Устав на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Този устав е върховният вътрешен нормативен акт, уреждащ целите, устройството, управлението, дейността и прекратяването на Сдружението за опазване, развитие и разпространение на културно – просветните, младежки и спортни дейности.

/2/ Другите вътрешни нормативни актове не могат да противоречат на устава.

Чл.2. /1/ Наименованието на Сдружението е «ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО „ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ“» , съкратено «ТДВРС». То се изписва на български език и може допълнително да бъде изписано на латиница, или в превод на чужд език.

/2/ТДВРС е независимо, непартийно, неправителствено, обществено – патриотично сдружение, за неопределен срок, на българските преселници, бежанци и съмишленици от Източна и Западна Тракия и Мала Азия и техните потомци. самостоятелно юридическо лице, сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в областта на тракийската култура, обединяващо лица, занимаващи се с организация. реализация и практикуване на културно – просветните, младежки и спортни дейности  в Тракийската общност, в съответствие със законодателството в Република България, ратифицираните от нея международни норми и при спазване принципите на доброволност, изборност и самоуправление в рамките на закона. Негови членове могат да бъдат и българските, както и чуждестранни дееспособни, юридически и физически лица, нечленуващи в други тракийски дружества, които зачитат устава на дружеството, всички наричани накратко членове.

/3/ Към ТДВРС могат да се изграждат клубове, секции, читалища, клонове и други организационни структури, без териториална ограниченост, като дейността е съгласно Чл.1 ал.1.

/4/ Наименованието на клоновете на ТДВРС се образува, като към наименованието на Сдружението се добавя указанието «клон» и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

/5/ Дружеството може да е колективен член на други национални и международни организации, без промяна на своя статут и устав и без  то да отговаря за задълженията му със своето имущество и се представлява от своя Председател.

/6/ Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” е правоприемник на Тракийското дружество “Руси Славов”- Пловдив , фонд «Тракийски просветен дом – Пловдив», фонд «Тракийско дело», както и на всички предишни Тракийски дружества в Пловдив, членували в Тракийската организация в България в периодите на нейното съществуване.

/7/ ТДВРС може да има сподвижници и симпатизанти, които  могат да бъдат български, както и чуждестранни дееспособни, юридически и физически лица, които признават и спазват  Устава на Дружеството, без право на глас в Общото събрание на Сдружението.

/8/ ТДВРС осъществява дейността си в обществена полза по смисъла на чл.2 ал.1 от Закон за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/, в областта на културно – просветните, младежки и спортни дейности. То се вписва в нарочен регистър при Министерството на правосъдието и Агенция по вписванията.

/9/ ТДВРС не може да се преобразува от юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност, в частна полза.

/10/ ТДВРС е носител на всички права и задължения, които не са свързани с естествените качества на физическите лица и може да притежава имущество.

Чл.3. ТДВРС се учредява за неопределен срок.

Чл.4 /1/ Седалището на ТДВРС е в Република България, град Пловдив.

/2/ Адресът на управление е гр. Пловдив, район Южен, ул. «Димитър Талев» 49.

Чл. 5 /1/ ТДВРС притежава печат, марка, образец, бланка, емблема, знак, значка и знаме.

/2/ Символите и знаците на ТДВРС са негова изключителна собственост.

 

 1. II. ЦЕЛИ

Чл. 6 (1) Целите на общественополезната дейност на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” са :

 1. развитие, утвърждаване и координиране на дейността по съхранение и разпространение на тракийската култура до издигане равнището на майсторството в областта на културно – просветните, младежки и спортни дейности, включително народния и автентичния спорт /всичко наречено култура и спорт/, в Тракийската общност;
 2. популяризиране на културата и изкуството сред подрастващите и създаване на благоприятни условия за подготовка и селекция на любители в тази сфера;
 3. подобряване на условията за практикуване на културата и изкуството в различните им разновидности, като постоянен и важен фактор за здравословното, физическото и интелектуалното развитие на подрастващите;
 4. създаване на условия за развитието и на други форми за активност на населението на клубно ниво, чрез привличане на обществеността, насърчаване на творческата активност и самоинициатива на специалисти, деятели, ръководители и любители;
 5. подпомагане на дееспособността и нравственото възпитание на населението чрез култура , изкуство и спорт;
 6. развитие на младежките дейности и такива за хора в неравностойно положение и хора с увреждания, чрез културата, изкуството и спорта в различните им разновидности;
 7. съхраняване и популяризиране на българските традиции и тракийското културно–историческо наследство;
 8. Отстояване и реализиране на българската национална кауза за Тракия, правото на завръщане и възраждане на българщината в Източна и Западна Тракия, съхраняване на историческата истина за Тракия, развитие на тракийската духовност и опазване на тракийското културно – историческо наследство;
 9. организиране и съдействие на други организации със сродни дейности и цели за организиране и провеждане на прояви, осъществяване на културен и спортен обмен и реализация в страната, с оглед на членската маса на ТДВРС;
 10. подпомагане на изготвянето на проекти на закони, правилници, инструкции и други нормативни документи, регламентиращи и регулиращи дейностите по съхранението, утвърждаването и развитието на културата, изкуството и спорта и издигане равнището на любителското майсторство в областта на културата, изкуството, физическото възпитание, народния и автентичния спорт в страната;
 11. изграждането на нов, високо ефективен стандарт в организацията и управлението на културата, изкуството, физическото възпитание, народния и автентичния спорт в страната;
 12. създаване на условия за позитивна промяна и устойчиво развитие на обществото ни чрез методите на културата, изкуството, физическото възпитание, народния и автентичния спорт, на противодействието срещу употребата на забранени вещества и наркотици в битието и утвърждаване на тези принципи като средство за поддържане на високо здравословен стандарт на живот;
 13. допринасяне за благоденствието на българския народ и просперитета на Българската държава;
 14. Спазване и защита на човешките и имуществените права на тракийските бежанци и техните потомци;
 15. Защита на българщината, християнската вяра и българите в чужбина;
 16. Активна дейност за мир, доверие и добросъседски отношения с балканските народи.

(2) ТДВРС ще представлява своите членове и ще отстоява пред обществени, държавни и общински органи, вътрешни и международни организации и трети лица бързото и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на членове на ТДВРС, на специалисти, ръководители, деятели и любители на културата, изкуството и спорта, организирани в рамките на ТДВРС; ще защитава и отстоява техните човешки и граждански права и свободи от всякакви посегателства и опити за неправомерното им ограничаване.

(3) ТДВРС, чрез своя Председател, ще осъществява връзки и договорености за сътрудничество и съвместна дейност със сродни национални и чуждестранни съюзи, асоциации, организации, сдружения, търговски дружества и държавни и общински органи за постигане на общи цели, за обмяна на опит в областта на културата, изкуството и спорта и за изучаване и използване на постиженията им, без да променя своя статут и Устав и без да отговаря за задълженията на партньорите си със своето имущество.

 

 • СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

Чл. 7. Средства, с които Сдружението ще постига целите си, са:

 1. изготвяне, осъществяване, осигуряване и участие в Програми и Проекти за развитието на културата, изкуството и спорта, вкл. младежки дейности и дейности за хора в неравностойно положение и хора с увреждания, финансирани от национални, европейски и международни програми;
 2. организиране, обединяване и координиране на национално ниво на културата, изкуството, народния и автентичния спорт и физическото възпитание в тракийската общност и изграждане на свързаната с това организационно-административна и експертно-техническа база, съобразно международно утвърдените стандарти – европейски и световни;
 3. организиране и провеждане на вътрешни и национални мероприятия, съгласно Годишен календарен план и правила за провеждането им;
 4. събиране, анализиране, популяризиране и съхраняване на данни, анализи и прогнози за културата, изкуството и спорта в тракийската общност ;
 5. популяризиране на утвърдени добри практики и новаторски опит във връзка с организацията и управлението на културата, изкуството и спорта в тракийската общност;
 6. извършване на информационно – рекламна дейност и притежаване на права за телевизионно и радио разпространение на дейностите на ТДВРС;
 7. подпомагане издаването и разпространението на специализирана и друга литература за популяризиране на дейността на Сдружението и постиженията в сферата на културата, изкуството и спорта в разновидностите им, на неговите членове;
 8. координиране и подпомагане провеждането на подготвителни и представителни мероприятия в сферата на културата, изкуството и спорта в разновидностите им, на неговите членове;
 9. организиране и провеждане на школи, семинари, лагери, курсове и други форми за подготвителни и представителни мероприятия в сферата на културата, изкуството и спорта в разновидностите им, на неговите членове, мениджъри и други специалисти;
 10. създаване на условия за системни занимания в сферата на културата, изкуството и спорта в разновидностите им;
 11. подготвителни и представителни мероприятия в сферата на културата, изкуството и спорта в разновидностите им, на деца и млади хора в свободното им време;
 12. провеждане на учебно-образователни и учебно-възпитателни курсове, на културно-просветни дейности и научни програми, по предвидения от закона ред и в съответствие с целите на Сдружението;
 13. притежаване и упражняване на права за телевизионно и радио разпространение на културни и спортни мероприятия, вкл. постановки, пленери, състезания;
 14. изграждане, стопанисване, управление и ползване на обекти и съоръжения от културната и спортна инфраструктура;
 15. предоставяне на организационна, методическа и финансова помощ на членовете и структурите на ТДВРС;
 16. извършване на дейности, свързани със социалната интеграция и личностната реализация чрез културата, изкуството и спорта в разновидностите им, на младежи, хора в неравностойно положение и хора с увреждания;
 17. изграждане на партньорство и взаимодействие с централните и местните органи на държавната власт и техните администрации, с международни, национални и местни организации със сходни цели и задачи;
 18. осъществяване на социални услуги в обществена полза по предвидения от закона ред;
 19. съхраняване и предаване на поколенията на историческата памет за тракийската общност, свързани с ТДВРС, чрез изнасяне на лекции, беседи, доклади, провеждане на срещи, тематични вечери и кинопрожекции, съхраняване, възстановяване и изграждане на паметници, свързани с историческото минало и културно наследство, и др.
 20. развиване на чувство за сближаване и солидарност между своите членове.
 21. организиране и извършване на други стопански и нестопански дейности, с цел осигуряване на средства за финансиране на дейността на ТДВРС и нейните членове, доколкото не противоречат на закона, на Устава на ТДВРС и на целите на Сдружението.

 

 1. ПРИНЦИПИ

Чл. 8. Сдружение “Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” е изграденo на принципите на:

 1. равенство между секции и клубове–членове и взаимно уважение между техните членове, симпатизанти и любители, без оглед на раса, религия, пол и партийна принадлежност;
 2. правото всеки член да гласува, да избира и бъде избиран за участие в управлението на ТДВРС, да бъде информиран за дейността на Сдружението и да участва в организираните от него събития;
 3. прозрачност при извършването на дейността.

 

 1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 9. Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” :

 1. развива, координира, подпомага и организира на клубно и на национално ниво културата, изкуството и спорта в тракийската общност;
 2. организира и администрира своята подготвителна и представителна дейност, включително местни, регионални, национални срещи и мероприятия;
 3. открива и развива таланти в сферата на културата, изкуството и спорта и подготвя любители;
 4. взаимодейства с централните и местните органи на държавната власт и техните администрации, както и с неправителствени организации и трети лица, за отстояване на общите права и законни интереси на своите членове и при осъществяване на националната културна и спортна политика;
 5. членува в и си взаимодейства с международни съюзи, федерации и организации със сходни предмет на дейност и цели и представлява страната пред тях;
 6. изгражда своя структура в съответствие с териториалното деление на страната;
 7. участва в изготвянето на концепции, политики и становища за усъвършенстването на културата, изкуството спорта, както и на свързани с тях закони, правилници, инструкции и други нормативни документи, които регламентират дейностите по развитие на културата, изкуството и спорта в Република България;
 8. организира и провежда семинари и курсове, изнасяне на лекции, беседи, доклади за героичното минало на българския народ, за революционните борби на тракийците, техните духовни и културни ценности, както и актуални, международни, вътрешнополитически, стопански и други въпроси;
 9. организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания, спортни и младежки дейности;
 10. провежда родови и землячески срещи, тематични вечери, литературни четения, рецитали, кинопрожекции, културни, младежки, спортни, галерийни и други мероприятия;
 11. развива и подпомага любителското художествено творчество, социалната интеграция, личностната реализация и подобряване на качеството на живот чрез културата, изкуството и спорта на младежи, хора в неравностойно положение и хора с увреждания;
 12. работи за социална интеграция на хората с увреждания и упражняване на правата им, както и за подкрепа на хората с увреждания и техните семейства;
 13. работи за социалното включване на децата в неравностойно положение и хората с увреждания в обществения живот и промяна на качеството им на живот;
 14. извършва социални услуги в областта на културата, спорта, младежките дейности и такива за хора в неравностойно положение и хора с увреждания;
 15. извършва самостоятелна и в сътрудничество събирателска дейност на исторически мемоари и архивни материали, свързани с историята на тракийските българи, записва, съхранява и популяризира фолклорното богатство на тракийците, като събира и разпространява знания за родния край, създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното наследство,урежда и поддържа  читалище, библиотека, читалня, фото-, фоно-, филмо- и видеотека, както и създава и поддържа  електронна информационна мрежа;
 16. организира национални тракийски събори и чествания на исторически дати и събития, откриване на паметници и паметни плочи, изложби и други културно – просветни и масови прояви, свързани с живота, културата, нравите, обичаите и борбите на тракийците;
 17. провежда екскурзии, излети и походи до родните места на тракийските българи и до други забележителни обекти;
 18. предоставя спортно-тренировъчни и социални услуги в обществена полза, включително в сферата на културата и изкуството, чрез своите членове по установения от закона ред;
 19. осигурява и всяка друга дейност, незабранена от закона, свързана с развитието на културата, изкуството и спорта, в т. ч. народния спорт и автентичните спортове;
 20. изгражда и стопанисва обекти и съоръжения за култура, изкуство и спорт;
 21. притежава права за телевизионно и радио разпространение на спортни състезания и културни събития, организирани от ТДВРС;
 22. удостоява със свои звания – при условия и по ред, определени в Правилник;
 23. издава книги, сборници, библиотечни поредици, вестници, календари и други, съдейства за публикуването на материали във всекидневните и периодични издания;
 24. извършва самостоятелна и в сътрудничество събирателска дейност на исторически мемоари и архивни материали, свързани с историята на българите, записва, съхранява и популяризира тракийското културно наследство;
 25. организира и развива обществена, патриотична, културно-просветна, образователна, художествено-творческа, библиотечна, архивна, музейна, галерийна, спортна и екологична дейности, организира чествания на исторически дати и събития, съхранява, възстановява , изгражда, открива паметници и паметни плочи свързани с историческото минало и наследство и други културно–просветни и масови прояви, свързани с живота на тракийските българи, както и всякакви други дейности, незабранени от закона, с цел съхраняване и популяризиране на историята и културното и спортно богатство на българите;
 26. работи за защита правата на тракийските българи, както и за справедливото и своевременно решаване на въпросите по възмездяването на бежанците и техните наследници – изоставеното и отнето имущество в родните им места;
 27. закриля тракийските българи извън страната и им създава морална и международна подкрепа, за да поддържа българското им самосъзнание и да съхранява патриотичното и културно наследство;
 28. организира митинги и демонстрации в рамките на закона за отстояване и защита на Тракийската кауза;
 29. развива чувство за сближаване и солидарност между своите членове.

Чл. 10. (1) ТДВРС може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет на дейност, като използва приходите от нея за постигане на целите, определени в този Устав, а именно: предоставяне на консултански и експертни услуги; производство и търговия със стоки, сувенири и печатни произведения в сферата на културата, изкуството и спорта; извършване на спортни услуги; туристическа, рекламна, издателска, информационна, преводаческа, импресарска, изложбена, музейна, маркетингова, трансферна, транспортна дейности; инвестиране, проектиране, строителство и отдаване под наем на имоти, собственост на членовете на ТДВРС; ремонт и реконструкция на паметници, музеи и сгради; изграждане и стопанисване на собствена материална база; организиране на школи и курсове за компютърно обучение, изучаване на чужди езици, музикални, хореографски и спортни школи за целите на социалното интегриранe на младите хора и хора в неравностойно социално положение, както и всички други дейности, незабранени от закона и свързани с изкуството, културата и спорта за индивида и с постигане на целите на този Устав.

(2) Извършването на стопанската дейност се подчинява на условията и на реда, регламентирани в Търговския закон, Закона за счетоводството и данъчните закони.

(3) Сдружението не разпределя печалба.

(4) Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на Управителния съвет на Сдружението.

 

 1. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл. 11. (1) ТДВРС изразява волята си и извършва правно обвързващи действия чрез своите органи. То се представлява от Управителния съвет. Еднолично ТДВРС се представлява от неговия Председател, а в негово отсъствие – от друг член на УС, писмено упълномощен от Председателя.

            (2) По съдебни спорове между ТДВРС и Управителния съвет, съответно отделни негови членове, ТДВРС може да се представлява и от избрани от Общото събрание едно или повече лица.

            (3) Всяко писмено изявление от името на ТДВРС съдържа наименованието и логото, седалището, адреса на управление на Сдружението, както и данните за регистрацията му в Агенция по вписванията-РЮЛНЦ.

 

 • ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 12. (1) ТДВРС има следните органи на управление:

 1. Общо събрание
 2. Управителен съвет
 3. Председател

(2) С решение на Общото събрание може да бъде избран контролен орган – Контролен съвет.

(3) Към ТДВРС може да се създават комисии, съвети и други помощни структури къв Управителния съвет по видове или обособени видове дейност.

 

 1. ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

 • Състав на Общото събрание

Чл. 13. (1) Общото събрание е колективен върховен орган на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” . В Общото събрани участват всички членове на Сдружението – физически и юридически лица.

(2) Юридическите лица – членове, участват в работата на Общото събрание чрез своя законен представител или чрез пълномощник въз основа на обикновено писмено пълномощно за конкретния случай, с подпис и печат на титуляра.

(3) Пълномощник може да бъде само физическо лице, член на клуб в състава на ТДВРС.

(4)  Пълномощник може да представлява най-много един член на Общото събрание.

(5) Пълномощникът няма право да преупълномощава с правата си трети лица.

            (6) Секретарят на ТДВРС и председателите на експертните съвети по видове дейност, ако има такива, са участници по право в Общото събрание, с право на съвещателен глас.

 

Чл. 14. (1) В случай че физическите лица – членове на Сдружението са повече от 50 (петдесет), същите се групират по секции и клубове и Общото събрание се провежда с участието на делегати, излъчени предварително от секциите, при спазване на определена с Устава норма на представителство.

(2) Нормата на представителство по ал. 1 се определя на база общия брой на членовете-физически лица в секциите, при съотношение 1:10 (един делегат на 10 човека), но не по-малко от 1 (един) делегат, когато общо членовете в секцията са по-малко от 10 (десет).

 

1.2.  Компетентност на Общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава на Сдружението;
 2. определя броя на членовете на Управителния съвет в съответствие с този Устав;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет за срок от 5 (пет) години;
 4. избира и освобождава Председателя на Сдружението за срок от 5 (пет) години.
 5. освобождава от отговорност Председателя и членовете на УС и на КС;
 6. избира почетен Председател, като акт на признателност, с право на съвещателен глас в заседанията на Управителния съвет;
 7. взема решения за преобразуване в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива и разделя, или за прекратяване на Сдружението, като решението поражда последици в случай че в него се съдържат разпоредби, регламентиращи последиците от промяната;
 8. приема стратегията, основните насоки и Програмата за дейността на ТДВРС;
 9. приема Отчета за дейността и финансовия отчет на Управителния съвет;
 10. приема бюджета;
 11. извършва разпоредителни действия с обекти на интелектуална собственост на ТДВРС;
 12. приема символите на ТДВРС и определя защита на интелектуалната собственост;
 13. отменя решения на другите органи на ТДВРС, които противоречат на закона, устава, или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
 14. взема и други решения, предвидени в Устава.

(2) Правомощията на Общото събрание по ал. 1, т. 1 – 13 вкл. не могат да се възлагат на други органи.

 

Чл. 16. (1) Общото събрание провежда редовни заседания един път годишно.

(2) Извънредните заседания се провеждат между редовните.

(3) Отчетно-изборното събрание се свиква на пет години.

(4) Заседанията се провеждат по седалището и адреса на управление на Сдружението. По изключение, с решение на Управителния съвет, заседанието може да се проведе на друго място.

 

Чл. 17. (1) Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на ТДВРС. По искане на член на Сдружението Общото събрание гласува заседанието да се ръководи от друг член.    

(2) Начина на гласуване е явен, но за  отделно заседание може да се реши да е тайно гласуване.

 

 • Свикване на Общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква:

 1. по решение на Управителния съвет;
 2. по искане на 1/3 от членовете.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2 Управителният съвет е длъжен в едномесечен срок от датата на получаване на искането да отправи писмена покана за свикване на Общо събрание. Ако УС не свика Общото събрание в указания срок, то се свиква от съда по седалището на ТДВРС, по писмено искане на заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице.

(3) В случаите по ал. 1, т. 2 инициаторът прилага към искането си кратки мотиви и дневен ред.

 

Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана най-малко 1 (един) месец преди насрочения ден.

(2) Поканата съдържа дата, час и място на провеждане, дневен ред, по чия инициатива се свиква. По възможност към нея се прилагат основните писмени материали.

(3) Поканата се обнародва в „Държавен вестник“ и се обявява на видно място в сградата, където се намира седалището и адресът на управление на Сдружението.

 

 • Кворум

Чл. 20. (1) Общото събрание е законно, ако на него присъстват представители на повечето от половината от всички негови членове.

            (2) При липса на кворум събранието се отлага за след един час и се провежда на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 

 • Гласуване

Чл. 21. (1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и в хипотезата на чл. 14 от Устава, като всеки делегат има право на един глас.

(3) Член или негов представител или делегат няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

 1. него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или сватовство до втора степен включително;
 2. юридически лица, в които той е управител, или може да влияе върху или възпрепятства вземането на решения.

 

 • Вземане на решения

Чл. 22. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% + 1) от присъстващите.

            (2) Решенията по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не могат да се вземат решения, освен ако бъдат включени в дневния ред по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

            (4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи и за членовете на Сдружението.

            (5) Решенията на влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено по решение на Общото събрание или ако закон предвижда те да влизат в сила в друг срок или по друг ред.

 

Чл. 23. (1) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол за законосъобразност и съответствие с Устава.

(2) Решенията на органите на ТДВРС, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по писмено искане на заинтересован член на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(3) Споровете по ал. 1 могат да бъдат повдигани пред окръжния съд по седалището на Сдружението от всеки член на ТДВРС или от негов орган, или от прокурора – в едномесечен срок от узнаването на решенията, но не по-късно от 1 (една) година от датата на вземане на същите.

 

 1. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 • Състав

Чл. 24. Управителният съвет е изпълнителен орган на ТДВРС, който управлява дейността на Сдружението съобразно Устава и решенията на Общото събрание.

 

Чл. 25. (1) Управителният съвет се състои от 5 (пет) физически лица, предложени от членовете, представители или делегати на членовете на ТДВРС и избрани от Общото събрание за срок от 5 години.

(2) Председателят на ТДВРС е член и председател на Управителния съвет.

(3) Председателят се избира от Общото събрание.

 

Чл. 26. Мандатът на Управителния съвет се прекратява:

 1. с изтичане на установения срок, като до избирането на нов, старият Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си.
 2. предсрочно, с решение на Общото събрание.
 3. при намаляване на броя на членовете му под 50%+1 от целия състав, в този случай Управителният съвет свиква Общо събрание във възможно най-кратък срок.

 

2.2. Правомощия на Управителния съвет

Чл. 27. Управителният съвет:

 1. представлява ТДВРС и определя естеството и обема на представителната власт на отделни негови членове в рамките на Устава и мандата, определени от Общото събрание;
 2. свиква Общо събрание и осигурява изпълнението на решенията му;
 3. 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението съобразно Устава и приложимото българско законодателство. Безвъзмездното разходване на имущество за осъществяване на общественополезната дейност се извършва по реда на Глава III от ЗЮЛНЦ;
 4. 4. определя реда и правилата и организира дейността на Сдружението, включително тази в обща полза, и носи отговорност за това;
 5. определя настоящия адрес на ТДВРС;
 6. 6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 7. взема решения за участие в други организации – без промяна на статута и Устава си и без поемане на имуществена отговорност;
 8. приема и изключва членове, констатира прекратяване на членствени права ex lege или по силата на друг нормативен акт и извършва последващо заличаване в Регистърната книга на членовете на ТДВРС;
 9. изготвя и внася за приемане от Общото събрание на проекти за стратегията, основните насоки и Програмата за дейността на ТДВРС;
 10. 10. изготвя и внася за приемане от Общото събрание на отчетите за дейността, проект за бюджет и проекти на вътрешни актове от изключителната компетентност на Общото събрание;
 11. приема всички вътрешни актове във връзка с дейността на ТДВРС, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание;
 12. приема щатна таблица на платените служители, определя възнаграждението и договорните условия на наетите лица;
 13. определя вида, размера, сроковете и начина за внасяне на членския внос и/или на имуществените вноски и се разпорежда с финансовите средства на Сдружението при спазване на Устава и приложимото законодателство;
 14. определя правата, задълженията и отговорностите на различните комисии /съвети/ по обособени видове дейност, както и тези на секретаря и служителите в административно звено към него;
 15. определя условията за предоставяне на организаторските права за вътрешни и международни прояви на територията на страната с участието на ТДВРС;
 16. определя реда и условията за разпореждане с рекламните и разпространителски права и извършва действия на разпореждане с тях;
 17. удостоява със звания и награди и налага наказанията, предвидени в този Устав;
 18. 18. взема решения за откриване и закриване на клубове, клонове и други организационни структури в рамките на ТДВРС;
 19. формира специализирани и целеви фондове;
 20. по предложение на Председателя избира Секретар на Сдружението и определя възнаграждението му;
 21. 21. взема решения за разпределение на имуществото на ТДВРС при ликвидация, след удовлетворяването на кредиторите;
 22. 22. решава всички въпроси, които съгласно закон или Устава не са в правомощията на друг орган;

Чл. 28. Членовете на Управителния съвет, гласували „за“, носят солидарна отговорност за приетите от тях решения.

Чл. 29.  За решенията, взети по чл. 27, т. т. 3, т. 5, т. 6 – 8, т. 11 и т. 17, Управителният съвет информира Общото събрание на първото следващо заседание.

 

2.3. Заседания на Управителния съвет

Чл. 30. Управителния съвет заседава най-малко веднъж на четири месеца.

 

Чл. 31. (1) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя или по писмено искане на 1/3 (една трета) от членовете му – в този случай Председателят е длъжен да свика заседание в 7-(седем) дневен срок от получаването на искането.

(2) Ако Председателят не свика заседание в срока по ал. 1, то може да бъде свикано от всеки член на Управителния съвет.

(3) Член на Управителния съвет може да поиска в писмен вид от Председателя да свика заседание, като посочи въпросите, които желае да бъдат включени в дневния ред. Председателят е длъжен да свика Управителния съвет в 7-(седем) дневен срок от получаването на искането, като в дневния ред могат да бъдат включени за разглеждане и други въпроси.

(4) Заседанията се ръководят от Председателя, а в негово отсъствие – от писмено упълномощен от него член на УС. При липса на упълномощаване и в случаите на спешност, заседанието се председателства от избран от УС негов член, който присъства на заседанието.

Чл. 32. (1) Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината му членове.

(2) За присъстващ се счита и член на УС, с който има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждане и вземане на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Членовете на Управителния съвет могат да участват в работата на УС и чрез пълномощник с изрично пълномощно, който може да е друг член на съвета или трето лице. Пълномощникът не може да представлява повече от един отсъстващ.

(4)   Действията на пълномощника обвързват упълномощителя, който носи отговорност за действията на упълномощеното от него лице.

(5) Управителния съвет взема решенията с явно гласуване и с обикновено мнозинство от присъстващите, срещу подпис, а решенията по чл. 27, т. 3, т. 4 и т. 21 – с мнозинство от всички членове на УС.

(5) Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетите решения е подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

 

 1. ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

Чл. 33 (1) Председателят се избира от Общото събрание за срок от 5 (пет) години, като мандатът му съвпада с мандата на Управителния съвет.

(2) Председателят представлява ТДВРС, ръководи и организира дейността му в изпълнение на решенията на Общото събрание и Управителния съвет, ръководи заседанията на УС, взема решения по всички текущи въпроси, които не са от изключителна компетентност на УС и ОС, оформя и подписва всички документи и финансови книжа.

(3) Председателят може писмено да упълномощи Секретаря на Сдружението да подписва някои видове документи.

(5) Председателят е отговорен разпоредител с бюджета на Сдружението.

(6) Председателят се отчита за своята дейност пред Управителния съвет и Общото събрание.

(7) Председателят може да бъде щатно или хонорувано лице.

(8) При отсъствие или невъзможност Председателят да изпълнява функциите си, те се извършват от друг член, определен с решение на Управителния съвет.

 

Чл. 34. (1) Секретарят се избира от Управителния съвет по предложение на Председателя и може да бъде щатно или хонорувано лице.

(2) Секретарят води кореспонденцията на ТДВРС, протоколната книга и останалите книги на Сдружението, съхранява архива и документацията му.

(3) Секретарят се отчита за дейността си пред Председателя и Управителния съвет.

 

Чл. 35. (1) Всеки член на Управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание, ако:

 1. важни съображения, свързани с дейността на клуба, налагат това;
 2. налице е несъвместимост по смисъла на закона за по-нататъшното му участие в Управителния съвет;
 3. системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от Устава, извършва закононарушения или други действия, с които уврежда или може да увреди доброто име на Сдружението.

(2) Мандатът на член на Управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно и по негово желание, под формата на писмено волеизявление до Управителния съвет, но освобождаването му става с решение на Общото събрание.

 

 1. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

 • Състав

Чл. 36 (1) Контролният съвет (КС) се избира от Общото събрание в състав: Председател и двама членове за срок от 5 (пет) години, като мандатът им съвпада с мандата на Управителния съвет.

(2) Председателят представлява КС и участва със съвещателен глас в заседанията на Управителния съвет.

(3) Контролният съвет приема решения с обикновено мнозинство и явно гласуване.

(4) Член на Контролния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му с решение на Общото събрание, ако:

 1. важни съображения, свързани с дейността на Сдружението, налагат това;
 2. налице е несъвместимост, по смисъла на закона, за по-нататъшното му участие в Контролния съвет;
 3. системно не изпълнява задълженията си, произтичащи от Устава, извършва закононарушения или други действия, с които уврежда или може да увреди доброто име на Сдружението.

(2) Мандатът на член на Контролния съвет може да бъде прекратен предсрочно и по негово желание, под формата на писмено волеизявление до Управителния съвет, но освобождаването му става с решение на Общото събрание.

 • Правомощия

Чл. 37. (1) Контролния съвет контролира:

 1. спазването на Устава;
 2. изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
 3. системното и правилно водене на деловата и архивната работа;
 4. законосъобразното и ефективно използване на имуществото, спортните съоръжения, уреди, екипировка и пр., както и тяхното поддържане и опазване.

(2) Контролният съвет има право да извършва проверки и да изисква писмени и устни обяснения от членовете на управителните и експертните органи на ТДВРС.

(3) Контролният съвет отчита работата си пред Общото събрание.

 

 1. КОМИСИИ

 

Чл. 38. (1) По решение на Общото събрание и/или Управителния съвет могат да бъдат създавани временни и/или експертни комисии и/или други помощни органи.

(2) Експертните комисии по видове дейност са консултативно–помощен орган на ТДВРС с компетенции и отговорности в конкретна област/сфера от дейността на Сдружението.

(2) Членовете на комисиите и техните председатели се избират от Управителния съвет за определен от него мандат, който започва да тече от деня на избора и не се влияе от мандата на УС.

(3) Всяка комисия осъществява дейността си съгласно одобрени от Управителния съвет Правила за работа/Правилници на съответната комисия.

(4) Решенията на комисиите са задължителни за лицата, за които се отнасят.

 

Чл. 39. (1) Решенията на Комисиите могат да бъдат оспорени пред Управителния  съвет в 7 (седем) дневен срок от постановяването им, респ. от уведомяването на заинтересованото лице.

(2) Управителният съвет е длъжен да се произнесе не по-късно от 1 (един) месец от постъпване на жалбата в деловодството на ТДВРС.

(3) Управителният съвет уведомява за решението си жалбоподателя в 7-(седем) дневен срок от постановяването му.

 

 • ЧЛЕНСТВО

 

 1. Членство

 

Чл. 40. (1) Членуването в ТДВРС е доброволно. То е израз на лична воля и желание, като всеки е длъжен сам да се интересува и осведомява за дружествената дейност и тази на органите му.

(2) Членове на Сдружението са физически и юридически лица – клубове, които отговарят на изискванията в ЗЮЛНЦ, работят за развитие на дейностите на Сдружението, не са членове на органи или правни образувания, които оспорват, по какъвто и да било начин, легитимността на ТДВРС и правото му да администрира културата, изкуството и спорта  в тракийската общност в Република България, споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и издадените въз основа на него вътрешни актове, както и решенията на управтелните органи на ТДВРС.

(3) Членовете на Сдружението са индивидуални, колективни /юридически лица/ и почетни;

(4) Индивидуалните членове са български граждани.Те биват действителни и спомагателни:

 1. Действителните членове са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на Дружеството, редовно плащат членски внос, участват в дейността и имат право да избират и да бъдат избирани;
 2. Спомагателните членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани; те имат право на съвещателен глас.

(5) Колективните членове са юридически лица. Те съдействат за осъществяване целите на ТДВРС, подпомагат дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база и имат право на един глас в Общото събрание. Колективни членове могат да бъдат:

 1. професионални организации;
 2. стопански организации;
 3. спортни организации;
 4. 4. търговски дружества;
 5. 5. кооперации и сдружения;
 6. 6. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи.

(6) Почетни членове могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги за Сдружението

(7) Членството в ТДВРС е без ограничение по отношение на расова, етническа, религиозна, политическа или друга принадлежност.

Чл. 41. (1) Приемането на нов член става въз основа на:

 1. писмена Молба–заявление до Управителния съвет, подадена от кандидата, или законния представител на сдружението -кандидат;
 2. решение на компетентния орган на сдружението, поискал членство в ТДВРС;
 3. декларация, че кандидатът приема Устава и вътрешните актове на ТДВРС;
 4. документ за внесен членски внос или имуществени вноски (ако са предвидени);
 5. актуално състояние на Сдружението от АВп-РЮЛНЦ, надлежно заверено от представляващия сдружението-кандидат;
 6. копие от актуалния устав на сдружението -кандидат;
 7. данни за контакт с кандидатите, или представляващите сдружението -кандидат лица.

(2) Приетите с решение на Управителния съвет нови членове се вписват в Регистърната книга на членовете на ТДВРС и им се издава членска карта.

(3) Членството се придобива от момента на заплащане на дължимия членски внос.

 

Чл. 42. (1) Управителния съвет може да отложи вземането на решение по молба за членство, ако последната не отговаря на посочените в чл. 41 изисквания, като разглеждането се подновява след отстраняване на констатираните пропуски.

(2) Управителния съвет има право да не удовлетвори подадената молба, вкл. в случаите, когато кандидатът е подал всички посочени в чл. 41 документи.

(3) Решенията на Управителния съвет по ал. 2 могат да се обжалват пред Общото събрание. След получаване на жалба Управителният съвет е длъжен да я включи за разглеждане в дневния ред на първото следващо Общо събрание заседание и да покани жалбоподателя на него.

 

 1. Права и задължения на членовете

 

Чл. 43. (1) Всеки член на ТДВРС има право:

 1. да участва в управлението на Сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността по ред, определен от Управителния съвет в съответствие с Устава и закона;
 2. да участва в работата на органите на ТДВРС лично – за физическите лица, чрез своя законен представител или упълномощено от него лице – за юридическите;
 3. да подпомага дейността на ТДВРС чрез доброволни имуществени вноски, над определения от Управителния съвет задължителен минимален размер;
 4. да предлага кандидати, да избира и негови кандидати да бъдат избирани в органите на ТДВРС;
 5. да поставя предварително и в писмен вид за включване в дневния ред на заседанията въпроси от компетентността на Общото събрание и/или Управителния съвет;
 6. да участва в изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 7. да изисква и получава информация по въпроси, касаещи дейността и законните интереси на ТДВРС или на отделни негови членове;
 8. да иска отмяна на незаконосъобразни и нецелесъобразни актове на органите на ТДВРС;
 9. да прекрати членството си в ТДВРС.

 

(2) Всеки член на ТДВРС е длъжен:

 1. да спазва Устава и вътрешните актове на ТДВРС;
 2. да изпълнява решенията на Общото събрание и поетите към ТДВРС ангажименти;
 3. да участва в дейността и да способства за постигане на целите на ТДВРС;
 4. да заплаща членски внос и/или имуществени вноски в определения от Управителния съвет размер;
 5. да не уврежда интересите на ТДВРС със свои действия и/или бездействия и да не уронва доброто име и престижа на Сдружението или на неговите членове;

 

Чл. 44. (1) За задълженията на ТДВРС всеки член отговаря до размера на членския внос и/или на имуществената вноска. Членовете не отговарят лично за задълженията на Сдружението.

            (2) Членският внос и имуществените вноски, внесени в Сдружението от прекратил членството си лице, остават притежание на ТДВРС.

 

Чл. 45. (1) Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на юридическото лице.

 

 1. Временно отстраняване и прекратяване на членство

 

Чл. 46. (1) Член на ТДВРС, незаплатил членския си внос за съответната календарна година до 30 април на същата, автоматически се отстранява до изпълнение на задължението си.

(2) В срока на временното му отстраняване той няма право на глас в заседанията на Общото събрание, не може да участва в проявите от вътрешния календар и в прояви по линия на ТДВРС.

(3) С внасяне на членския внос по ал. 1 до края на календарната година, за която се дължи, всички временно спрени права се възстановяват автоматично.

(4) Член на ТДВРС с временно спрени членски права по реда на ал. 1, който не погаси  финансовите си задължения към ТДВРС до края на календарна година, за която се дължат, автоматично отпада от членство в ТДВРС и това обстоятелство се установя с акт на УС.

 

Чл. 47. (1) Членството се прекратява:

 1. с мотивирана писмена молба до Управителния съвет;
 2. с прекратяване на ТДВРС като юридическо лице или с обявяването му в несъстоятелност;
 3. с прекратяване на сдружението–член като юридическо лице или с обявяването му в несъстоятелност;
 4. при отпадане от членство по реда на чл. 46, ал. 4;
 5. с изключване от Управителният съвет при:

а) системно нарушаване на Устава и вътрешните актове на ТДВРС;

б) системно и/или съществено нарушаване на законите и правовия ред в страната и общоприетите норми и правила на поведение;

в) трайно дезинтересиране от дейността на ТДВРС поради неучастие в дейността на Сдружението в две последователни години.

д) виновно неизпълнение решенията на Общото събрание и на поети задължения (ангажименти) към ТДВРС;

д) виновно причиняване на вреди на ТДВРС

е) действия, уронващи престижа на ТДВРС и на негови членове, и/или действия, които дават основание да се приеме, че по-нататъшното членство е несъвместимо с целите на ТДВРС и с предмета му на дейност, вкл. когато се оспорва легитимността на ТДВРС и правото му да администрира културата, изкуството и спорта в тракийската общност за Пловдив и областта, от управителните органи или отделни членове на сдружението-член, лично или чрез упълномощени от тях лица.

(2) Прекратяването на членството става с мотивиран акт на Управителния съвет, въз основа на писмени доказателства.

(3) Член, чието членство е прекратено, може да кандидатства отново за членство, по общия ред на чл. 41 от Устава.

(4) Изключен член може да кандидатства отново за членство, по реда на чл. 41, след изтичане на 1 (една) година  

 

Чл. 48. (1) При прекратяване на членството имуществените отношения между бившия член или правоприемниците му и ТДВРС се уреждат след приемане от Общото събрание на Годишния финансов отчет за съответната година. При непогасени задължения към ТДВРС същите следва да бъдат погасени или да бъде извършено прихващане с налични вземания на този член към ТДВРС.

(2) Внесения за текущата година членски внос остава в полза на ТДВРС.

 

 1. СИМПАТИЗАНТИ

 

Чл. 49. (1) ТДВРС поддържа Регистър на симпатизанти, отговарящи на условията на чл. 2, ал. 4 от този Устав.

(2) Симпатизантите нямат право да присъстват и/или гласуват в Общото събрание на Сдружението.

(2) Приемане на симпатизант и вписването им в Регистъра по ал. 1 се извършва въз основа на писмена молба–заявление до Управителния съвет, подадена от физическото лице, в лично качество или като законен представител на юридическо лице, и с решение на Управителния съвет.

(3) Молбата–заявление трябва да съдържа:

 1. три имена на физическото лице и ЕГН, адрес, координати за връзка (актуални телефонен номер и e-mail), а когато лицето е законен представител на ЮЛ – наименование на ЮЛ, ЕИК и седалище и адрес на управление;
 2. декларация, че е запознат с Устава на ТДВРС, приема го и споделя целите на Сдружението.

(4) Управителният съвет може по своя преценка да не удовлетвори подадената молба, като изложи мотиви за решението си и уведоми за него заинтересованото лице. Решението на УС е окончателно и не подлежи на обжалване – в този случай симпатизантът може да подаде нова молба не по-рано от 6 (шест) месеца от датата, на която е бил уведомен за отказа.

(5) Симпатизантите, вписани в Регистъра по ал. 1, получават „карта за симпатизант“ и заплащат годишна такса в определен от Управителния съвет размер. При незаплащане на таксата се прилагат правилата при временно отстраняване на членове.

            (6) Статутът на симпатизант се прекратява и подновява по реда и при условията, предвидени в Устава за членове (доколкото са относими), както и при смърт или недееспособност – за симпатизанти физически лица.

 

Х. КНИГИ

 

Чл. 50. (1) ТДВРС води следните книги:

 1. Регистърни книги за: членове; симпатизанти; специалисти; деятели; почетни и удостоени с награди лица;
 2. Протоколна книга;
 3. Инвентарна книга;
 4. Приходно-разходна книга;
 5. Входящи и изходящи дневници.

(2) В Протоколната книга се водят протоколите от заседанията на колективните органи на ТДВРС. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

(3) Освен книгите по ал. 1, дейността на ТДВРС се документира в книги за решенията и вътрешните нормативни актове, както и всички други книги, изискуеми по специалните Закони за дейността на Сдружението . Управителният съвет може да вземе решение да се водят и други книги и архиви.

 

Чл. 51 (1). Веднъж годишно Управителният съвет изготвя доклад за дейността на ТДВРС, който съдържа данни относно: :

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество, вкл. дарения и данни за дарителите, и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. финансовия резултат;

(2) Годишният доклад за дейността и финансовия отчет на ТДВРС като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, са публични и се заявят за обявяване в РЮЛНЦ при Агенция по вписванията до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

 

 1. ФИНАНСИ И ИМУЩЕСТВО

 

 1. Приходи

 

Чл. 52. (1) ТДВРС има свое имущество и бюджет, собствена финансова и счетоводна дейност, както и банкови сметки в лева и валута.

(2) Имуществото на ТДВРС се състои от право на собственост върху движими и недвижими вещи, ограничени вещни права, пари, вземания, ценни книги, дялово участие и права върху интелектуална собственост и всички други права, които законът допуска са бъдат притежавани от юридически лица с нестопанска цел.

 (3) Счетоводителят води счетоводната отчетност на Сдружението, отчита банковите операции и съставя отчети в нормативно определените срокове.

(3) Касиер-домакинът събира членския внос и всички други приходи, като ги отразява своевременно в приходните и разходните книги; съхранява паричните наличности в лева и валута и други материални активи на Сдружението, в съответствие с нормативните изисквания.

            (5) Контролният съвет извършва най-малко веднъж годишно проверка на касиера и на финансовата и стопанската дейност на Сдружението и запознава Управителния съвет с резултатите от ревизията.

(6) Финансовата година е календарна.

 

Чл. 53. (1) Приходите се набират от:

 1. членски внос и/или имуществени вноски, вкл. доброволни;
 2. такси, включително за участие и трансфер;
 3. дарения и завещания;
 4. субсидии и други средства за финансово подпомагане, вкл. по вътрешни и международни програми;
 5. спонсорства и приходи от всякакви други дейности, незабранени от закона;
 6. приходи от прояви;
 7. приходи от управление на собствено имущество и допълнителна стопанска дейност;
 8. радио, телевизионни и други права на разпространение;
 9. лихви;
 10. други приходи, предвидени в ЗФВС и други специални закони.

(2) Членовете на Сдружението могат да подпомагат дейността му чрез предоставяне на парични средства под формата на заем или отдаване под наем на недвижими имоти и/или индивидуално определени движими вещи, при отчитане интересите на ТДВРС и приложимото данъчно законодателство;

(3) Сдружението, чрез Управителния съвет, може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство. Управителният съвет е длъжен да откаже получаването на дарение, направено под условие, което противоречи на императивни разпоредби на закона и/или на морала и добрите нрави и/или на целите и Устава на Сдружението, и/или е възникнало съмнение, че дарените средства са придобити в нарушение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

(4) Общото събрание, с квалифицирано мнозинство от 2/3 и след финансов анализ на лицензиран експерт счетоводител, може да усвоява банкови кредит за постигане целите на Сдружението.

 

 1. Разходване на имуществото

 

Чл. 54. (1) ТДВРС изразходва финансовите си средства за:

 1. реализиране на целите и задачите на Сдружението, залегнали в Устава;
 2. развитието и утвърждаването на културата, изкуството и спорта сред подрастващите и широките слоеве на населението като средство за развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество, на образованието, екологията и културата;
 3. подпомагане на социалната интеграция и реализация на своите членове и защита на техните права и законни интереси;
 4. подпомагане на социалната интеграция на деца в риск, на хора с увреждания и такива в неравностойно социално положение;
 5. други цели, определени със специалните Закони и ЗЮЛНЦ;

(2) За осъществяване на обществено полезна дейност и за постигане на целите, определени от Устава и ЗЮЛНЦ, ТДВРС може да предоставя безвъзмездно финансови средства и/или имущество.

(3) Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане е в зависимост от целта и финансовите възможности на ТДВРС.

(4) За безвъзмездно разходване на имущество е необходимо мотивирано решение на Общото събрание на ТДВРС, взето с мнозинство от 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените в т. 1 и т. 2 лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения;
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

 

(5) ТДВРС не може да сключва сделки с лицата по ал. 4, т. 1, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители/председатели, или могат да наложат или да възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на ТДВРС за осъществяване на общественополезна дейност, или са сключени при публично обявени общи условия.

 

 • ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл. 55. (1) ТДВРС се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание.
 2. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението, когато:

а) не е учредена по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на Конституцията, на законите и на добрите нрави;

в) включена е в списъка по чл. 5 от Закон за мерките срещу финансирането на тероризма, или има доказани данни, че осъществява дейност за подпомагане на тероризма;

г) обявена е в несъстоятелност.

(2) В случаите по ал., т. 2, подточки „а“, „б“ и „г“ иск за прекратяване може да подаде всеки заинтересован или на прокурора, а в случаите по чл. 44а, ал. 4 от ЗЮЛНЦ – след уведомяване от Агенция по вписванията. В случаите по ал. 1, т. 2, подточка „в“ решението се постановява по иск на Главния прокурор на Република България.

(3) Окръжният съд дава срок до 6 (шест) месеца за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите по ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

 

 • ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 56. (1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от Управителния съвет, или от назначено от него лице.

(2) Когато не е определен ликвидатор по реда на ал. 1, той се определя от окръжния съд по седалището на Сдружението.

(3) Ликвидаторът се назначава от съда в случаите на прекратяване по решение на съда.

(4) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон. Решението за прекратяване на Сдружението по реда на чл. 55 от Устава, както и подлежащите на вписване обстоятелства относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността и производството по ликвидация, се вписват, респ. обявяват в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията.

(6) Имущество на Сдружението не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящите и бившите членове;
 2. лицата, които са били в състава на органите му, и служителите му;
 3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение;
 4. съпрузите на лицата по т. 1 – 3;
 5. роднините на лицата по т. 1 – 3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 6. юридическите лица, в които лицата по т. 1 – 5 са управители /председатели/, или могат да наложат, или да препятстват вземането на решения.

(7) Ликвидацията се извършва при спазване на разпоредбите на Глава III от Закон за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 • ИМУЩЕСТВО СЛЕД ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 57. (1) Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел.

(2) Разпоредбата на ал. 1 не се прилага в случаите, когато в Устава на Сдружението е посочено ЮЛНЦ за извършване на общественополезна дейност, на което да бъде предоставено това имущество;

(3) Ако имуществото не бъде предоставено по посочения в ал. 1 и ал. 2 ред, то се предава на общината по седалището на ТДВРС. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най–близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

 

 1. ЗАЛИЧАВАНЕ

 

Чл. 58. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването от РЮЛНЦ, воден от Агенция по вписванията.

 

 • ПРАЗНИЦИ

 

Чл.59 /1/ Празникът на Дружеството е рождената дата на Войводата Руси Славов – 11 май;

/2/ Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” организира по подходящ начин честванията на :

 1. Ден на Тракия – 26 март;
 2. Годишнината на Илинденско – Преображенското въстание от 1903 година – 19 август;
 3. Кръгли годишнини от основаването на ТДВРС – 15.01.1897 година;
 4. Забележителни кръгли годишнини на Тракийското движение;

/3/ Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”организира по подходящ начин отбелязването на :

 1. Разорението на тракийските българи от 1913 година – гр. Маджарово;
 2. Ден на тракийското дете – Илиева нива – общ. Ивайловград;
 3. Национален събор – памет на Тракийски женски съюз – с. Аврен – общ. Крумовград;
  /4/ Тракийското дружество организира и провежда различни тракийски събори.

 

 • СИМВОЛИ

 

Чл.60. /1/ ТДВРС има свое знаме, емблема, бланка, печат, а също така и почетен знак, значка грамоти, дипломи, плакети и медали, с които отличава своите членове, сподвижници и  симпатизанти.

/2/Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” има печат в кръгла форма и наоколо надпис “Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, а в средата хоризонтално –Пловдив.

/3/ Знамето на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”е с размер 150х90 см, окантовано със златни / жълти/ ресни. Лявата страна се  състои от две еднакви хоризонтални ивици – бяла горна, на която в средата с червен звят има надпис “ТРАКИЯ” и зелена долна. Дясната страна се  състои от две еднакви хоризонтални ивици – бяла горна и зелена долна. В средата овален образ на патрона на дружеството. Върху бялата ивица над овала има надпис ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО , а върху зелената ивица под овала има надпис ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. За нерегламентираните с този Устав отношения се прилагат Законът за юридическите лица с нестопанска цел и други относими действащи нормативни актове на територията на Република България.

 

Чл. 61. Тълкуване на този Устав се извършва от Общото събрание на ТДВРС.

 

Чл. 62. Вътрешни актове на ТДВРС не могат да противоречат на Устав. В случай че е налице такова противоречие, същите не пораждат последици.

 

                                                                                   Председател:

                                                                                                       /инж. Нонка Матова/

Този Устав е приет с Решение на Общо събрание на Сдружение «ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО «ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ» ЕИК 825270716, проведено на 25.02.2023 г.

BulgarianEnglishRussian