Отчетен доклад 2017

Д О К Л А Д
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО “ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” ПРЕЗ 2017 г.

Уважаеми дами и господа,

Този отчетен доклад съдържа периода от дейността на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2017 год.

Извършенотo на този пореден етап от развитието на Дружеството ни е пряко свързано както със средносрочната дружествена стратегия, така и на база обезпечение, съгласно бюджетната прогноза за събираемост, разработена по информация, подадена по сключените договори за стопанска дейност, съгласно Устав, както и прогностичната, за допълнителни приходи по реда на специалните закони в България. Разпределението на разходите за 2017 г. е съобразено с размера на предвидените средства в утвърдения на Общо събрание 25.02,2017 г., бюджет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” за 2017 г. , но не отразява напълно реалните му потребности, поне на този етап.

Общите приходи, предвидени с бюджет за 2017 г. са увеличени със 114 000 лв., на база 64000 лв допълнителен приход по реда на специалните закони в България чрез спечелен Проект „ Осигуряване достъпна среда”, предварително теглене наем / от 01.01.до 01.09. 2018 г/, в размер на 19200 лв, както и личен заем от Председателя г-жа Нонка Матова, в размер на 30000 лв.

Това осигури възможност на Дружеството, прилагащо системата на делегиран бюджет, да извършва разходи при преизпълнение на собствените си приходи.

В рамките на тези средства бяха осигурени минималните условия за нормално осъществяване на основните дейности, свързани с издръжката на Дружеството и неговите структури: секции по населени места, клубове по интереси, библиотека, музейна колекция, галерия, ателиета по изкуствата и културата, но и подобряване на материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив”.

Знаем, че това е минималният необходим отскок , свързан с възстановяване опциите на институцията „Тракийски културен дом Пловдив”, знаем, че извършеното съгласно Стратегията ни за развитие кореспондира с Европейските, Национални, Регионални и местни културни политики, знаем , че имаме уникални мощности в сценичните изкуства и музейната дейност, съизмеримо спрямо останалите държавни и общински културни институти . Знаем, че имаме още много работа, но знаем и че имаме поне едно основно предимство спрямо чиновника: желанието да се случат нещата по най – простия и ефективен начин.

Засега нямаме законово дофинансиране на основните приоритетни дейности:

1. Разходи за издръжка:

– Въвеждаме нов модел на обществен културен институт в сферата и на музеите и библиотечното дело, не получаваме финансиране на база разходни стандарти.

Няма съответни текстове, визиращи правата и задълженията на културните организации в обществена полза в Закон за закрила и развитие на културата, както и в Закон за обществените библиотеки. В музейното дело правилата са архаични : повтарят текстове от средата на 80-те години на предходния век.

Не се мисли от правоимащите за делегирани, или пределегирани от държавата дейности. Субсидиите от ДБ по Прил 4, за неправителствения сектор, се определят и гласуват от НС на базата на субективизъм и партиен лобизъм, но не и на основен стандарт за предоставени и реализирани услуги за населението, на издръжка на един брой субсидирана численост и на допълващ стандарт за управляваните закрити площи;

2. Капиталови разходи за:

– основен ремонт на централно фоайе 1-ви и 2-ри етаж с дострояване сградата с автоматичен северен вход и рампа за ХУ и носилки, съгласно изискванията на ЗУТ, с монтаж на нови електро, противопожарни и пожароизвестителни линии, системи и техники. Направи се конструктивно укрепление, преглед и ремонт на инсталациите, обслужващи останалите модули в сградата, WC за ХУ, както и изграждане на предвидената в проекта лифтова платформа в стълбищната клетка. С това Крило Север придоби завършен вид, а с него и съответните дейности: галерийна, музейна и т. н.

– В следваща периодика предвиждаме и залагаме за изпълнение ремонт и реконструкция на сградата и залата и оборудването в нея на кино – театъра ни в югоизточната част на сградата на материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив”. Не можем да посочим срок, защото не разполагаме с необходимите средства – прогностично около 1 000 000 лв. Написани са писма до МС – Вицепремиер Валери Симеонов, както и министерство на Културата. Чака се реален отговор.

Все пак Пловдив е Европейска столица на културата 2019, Стратегията е да са „Заедно” етнографските култури на Пловдив, основна от които сме, както и да се дислоцира културата по районите на града. Засега не сме разбрали да има реален акт по поставените по – горе предизвикателства.

 

3. Финансово обезпечаване на охраната на „Тракийски културен дом Пловдив”, наложено от промени в Закона за Министерство на вътрешните работи .

Нормално е, който вмени задължения, особено на обществена организация, да предостави и права, включително субсидирани финанси.

Не получаваме делегиран бюджет за каквото и да било, от държава, или община, включително от НС през СТДБ, поради което ОС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” взе решение и прекрати членството в СТДБ, ако е имало реално възникнало такова. Оказа се, че тава му действие е било много навременно и позитивно, защото Председателят на СТДБ г-н Красимир Премянов се опитва чрез нотариални покани да прибере от Дружеството над 37000 лв под формата на изискуем субективен членски внос, представляващ 20 процента от приходите ни от 2012 до 2016 г., по Устава на СТДБ, но не и по Дружествения. С изменения под формата на „Вътрешни правила ” за прилагане Устав на СТДБ, приети от Върxовен комитет на СТДБ, съставен от преимуществено предложени от г-н Премянов физически лица, или нерегистрирани юридически, без база и приходи, или с минимални такива, се затвърдиха впечатленията ни за закрепостяване на организацията и източване на дружествените ни постъпления.

Управителният и контролният съвети отказаха даването на исканите от г-н Премянов пари и решиха да се прекрати членството в СТДБ, ако е имало реално възникнало такова. Установяваме по съдебен ред и начин реалността.

II. В процеса на изпълнението на бюджета за 2018 г, текущо през годината, предлагаме при възможност да бъдат набрани по бюджета на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” допълнителни средства за:

– Финансиране разходи, необходими за изготвяне на Проект за ремонт и реконструкция на кино и театрален салон,

– Разходи, свързани с изпълнението на Закона за културното наследство, свързани с дейности по опазване на културни ценности, консервационно-реставрационни дейности, откупки на произведения на изкуството, дигитализация на музейните фондове и други подобни;

– Капиталови разходи – 1 000 000 лв. Средствата са необходими за извършване на спешни ремонтни дейности по ремонт и реконструкция на кино- театрален салон на „Тракийски културен дом Пловдив”.

І. Мисия

I. Укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

Създаване на условия за устойчиво културно развитие и духовно консолидиране на нацията;
Утвърждаване на нематериалното тракийско културно наследство, като част от българската национална идентичност, чрез изграждане образа на България като страна със самобитна култура и уникално културно наследство ;
Активиране на международната дейност за популяризиране достиженията на българските творци и повишаване конкурентноспособността на българския културен продукт въз основа на нематериалното тракийско културно наследство;
Стимулиране и развитие на конкурентното и проектно начало в културните индустрии на Дружеството.

II. Организационно развитие и капацитет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”

В изпълнение на своите стратегически и оперативни цели и приоритети, Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” продължи да работи за изграждането и утвърждаването си като атрактивна и ефективна културна организация, способна да иновира, актуализира и прилага националните и европейски политики в областта на културата, като разшири взаимодействието си с държава, община и бизнес сектора.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” предвижда и през следващата периодика подобряване ефективността на дейностите чрез:

доразвиване и ефективното прилагане и прецизиране на законовата и подзаконова нормативната уредба в областта на културата;
подобряване управлението на човешките си ресурси с цел оптимизиране функциите на всички звена в дружествената система;
децентрализация във вътрешното финансиране и разширяване правомощията на представителите на местните структури в организацията и управлението на програмите и проектите в културната сфера.
Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” ще продължи да осъществява дейността си в две политики: „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото тракийско културно наследство” и „Политика в областта на създаване и популяризиране на тракийско културно наследство и съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до него ” .

II. А. „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото тракийско културно наследство”

Стратегически и оперативни цели на политиката:

Опазване на тракийското културно наследство и неговото социализиране като важен елемент от културната политика за по-широк достъп на по-голям кръг от населението до него; създаване на система за популяризиране на богатото ни тракийско културно наследство у нас и по света, посредством членството ни в ЮНЕСКО ;
Усъвършенстване подходите на управление за разширяване участието на гражданите и бизнес сектора при вземане на решения относно развитието и финансирането на тракийското културно наследство, „Тракийски културен дом – Пловдив” и свързаните дейности;
Активно подпомагане създаването и разпространението на изкуство и на културни продукти и услуги.
Разширяване на достъпа на гражданите и гостите на страната и Пловдив до културните ни продукти.
Утвърждаване на тракийското културно наследство, специфична част от българската национална и културна идентичност, като част от Европейското културно пространство.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

Опазване и социализиране на тракийското културно наследство и стимулиране на обвързването му с туристическите продукти;
Привличане на проектно финансиране в областта на културата и ремонта на сградата ни по различни програми и донори;
Развитие и техническо усъвършенстване на музейната ни мрежа;
Привличане на средства от Европейските програми и двустранни договори за подкрепа на културната ни дейност;
Утвърждаване на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” Пловдив като дестинация за осъществяване на международни културни проекти.

Визия за развитието на политиката

В областта на опазването на движимото ни културно наследство е необходимо да бъдат продължени усилията за увеличаване на финансирането, необходимо за извършване на проучвания, реставрация и съпътстваща консервация, /защитни покрития и др./ на значими наши експонати, с цел тяхното запазване и социализация. Ще продължи актуализирането на Дружествения регистър на движимите културни ценности и неговата дигитализация с цел подобряване на контрола, сигурността и достъпа при тяхното използване.
За достигане на по-висока технологична обезпеченост и сигурност в системата за опазване на тракийското културно наследство и повишаване на качеството и социализирането на движимите културни ценности е необходимо да се осигури необходимия капацитет и да бъдат подкрепени усилията за осъществяване на непрекъснат контрол. В областта на опазването и представянето на движимото ни културно наследство съществен проблем е пълната липса на законова подредба в сектора и нерегламентираните права и задължения на културните организации в ЗЗРК. При сегашната ситуация трудно осъществяваме дейността си, но я развиваме и разширяваме и е факт, че през последните години изобщо не сме получавали каквото и да било финансиране, а предоставяме на обществото първостепенен продукт /библиотечен, музеен, галериен/. Но знаем, че за да се постигне необходимата реформа в сектора на културата, следва да бъдат изравнени стандартите в страната, включително на финансиране, съобразно предоставяните към обществото продукти, но преди всичко да бъдат изяснени и разписани в ЗЗРК правата и задълженията на културните организации от Регистъра на МК.
Постигането на целите на културната си политика Дружеството планира да реализира посредством програми на ЕС, ЮНЕСКО, национални, общински за:

“Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства”.

Полза/ефект за обществото от политиката

Физическо и правно-нормативно опазване на движимите и недвижими ценности на културата, издигане самочувствието на българската нация като важна част от световния цивилизационен процес, свидетелство за приноса на предтечите ни за развитието на европейската и световна култура;
Съхраняване и развитие на тракийското нематериално наследство, като част от българската културна идентичност;
Създаване на конкурентноспособно българско изкуство;
Изграждане и утвърждаване на положителния имидж на Дружеството, страната, на българската нация и култура;
Създаване на условия за разширяване достъпа на обществеността до съвременните прояви и достижения на културата ни чрез мощностите на Дружеството.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

Народно събрание;
Министерски съвет;
Министерство на финансите;
Министерство на вътрешните работи;
Министерство на външните работи;
Агенция за хората с увреждания;
Министерство на туризма;
Министерство на регионалното развитие;
Министерство на труда и социалната политика;
Национално сдружение на общините в Република България;
Агенция „Митници”; Гранична полиция;
Прокуратура на Република България;
Общини.

Каква дейност беше извършена?

През 2017 година , като едно от най-големите и най- стари тракийски дружества у нас, отбелязахме 120 –та годишнина от юридическата си регистрация, преодоляхме големи трудности, но реализирахме и уникални постижения. Затвърдихме тенденцията за устойчиво, динамично и стабилно развитие, като продължаваме да се превръщаме във все по- значим фактор.

Дейността на Дружеството е циклична. Тя е обезпечена с материална част и база, придобивана и актуализирана чрез съответен финансово – икономически инструментариум.

Ревизията на документи и дейности доведе до нов, професионален, научен прочит за Дружеството. Съобразявайки се с неговата идентичност изградихме нова, неформална Стратегия, основана на резултати, отговорност и самостоятелен избор . Съобразихме, че от всеки един от нас зависи да изпълним със смисъл и съдържание набелязаното. Осъзнахме, че това е, което прави уникалността и неповторимостта на Сдружението и хората ни.

2018 година поставя пред нас следващи хоризонти, с други предизвикателства. На дневен ред са процесите визуализация, симбиоза между социални мрежи, развитие на най-високи технологии. Това е залегнало в Стратегията ни за развитие и за сегашните, и за бъдещите поколения и е защита срещу днешните предизвикателства.

Посланието на предците, изградили Дружеството в предходните векове като културно – просветна организация, пазител и разпространител на Тракийското културно – историческо наследство, е в основата на Стратегията. Централно място в нея заема “Развитието на Тракия в рамките на ЕС”. Съществен елемент е децентрализацията на културата като един от приоритетите на Европейските политики. Знаем, че са странни и останали в миналото всякакви опити за централизация, особено централизация на хора и централизация на мислене, поради което се стремим към баланс, но без да е за сметка на Дружеството, на хората, или тяхното развитие.

„Нека да преосмислим“ – е мотото ни за 2018 –та. Чрез изкуството и културата искаме да преосмислим предизвикателствата на утрешния ден. Целта е насърчаване на устойчивото развитие и окуражаване на гражданите да живеят, работят и участват в случващото се у нас и в Европа.

Знаем, че сме постигнали не малко, знаем, че ще реализираме значимо повече.

Успехът остава редом с тези, които не жалят сили през цялата година. Защото дали годината ще е добра или лоша – зависи от нас и най-вече от общите ни усилия да градим справедливо, достойно и сплотено общество. А за това са нужни разум, воля и морал.

2018 е следствие на 2017, така че това, което се случи през 2017, е провокирало процеси, а 2018 е година на реакцията. Много от нещата, започнали вече, ще имат своя процес на продължение. Дали 2018 ще е по-добра или по-лоша зависи от гледната точка, но определено ще е по-динамична. Така, че годината е отворена възможност. Ако се страхуваме, ще бъде предизвикателна година, ако сме оптимисти, годината ще бъде много резултатна. Тя ще е година на това, което ние проектираме. Това е година, която ще ни помогне да разберем собствената си идентичност, ще ни покаже кои сме ние – индивидуално и като общност, както ще се уверим, че всички видове страхове или трудности, които изпитвахме през последните години, бавно ще отшумяват през 2018, стига да се придържаме към своите принципи.

Дойде времето на резултатите, отговорността и самостоятелния избор.

През 2017 реализирахме значим и важен инфраструктурен проект, с който осигурихме достъпна среда и за хора с увреждания в сградата ни в Пловдив, отбелязахме пореден напредък при реализацията на други начинания, положихме основите и на нови.

След ремонт и възстановяване на съществуващи дадености, за посетителите отвори врати „Тракийски културен дом Пловдив” с Галерия, музей, библиотека съдържаща и уникално библиографско наследство.

Пред нас остана предизвикателството да възстановим и пуснем в действие мултифункционалният ни салон с дълбока сцена, оркестрина и балкон. И с великолепно съхранена акустика. Имаме желанието и отговорността да върнем отново балетното, театрално, музикално и кино изкуство на тази сцена, за ценителите.

Дружеството отново получи заслужени отличия в различни области. То направи поредните важни стъпки в съхранението и популяризирането на тракийското културно-историческо наследство, като вярваме, че някой ден експонираното ще намери достойното си място в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

През 2017 Дружеството продължи да представлява неправителствените организации в културната сфера в КВНОЖГ в НС на РБ.

Архивния фонд и създадената музейна сбирка на Дружеството придобиват все по- голяма тежест и значение в научните среди.

Отключиха се няколко момента :

засилване тежестта на организацията,
създаване на равностоен модел в контекста на дадеността :”Пловдив – европейска столица на културата 2019 г.:,”
затвърждаване и представа за достоен и реален модел на поведение и живот у младото поколение.
Така се достигна до поканата към Дружеството ни , то, без да изменя същността си, да приеме статут на Асоциация ЮНЕСКО, да стане част от семейството на тази огромна опазваща световното културно наследство организация.

Смятаме, че сме в модела на бъдещето, на младите хора.

Откриха се нови хоризонти. Вече е въпрос на време Дружеството да установи международните си връзки и се впише в друг режим на работа, да става все по- търсен партньор.

Преосмислихме поведението си, отговорностите и развитието на Дружеството също. Дългосрочната „Стратегия за развитие на Дружеството ”, съдържаща в основата си „Идеология на Тракийската организация на академик Константин Петканов продължава да се изпълнява с приемственост, в синхрон с поколенията.

За да отговори на новите предизвикателства, през 2017 г Общото събрание на Дружеството трикратно прие необходими поправки на Устава. Добавиха се и редица специфични дейности : младежки, галерийни, музейни.

Знаем, че е необходим нов, професионален, научен прочит за Дружеството.

Дейността ни е съобразена със „Становище на Европейския комитет на регионите” — „За интегриран подход към културното наследство на Европа“. Попадаме във всички третирани от документа сфери, включително в социалната интеграция на културното наследство и чрез инициативите „Знакът за европейско наследство и Европейски столици на културата” Знаем , че ЕС иска „да се припомни, че осъзнаването от обществото на стойността на европейското културно наследство като фактор за развитие може да помогне за установяването на стандартни показатели в европейския контекст, които да дадат възможност за измерване на въздействието на този сектор върху икономиката на регионите и създаването и запазването на работни места;” Искаме да попаднем и в новите програми, в които се обръща особено внимание на транснационалните дейности в секторите на културата и творчеството.

Знаем, че е важно младите хора да научават повече за собственото си материално и нематериално културно наследство, да осъзнават необходимостта от опазването и популяризирането на обектите на културата и работим за това.

Солидарни сме със Становището на Европейския комитет на регионите „ че доброволческата дейност е обещаваща форма на участие на местното население и за изграждане на връзки с обществеността, изпълнява важна роля за усвояването на знания и за пораждане на интерес към културата и допринася за предотвратяване на маргинализацията на уязвимите групи от обществото;”

Съгласни сме и, че „Сътрудничество и подход на участието” е „обща отговорност, с участието на всички заинтересовани страни” ,само че не чувстваме сериозната им подкрепа.

Знаем, обаче и друго :времето на неформализма вече дойде! И който иска да се приобщи и се постигне ефект, ще търси начин да го направи, който не иска – ще търси причина да се оправдае. Дойде времето на резултатите, отговорността и самостоятелния избор.

Календарен план 2017г.

Задача на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” през последната година, както винаги, беше да се осигурят мероприятията от вътрешния и национален план, да продължи организационната, финансова и материална стабилизация на организацията. Приетият модел на подкрепа по секции в сдружението за пореден път, доказа своята актуалност. Това даде възможност за увеличение на мероприятията по места, подобряване комуникацията със сродни структури, увеличение на членската маса.

В тази връзка изказваме нашата благодарност на кметствата в с. Браниполе и с Белащица , с.Климент, Клисура,Сопот и много други. Благодарност за партньорството ни при изпълнение на съвместни мероприятия на: Ансамбъл “Тракия”, РЕМ – Пловдив, НИЕФЕМ – София.

26 март “Ден на Тракия” уважиха г- жа Савина Петкова – Председател на Общински съвет Пловдив, г-н Камен Шишманов – Зам. Председател на Общински съвет Пловдив, почетени бяхме от Арменската общност, начело с г-н Ехиязар Узунян – почетен консул в Пловдив и г-жа Ахавни Крикорян – културно аташе, от Пловдивска Митрополия, от проф. Даниела Дженева – зам Ректор на АМТИИ и художествен ръководител на Национален фолклорен Ансамбъл „Тракия”, както и от много други.

През 2017 г. Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” отбеляза 120 годишнината от юридическата си регистрация с откриване на ремонтирана и иновирана Зона север на сградата си, изложба на художника Димитър Димитров и спектакъл. Празненството уважиха над 300 гости.

Във вътрешен и национален План Дружеството взе участие в Националните събори, отбелязващи паметта на загиналите жени и деца “Илиева нива”, “Славеино”, „Аврен”, “Маджарово”, в националния фолклорен фестивал за автентичен тракийски фолклор в Старозагорски минерални бани “Богородична стъпка”, почете на патронния си празник паметта на Войводата Руси Славов – спасил живота на хиляди тракийски жени и деца – пред откупения за вечни времена от Дружеството гроб на Войводата, погребан на Централни гробища – Пловдив.

Секциите по места взеха участие в местните инициативи и празници.

С представителна група Дружеството взе участие и в тридневния Национален възпоминателен тракийски поход 2017 г.”По стъпките на дедите ни”, с финал отбелязващ паметта на загиналите тракийци, в гр. Маджарово, организиран от проф. Д-р Атанас Щерев, в памет на неговия баща.с ръководител на похода краеведа Димитър Щалапатов .

Реализираната ни фото – изложба „ Първа световна война – 100 години”, / посрещната с огромен интерес и в Централна Европа, се завърна в Дружеството.

Вследствие на това, което се случи , смятаме, че:

1.дейността на организацията ни вече е намерила своето достойно място в историята на България,

2. процесът е непреходен.

3. постепенно се превръщаме в уникален и необходим партньор .

Смятаме, че превръщането на съхраняваната и друга, значима по количество и съдържание документация, печати, предмети, сбирки и пр., обхващащи и други периоди от време на дейност, в постоянно действаща експозиция на Дружеството ще породи други взаимоотношения.

Инвестиционна дейност:

Предстои професионализиране и трайно експониране в сградата на Дружеството и превръщане на сградата в съвременен Национален център за тракийско изкуство и култура.

Инвестицията , включително и модернизацията с техника, позволяваща виртуален достъп и разходка през интернет пространството, cе финансира изцяло със собствени средства на дружеството.

Ремонтна дейност:

С помощта на изпълнен проект „Осигуряване на достъпна среда” бе ремонтирана основно и модернизирана северната част на сградата 1-ви и 2-ри етаж, с отворен нов вход от север, с рампа за ХУ, WC за ХУ, лифтова платформа, нови ел и ПИ инсталации и др. Извърши се модернизация и климатизация на помещения.

На преден план е намиране финансова възможност за ремонт на Кино- театрален салон със съпътстващи помещения и инсталации.

Организационна дейност:

Възродихме стари практики на Дружеството ни, направихме ги иновативни, повиши се още повече интересът към материалното и духовно наследство на тракийци.

Благодарение на усилията Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” затвърди тенденцията за динамично и стабилно развитие, като продължава да се превръща във все по- значим фактор.

Новата 2018 година поставя пред нас други предизвикателства.

Но най-важният резултат за 2017 година е борбеният дух на членовете ни. Хората повярваха, че могат. Видяха как със своя труд и упоритост могат да допринесат за възхода и утвърждаването на дружеството като значим фактор в българската култура и икономика. Ще продължаваме със същия устрем да преодоляваме трудностите и ще превърнат ” Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” не само в голямо дружество, но и в едно от най-иновативните дружества в страната ни.

През 2017 г са проведени тринадесет заседания на УС.

Всички членове на УС изразиха становище, че работата е много мащабна и става все по – мащабна и трудна и, че в секциите по места се върши още повече, че вече хората виждат какво се случва и все повече хора искат да са с нас, да са наши членове.

УС взе 83 решения. От тях 81 са изпълнени.

Изпълнено е и Решението на УС за изключване на Георги Йорданов Йорданов от ” Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” .

Остават за постоянно изпълнение .придобиването на предмети и попълването на музейни сбирки и Дружествен фонд. Това са предмети, дрехи, книги, снимки, свързани с материалното и нематериално културно наследство на Дружеството ни.

Особено и сериозно предизвикателство е медийното представяне на дейността ни и Дружеството в медийното пространство.

Чрез обширния Календарен План 2017г , пряко свързан с юбилейното честване на „120 години от юридическата регистрация на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” много от набелязаните мащабни мерки , бяха решени.

И през 2017 г. Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” . бе член на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Област Пловдив

Интеграционният проблем, особено в големите европейски градове, където има групи от хора, които живеят изолирани., е изключително тежък Той е преди всичко социален. В основата са социални и етно културни проблеми. Излиза на преден план фактът, че определени хора не могат да се социализират в обществото, че те искат да споделят стандарта на живот, но не искат да споделят ценностите на тези общества, в които идват.

Намираме се в нови реалности.

За да се справим в рамките на общото, и ние във вътрешен план укрепваме потенциалът на центъра ни – Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”, който има координиращи функции. Мислим и за укрепване на капацитета на структурите и секциите ни по места.

Секциите ни в Сопот и в Браниполе водят стабилен и привлекателен живот.

Стават все по- мащабни и ефективни структурите ни и в самия Пловдив.

Превръщаме се в работещ център на тракийската култура и взаимоотношения. Закупените нови телевизионни монитори, лаптопи,принадлежности и други, не само създадоха удобството на модерните взаимоотношения, като обхванаха дейността ни в обща мрежа , но и ще дадат възможността да направим и отвсякъде да посещават виртуално музейната ни експозиция и център и ги опознават в детайли.

Проведените дейности по места стават все по привлекателни и привличат все повече хора.

Редовното участие на детско – юношеска група в блоковите пространства на Националните празници 3 март и 6 септември доказва важността и авторитета на Тракийската организация. Тракийските униформи, развените тракийски знамена, поднесените венци и почетният караул пред паметниците ни въвежда, стъпвайки върху традициите, вече в други измерения. Специални благодарности на Симеон и , родителите им и г-жа Ненка Стаменова, които представиха Дружеството на 6.09. , поднесоха венец пред паметник на Съединението на България и предизвикаха невиждан до сега фурор сред официалните лица и медиите.

Днешната ни цел е навлизане в общите европейски интегрирани политики за култура, образование, младеж, спорт.

Взаимодействайки помежду си, хората създават общи културни образци. Ако имаме култури, които са съвместими, ако има толерантност, има и процес на институционализация, който е необходим.

Настоящото Общо събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Националния и вътрешен План, включително успешно извършените ремонтни дейности, но най-вече да отбележим развитието на Дружеството през 2017 под мотото „Да вдъхновим едно поколение” и очертаем последващото развитие под мотото„Нека да преосмислим“ – за 2018 –та.

Чрез изкуството и културата искаме да преосмислим предизвикателствата на утрешния ден. Целта е насърчаване на устойчивото развитие и окуражаване на гражданите да живеят, работят и участват в случващото се у нас и в Европа.

За нас 2017-та колкото и да бе трудна, бе успешна.

Днес знаем, че много по-важно от всички конкретности, е продължението на един процес, чието развитие има несравнимо повече последствия за живота в България. Това е съхранението и опазването на нашата култура – индикаторът на обществото за неговата жизненост и индивидуалност.

Имаме нелеката мисия да опазим вековни традиции, да съберем и експонираме сбирки, да помогнем на хората да възпроизвеждат живота си, надявайки се на нещо по-добро, да утвърдим ролята на жените като съществена част, оформяща процесите у нас, да докажем ролята на гражданския сектор като водещ партньор на държавни и общински органи.

Процесът е труден и бавен, но е посветен на тези, които са се решили да запазят своето място в съдбата на България. Своето минало, настояще и бъдеще

Вече можем да си позволим да изследваме постигнатите резултати като резултат от лични качества, усилия и професионализъм, да вдъхновим, да поведем разговор по важни теми, свързани с реализацията в днешния свят .Чрез комбинация и прилагане на знанията от различни области можем да преодоляваме настоящите предизвикателства, като се стремим да постигнем едно по- устойчиво бъдеще.

2017 г. не беше лека. Но е имало и други, много по- тежки моменти в 120-годишната история на Дружеството ни.

Опитът поражда сигурността, че отново ще имаме силата да превърнем събитията от днешното ежедневие в мотивиращи фактори, да намерим и реализираме правилните решения.

Какво постигнахме през 2017 година?

1. За пореден път Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се утвърди, като едно от най-активните и уважавани дружества в страната.

2. Изпълнихме поръчението на нашите членове да направим необходимото и по подходящ начин да посочим положителните страни и трудностите в дейността на гражданските организации от неправителствения сектор.

3. Създадоха се потенциални възможности за двустранен и многостранен диалог и дейности свързани с участието на Дружеството в общоевропейски проекти за развитие на гражданското общество и Дружеството ни

4. Създадохме нови възможности, от който очакваме и икономически ползи за членовете и организацията ни.

В заключение:

Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейността си в обществена полза, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации.

Знаем, че завършихме една трудна година, решени повече от всякога да посрещнем предизвикателствата на следващата. В нея ще продължим да отстояваме достойно ценностите на езика и културата ни. Ще продължим да разширяваме и усъвършенстваме Организацията ни. Ще продължим да модернизираме отношенията, докато усещането за общност окончателно надделее.

В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме успешни реализации в отворената врата на БЪДЕШЕТО !

Необходимо е да благодаря на всички, включили се активно в ежедневието на Дружеството . Те стават все повече и резултатите са все по- забележими.

Нека благодарим и на нашите деца и младежи и на много други, които с жар помагаха желаното да стане действителност.

За пореден път с удоволствие отбелязваме участието на наша група в националния поход „Дедеагач- Маджарово 2017г.,”- отбелязващ вековната годишнина от Разорението на тракийските българи , както и, че колоната поведе Димо Махов.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Радва ни факта, че като част от българската нация доказахме, че сме успяли не само да съхраним и експонираме поне част от най-добрите ни традиции от близкото минало, но и да продължим своя път напред.

И през настоящата година съумяхме да повишим още повече нивото на няколко стратегически за развитието на организацията и страната ни ресора, като младежки, женски, наука и култура, спортен. Това се отрази и върху отношението на държавните, общински и международни институции към нас.

Нека наречем отчетната 2017 година годината на осъществените цели.

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” на 10.01.2018 г.

гр. Пловдив
Председател на УС: инж. Нонка Матова

BulgarianEnglishRussian