване и реализиране на българската национална кауза за Тракия : правото на завръщане и възраждане на българщината в Източна и Западна Тракия; съхраняване на историческата истина за Тракия; развитие на тракийската духовност; опазване на тракийското културно – историческо наследство.
2. Спазване и защита на човешките и имуществените права на тракийските бежанци и техните потомци.
3. Защита на българщината, християнската вяра и българите в чужбина.
4. Благоденствие на българския народ и просперитет на Българската държава.
5. Активна дейност за мир, доверие и добросъседски отношения с балканските народи.

/2/Предмет на дейност за постигане на основните цели :

1. Съхранява, развива, и предава на поколенията историческата истина за Тракийския въпрос, като работи за неговото решаване в съответствие с идеите за изграждащата се Европейска общност и интересите на България.
2.Организира и развива обществена, патриотична, културно-просветна, образователна, художествено-творческа, библиотечна, архивна, музейна, младежка, галерийна, спортна, екологична дейност и всички други дейности, незабранени от закона, съхранява, възстановява и изгражда паметници, свързани с историческото минало и наследство.
3. Работи за защита правата на тракийските българи, както и за справедливото и своевременно решаване на въпросите по възмездяването на бежанците и техните наследници – изоставеното и отнето имущество в родните им места.
4.Организира изнасяне на лекции, беседи, доклади за героичното минало на българския народ, за революционните борби на тракийците, техните духовни и културни ценности, както и актуални, международни, вътрешнополитически, стопански и други въпроси.
5.Провежда родови и землячески срещи, тематични вечери, литературни четения, рецитали, кинопрожекции, културни, младежки, спортни, галерийни и други мероприятия.
6. Организира национални тракийски събори и чествания на исторически дати и събития, откриване на паметници и паметни плочи и други културно – просветни и масови прояви, свързани с живота и борбите на тракийците.
7.Издава книги, сборници, библиотечни поредици, вестници, календари и други, съдейства за публикуването на материали във всекидневните и периодични издания.
8.Извършва самостоятелна и в сътрудничество събирателска дейност на исторически мемоари и архивни материали, свързани с историята на тракийските българи, записва, съхранява и популяризира фолклорното богатство на тракийците
9.Провежда екскурзии, излети и походи до родните места на тракийските българи и до други забележителни обекти..
10.Организира митинги и демонстрации в рамките на закона за отстояване и защита на Тракийската кауза.
11.Закриля тракийските българи извън страната и им създава морална и международна подкрепа, за да поддържа българското им самосъзнание и да съхранява патриотичното и културно наследство.
12.Развива чувство за сближаване и солидарност между своите членове.
13.Осъществява връзка и взаимодействие със сродни родолюбиви и патриотични организации.
14./ Работи за социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на правата им, както и за подкрепа на хората с увреждания и техните семейства.
15./ Работи за социалното включване на децата в неравностойно положение и хората с увреждания в обществения живот и промяна на качеството им на живот.

Чл.3./1/ Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” може да извършва допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната дейност като използва прихода за постигане на целите, определени в устава.

/2/ Предметът на стопанската дейност по предходната алинея е следният: издателска, търговска с печатни произведения, импресарска дейност и развлекателни прояви, организиране и осъществяване на екскурзии, туристическо- екологична, , библиотечна, архивна, музейна, младежка  , спортна, галерийна и друга дейност, производство на сувенири, стопанска дейност в обслужващата сфера, инвестиране, проектиране, строителство, отдаване под наем, ремонт и реконструкция на паметници, музеи и сгради, дейност в защита на човешките права, интегриране на хората с увреждания , закрила на децата в неравностойно положение , младежка дейност , компютърно обучение, интернет дейност, организиране на школи за изучаване на чужди езици, музикални, хореографски , младежки и спортни школи, ГАЛЕРИЙНА и друга дейност, свързана с постигане целите на този устав.

/3/ Дружеството не разпределя печалба.

Чл.4./1/ Колективен върховен орган на Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. То се състои от :
1 . членовете на дружеството- физически и юридически лица, когато техният брой е до 200 члена.
2. от делегирани членове на дружеството, определени по ред, утвърден от Управителния съвет, при състав над 200 члена.

/2/ Общото събрание управлява и ръководи дружеството в съответствие с този устав.

/3/ Общото събрание има следните функции :

 1. Изменя и допълва устава.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет в това число Председателя му и Контролния съвет за срок от пет години.
 4. Взема решения за преобразуване или закриване на дружеството.
 5. Приема основните насоки и Програма за дейността на дружеството.
 6. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
 7. Отменя решения на другите органи на дружеството.
 8. Взема и други решения, предвидени в устава.

/4/ Правата по ал.3 т.1,3,6,7 и 8 не могат да се възлагат на други органи на дружеството.

/5/Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете и другите органи на дружеството и не могат да се отменят от тях.

/6/Общото събрание приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове – с явно гласуване. По чл.4, ал.3 т.1 и 6 решенията се вземат с мнозинство не по- малко от 2/3 от присъстващите на общото събрание. Заседанията се ръководят от председателя на Управителния съвет. Има кворум, ако присъстващите са повече от половината от членовете.При липса на кворум, събранието се отлага с един час по- късно, на същото място, същия ден със същия дневен ред и се провежда колкото и членове да се явят.

/7/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж на една година от Управителния съвет, или по искане на една трета от членовете на Сдружението , а Отчетно-изборното събрание се свиква на пет години, като поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му, по чия инициатива се свиква, обнародва се в “Държавен вестник” и се обявява на видно място в седалището на дружеството най- малко един месец преди насрочения ден.

Чл.5 /1/ . Управителен орган на Тракийското дружество е Управителен съвет в състав от пет члена.

/ 2/ Управителният съвет може да :

 1. Представлява дружеството и определя естеството на представителната власт на отделни негови членове.
 2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание.
 3. Разпорежда се с имуществото на дружеството при спазване изискванията на устава.
 4. Подготвя и приема проекто- бюджета, определя членския внос, утвърждава щата и отчетите за дейността си.
 5. Взема решение и по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава, не се отнасят към правомощията на друг орган.
 6. Изпълнява задълженията , предвидени в Устава.
 7. Определя реда и организира дейността на Дружеството.
 8. Избира по предложение на Председателя на дружеството и секретар.
 9. Взема решения за откриване и закриване на клубове и други организационни структури.
 10. Взема решения за участие в други организации, без промяна на своя статут и устав и без имуществена отговорност.

/3/ Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя, съгласно  ЗЮЛНЦ , или по писмено искане на една трета от членовете му. Те се ръководят от Председателя , а в негово отсъствие от определен член на УС, ако е писмено упълномощен от Председателя .

/4/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъствуват повече от половината му членове.

/5/ Решенията се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство от присъстващите.

/6/ Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.

/7/ Членове на управителния съвет могат да получават възнаграждение, определено с решение на Управителния съвет.

Чл.6 /1/ Контролният съвет се избира в състав: Председател и двама членове.
/2/ Контролният съвет приема решенията си с обикновено мнозинство и явно гласуване.

Чл.7/1/ Председателят на Управителния съвет координира дейността на дружеството, ръководи заседанията на Управителния съвет, представлява дружеството пред всички органи, юридически и физически лица и подписва всички документи и финансови книжа.
/2/ Председателят може писмено да упълномощи секретаря да подписва някои видове документи.

Чл.8. Секретарят на Управителния съвет води кореспонденцията на дружеството и протоколната книга, тези по чл.16 ал.1 съхранява архива и печата на дружеството.

Чл. 9. /1/ Счетоводителят и касиер- домакинът са назначаеми.

/2/ Счетоводителят води счетоводната отчетност на дружеството, отчита банковите операции , съставя отчетите в сроковете , съгласно нормативните актове.

/3/ Касиер-домакинът събира членския внос и всички други приходи, записва приходите и разходите в приходните и разходните книги и съхранява парите, материалните ценности и вещите на дружеството при спазване на нормативните актове.

Чл.10 Контролния съвет извършва най-малко един път годишно проверка на касиера, на финансовата и стопанската дейност на дружеството и запознава Управителния съвет с резултатите от ревизията.

Чл.11. Материалните средства на дружеството се набират от:
1. Членски внос, доброволно определян, като минималният му размер се установява от Управителния съвет.

 1. Дарения
 2. Имуществени вноски от членовете на Дружеството
 3. Допълнителна стопанска дейност
 4. По реда на съответните специални закони
 5. Други дейности, разрешени от закона
 6. Спонсорства и всякакви други начини, разрешени от закона

Чл.12/1/ Членството в Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” възниква :

 1. За физически лица – с приемането от Управителния съвет или Общото събрание след писмена молба и вписване в книгата на членовете.
 2. За юридически лица – с молба от представляващия юридическото лице и вписване в книгата за членове след приемане от Управителния съвет или Общото събрание.
 3. На всеки член се издава членска карта.

Чл.13./1/ Членството в Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” се прекратява :

 1. С едностранно волеизявление
 2. Със смъртта или поставяне под пълно запрещение
 3. С изключване
 4. С прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел
 5. При отпадане поради неплащане на годишен членски внос
 6. При изпадане в пълна недееспособност.

/2/  Прекратяване на членството с изключване става с решение на Управителния съвет, като решението може да се обжалва пред Общото събрание.

/3/  Отпадането поради невнасяне на установения членски внос настъпва автоматично към края на съответната календарна година.

Чл.14. /1/ Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” изразходва финансовите си средства за :

 1. Реализиране целите и задачите на Дружеството , съгласно устава
 2. Развитието и утвърждаването на духовните ценности в гражданското общество, образованието,науката, МЛАДЕЖ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ , спорта, екологията и културата
 3. Подпомагане на социално слаби
 4. Подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на своите членове
 5. Защита на човешките права

/3/ За осъществяване обществено полезна дейност дружеството може да изразходва финансови средства /имущество/ и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени от Устава и по реда на законите в страната

Чл.15 /1/Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива и разделя само с решение на Общото събрание
/2/ Тракийското дружество “Войвода Руси Славов”се прекратява и заличава по решение на Общото събрание и по разпоредбите на законите в страната
/3/ Дружеството не може да се преобразува от юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, в частна полза

Чл.16 /1/ Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” води следните книги :

 1. Книга за членовете на Дружеството
 2. Протоколна книга
 3. Инвентарна книга
 4. Приходно-разходна книга
 5. Входящи и изходящи дневници

/2/ Дружеството изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който съдържа данни относно :

 1. Осъществяваните дейности, изразходваните от тях средства, връзката им с целите и Програмите на организацията и постигнатите резултати
 2. Размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства
 3. Финансови резултати

/3/ Докладът за дейността е публичен.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.17 /1/ Празникът на Дружеството е рождената дата на Войводата Руси Славов – 11 май 1884 година и 19.08. – годишнината на Илинденско – Преображенското въстание

/2/ Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” организира по подходящ начин честванията на :

 1. Ден на Тракия – 26 март
 2. Илинденско-Преображенското въстание от 1903 година в местността Петрова нива – Странджа планина
 3. Разорението на тракийските българи от 1913 година – гр. Маджарово
 4. Кръгли годишнини от основаването на Тракийската организация – 12.05.1896 година
 5. Други забележителни кръгли годишнини на Тракийското движение

/3/ Тракийското дружество организира и провежда различни тракийски събори.

Чл.18. Тракийското дружество “Войвода Руси Славов” има печат в кръгла форма и наоколо надпис “Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, а в средата хоризонтално –Пловдив.

Чл.19. Знамето на Тракийското дружество “Войвода Руси Славов”е с размер 150х90 см, състои се от две еднакви хоризонтални ивици – бяла отгоре и зелена отдолу ОТ ЕДНАТА СТРАНА. На бялата ивица с червен цвят има надпис “Тракия” ОТ ДРУГАТА СТРАНА, В СРЕДАТА, ИМА ОВАЛЕН ОБРАЗ НА ПАТРОНА НА ДРУЖЕСТВОТО . НА БЯЛАТА ИВИЦА НАД ОВАЛА ИМА НАДПИС ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО . НА ЗЕЛЕНАТА ИВИЦА ПОД ОВАЛА ИМА НАДПИС ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ.

Настоящият Устав  е приет на Общо събрание на Сдружение «Тракийско дружество «Войвода Руси Славов» ЕИК 825270716 проведено  на 20.02.2021 г.

BulgarianEnglishRussian