Отчетен доклад 2014

Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО

ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – ПЛОВДИВ

ПРЕЗ 2014 г.

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчетен доклад съдържа периода от дейността на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2014 год. Дружеството отчита за трета поредна година изключителна динамика в своето развитие.

Продължаващо развитие получи не само цикличната / ежегодно повтаряща се/, дейност, но и специалната такава,: подпомагаща и експонираща характера на организацията ни в общественото пространство.

Безспорен факт е екстремно бързото развитие на Дружеството ни.

В много трудно време то стана желан партньор на Държавата в лицето на Министерство на културата, зае своето място сред Културните организации, получи покана да бъде в основата на създаване на необходим модел, направи необходимото да стабилизира, разшири и детайлизира дейността си.

С тази цел бе подадена обработена с юристи на Дружеството ни , визия за изменение и допълнение на Закон за закрила и развитие на културата и Закон за обществените библиотеки в МК и НС.

Идеята е да се запълни съществуваща празнота във взаимоотношенията между държава, община, граждански сектор и се създаде стимулираща мярка за закрила и развитие на културата на Република България чрез систематизиране и координация с целите на Културните организации и сдружения с оглед задоволяване потребностите на гражданите, какъвто е завещаният ни, повече от вековен, модел в нашата организация, Мерките са свързани с дейността по създаване, проучване, разпространение и опазване на културните ценности и последващият контрол върху постигнатите резултати. Цели се подобряване структурирането, целите, задачите, отговорностите и ефекта от дейността на Културните организации като структури, създадени, или учредени и съгласно условията на Закон за закрила и развитие на културата и чийто предмет на дейност е създаване, разпространение и опазване на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, опазването на културно-историческото наследство.

Разписването на този ред би експонирало вниманието на обществеността върху неизвестни до момента възможности. Би се подобрил начинът на съхранение, показ и изучаване на културни ценности, съдържания на тематични фондове, перспективите за реализация на дейността, на административния капацитет, свързан с работната заетост в културните организации регистрирани в обществена полза. Това би създало реална мярка за запазване на автентичният културен продукт на живото ни наследство. Би се постигнала приемственост на знанията, експониране и достъп в най – широк диапазон до битието и съзнанието на хората: от отделната единица на обществото ни до общностите в различните краища на света. Съпътстваща цел е подобряване възможностите на Културните организации или сдружения,, систематизация и разширение на размера на дейности и отговорности в тази сфера.

По повод необходимостта от запазване и развитие на собствената си библиотека, съдържаща над 50 хил. тома, сред които специален сектор, съдържащ уникална по характера си литература, издадена от ТНИ и Българско книжовно дружество, / старото название на БАН/, Дружеството извърши с юристите си преглед на нормативната уредба в страната ни и подаде визия за изменение и допълнение на Закон за обществените библиотеки в МК и НС.

Идеята е да се подобри съществуващият модел, като се запълни съществуваща празнота във взаимоотношенията между държава, община, граждански сектор и се създаде стимулираща мярка за закрила и развитие на културата на Република България чрез систематизиране и координация с целите на Културните организации и сдружения с оглед задоволяване потребностите на гражданите и в библиотечното дело.

Разписването на този ред би експонирало вниманието на обществеността върху неизвестни до момента възможности. Би се подобрил начинът на съхранение, показ и изучаване на културни ценности, съдържания на тематични фондове, перспективите за реализация на дейността, на административния капацитет, свързан с работната заетост в културните организации регистрирани в обществена полза. Това би създало реална мярка за запазване на автентичният културен продукт на живото ни наследство. Би се постигнала приемственост на знанията, експониране и достъп в най – широк диапазон до битието и съзнанието на хората: от отделната единица на обществото ни до общностите в различните краища на света. Цели се и подобряване възможностите на Културните организации или сдружения,, систематизация и разширение на размера на дейности и отговорности в тази сфера.

По този начин Дружеството ни изпълнява не само своя граждански дълг, но и трасира съществени части от възстановяването на създадения преди повече от 100 г. модел, който се формира и реализира като част от общата Стратегия за развитие на културата на страната ни, политиките и стратегиите за култура на Европейския съюз. Вмества се и в приоритетите за България, които не са само публичният достъп до информация, но и непрекъснатото и периодично актуализиране на достъпа до обществена инфотмация, включително чрез. създаване и поддържане на автоматизирана библиотечно-информационна мрежа и внедряване на нови технологии в сферата на гражданските организации.

Каква дейност беше извършена?

  1. Календарен план 2014 г.

Задача на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” през последната година беше да се осигурят мероприятията от вътрешния и национален план, да продължи организационната, финансова и материална стабилизация на организацията. Приетият модел на подкрепа по секции в сдружението, доказа своята актуалност. Това даде възможност за увеличение на мероприятията по места, подобряване комуникацията със сродни структури, увеличение на членската маса. Привлечени бяха не само повече, но и млади хора, включително деца и младежи. Смятаме, че няма да е далеч денят, в който, за пръв път след много години, Дружеството ще ситуира собствени клубни бази в различните населени места, в които има секции.

В тази връзка изказваме нашата благодарност на Учебните заведения: “Олга Скобелева”, “Кирил и Методий” – с. Браниполе, “Пенчо Славейков” с. Белащица и много други. Благодарност за партньорството ни при изпълнение на съвместни мероприятия на: СТДБ, ТНИ, ПУ “Паисий Хилендарски, АМТИИ, Ансамбъл “Тракия”, РЕМ – Пловдив, НИЕФЕМ – София.

За пореден път, Дружеството проведе съвместно със СОСЗР на 26 март “Празника на Тракия”, денят обявен в календара на националните празници в страната ни като “Ден на Тракия”. Знаменателно прозвуча тържественото слово, изнесено от бригаден генерал Янев, а поднесените поздравления и грандиозното изпълнение на Национален фолклорен ансамбъл “Тракия” отбелязаха благодарността на днешното поколение пред предците. Каченият в уеб страницата на Дружеството запис на празненството с тържествения концерт, се радва на посещения и от далечни страни.

Във вътрешен и национален План Дружеството взе участие в Националните събори, отбелязващи паметта на загиналите жени и деца “Илиева нива”, “Славеино”, „Аврен”, “Маджарово”, в националния фолклорен фестивал за автентичен тракийски фолклор в Старозагорски минерални бани “Богородична стъпка”, почете паметта на Войводата Руси Славов – спасил живота на хиляди тракийски жени и деца – пред издигнатата от Дружеството паметна плоча на патронния си празник Отбеляза във възстановените със спомоществувателството на тракийци православни църкви в гр. Одрин 6 май – Гергьовден – “Празник на победите, храбростта и Българската армия” в църквата “Св. Георги” и на 21 май – Празника на император Константин и неговата майка Елена, въвели християнството по тези земи, в църквата “Св.св. Константин и Елена” в Одрин. Секциите по места взеха участие в местните инициативи и празници.

Пикът в подготовката за оформяне на модела за организацията ни и съпътстващите процеси на осъвременяване, усъвършенствуване и модернизация, е откриването на иззетия след събитията от 1977 г., архив на Тракийската организация, в който съществена част е архивът на Пловдивското дружество.

Така наречената „Тракийска сбирка” съдържа 17 фонда, чиито единици са описани върху 117 печатни страници. Получени са дигитализирани копия на подбрани страници. Установен е организационният характер, структуриране и процеси на дейност на Организацията и финансовият и инструментариум.

Вследствие на това, което се случи , смятаме, че:

1.чрез съдържимото в този архив и неговото обследване, дейността на организацията ни вече е намерила своето достойно място в историята на България,

2. процесът е непреходен. Дружеството съхранява и друга, значима по количество и съдържание документация, печати, сбирки и пр., обхващащи и други периоди от време на дейност, преди и след времето на съдържащата се в Научен архив –БАН, документация за нашата дейност, която е продължаваща.

3. превърнали сме се в уникален и необходим партньор на научните и университетски среди за изучаване и експониране в пространството на дейността на тази неповторима по своя характер организация.

Кулминация в разгръщане на взаимоотношенията ни и експониране на Дружеството в общественото пространство бе реализираната фото – изложба „ Първа световна война – 100 години”, показваща неекспонирани до момента фотоси от войсковото ежедневие на Беломорския фронт. Подборът на фотосите от военния историк професор Светлозар Елдъров, председател на нашата научна секция и живата ни връзка с ТНИ – БАН, обработката им от най-добрия експерт – фотограф на България, г-н Иво Хаджимишев, оформянето им във вид, еквивалентен на световните стандарти за художествено фотографско изкуство, извеси Тракийското ни дружество в други висини : тези на на художествено творческото културно майсторство. В рамките на новото време на прехода, за пръв път гражданска организация постига такъв успех.

Тази изложба бе гост на експозиционните зали в Община Ивайловград, Хасково, Национален дворец на културата – зала „Артгалерия” – София, Дом на културата „Борис Христов” – Пловдив. Предстои заминаване за община Смолян, за експониране съвместно с Регионалния съвет ба СОСЗР и ДА „Архив” Смолян. Предвидено е, по повод влизането на България през септември 1915 –та, изложбата ни да бъде експонирана в Културните институти на България зад граница,като от 21 до 23.10 2015 г. е в културен дом Витгенщайн – Виена , придружена с научна конференция с теми на водещи военни историци от различни страни, по темата..

Факт е, че Дружеството ни има вече изграден и експониран в общественото пространство свой уникален модел на пазител на тракийския бит, език, култура, нрави, обичаи, идентитет”.

През 2014г са проведени четири заседания на УС.

Всички членове на УС изразиха становище, че работата е много мащабна и става все по – мащабна и трудна и, че в секциите по места се върши още повече, че вече хората виждат какво се случва и все повече хора искат да са с нас, да са наши членове. УС взе 47 решения. От тях 44 са изпълнени, Остават за доизпълнение .придобиването на предмети и създаване музейни сбирки и Дружествен фонд. Това са предмети, дрехи, книги, снимки, свързани с материалното и нематериално културно наследство на Дружеството ни. Вече имаме възможността да онагледим нашия исторически облик. Остава и доекспониране на дейността ни Дружеството в медийното пространство. От това ще зависи до голяма степен отношението на хората, община и Държава към нас.

. Ние имаме много позитивни неща. Хората са гладни за култура. Това, което правим и изграждаме, ще привлече много нови наши симпатизанти, най – вече и млади Целта ни е да подобряваме постепенно средата за живеене на пловдивчани, да подобряваме условията, при които растат и се обучават нашите деца и да продължим да се грижим за културната среда

По този начин Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” . като член на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Област Пловдив, има своята ефективна интеграционна програма, чрез която може да се изгради обща мултиетническа ценностна система

Интеграционният проблем, особено в големите европейски градове, където има групи от хора, които живеят изолирани., е изключително тежък Той е преди всичко социален. В основата са социални и етно културни проблеми. Излиза на преден план фактът, че определени хора не могат да се социализират в обществото, че те искат да споделят стандарта на живот, но не искат да споделят ценностите на тези общества, в които идват.

Но в близък план, особено във връзка с изпълнението на Стратегията „Заедно”на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, трябва да се помисли за укрепване на капацитета на структурите, които се занимават с етно културната проблематика. Намираме се в нова реалност. За да се справим с нея, във вътрешен план укрепваме потенциалът на центъра ни – Тракийския културен дом в Пловдив, който има координиращи функции. Мислим и за укрепване на капацитета на структурите и секциите ни по места.

Приключено е оборудването на секцията ни в Сопот с техника. Изградихме стабилен и привлекателен работещ център на тракийската култура и взаимоотношения. Закупените нови офис мебели с бяла техника, монтираният инверторен климатик, кабелна телевизия, телефон, интернет, монтираната компютърна конфигурация с /мултифункционално устройство/ с принтер, скенер, копир, факс създадоха удобството на модерните взаимоотношения, но и обхванаха дейността ни в обща мрежа.

Секциите ни с център Браниполе спечелиха специалните награди в редица фолклорни фестивали, сред които „Богородична Стъпка”- Старозагорски минерални бани, Кърджали, Априлци и т. н.

Специална награда от„Богородична Стъпка” спечели и квартетът за А-капелно пеене на секцията ни в Сопот, изпълнявайки автентичен тракийски фолклор.

Въпрос на време е да се установят връзките и рутинните участия и във външен план.

Проведените дейности по места стават все по привлекателни и привличат все повече хора. Особена радост създава детски – юношеската група на секция Браниполе. Участието им в блоковите пространства на Националните празници 3 март и 6 септември доказва важността и авторитета на Тракийската организация / Тракийските униформи, развените тракийски знамена, поднесените венци и почетният караул пред паметниците ни въвежда в други измерения.

Днешната ни цел е навлизане в общите европейски интегрирани политики за култура, образование, младеж, спорт, за да се случват и при нас нещата по- лесно.

Взаимодействайки помежду си, хората създават общи културни образци. Ако имаме култури, които са съвместими, ако има толерантност, има и процес на институализация, който е необходим.

Настоящото Общо събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Националния и вътрешен План, включително успешно извършените ремонтни дейности, но най-вече да очертаем последващото развитие на Дружеството. Под мотото „Да вдъхновим едно поколение”, , с което в началото на своя мандат през 2012 година, УС започна изпълнението на Стратегията за развитие на Дружеството, наречена “Основни насоки за развитие 2012 – 2015 г”.

За нас 2014-та колкото и да бе трудна, бе и радостна. Празнувахме юбилеи. Отбелязахме 100–годишнината от юридическата регистрация на Дружеството, 90–тата годишнина от юридическата регистрация на младежката ни организация „Бяломорец”, 80 – годишнината от юридическата регистрация на научната ни дейност и Тракийски научен институт, юбилейните рождени годишнини на Капитан Петко Войвода и Войводата Руси Славов .

Днес знаем, че много по-важно от всички конкретности на 2014 г. е продължението на един процес, чието развитие има несравнимо повече последствия за живота в България. Това е съхранението и опазването на нашата култура – индикаторът на обществото за неговата жизненост и индивидуалност.

Имаме нелеката мисия да опазим вековни традиции, да съберем и експонираме сбирки, да помогнем на хората да възпроизвеждат живота си, надявайки се на нещо по-добро, да утвърдим ролята на жените като съществена част, оформяща процесите у нас, да докажем ролята на гражданския сектор като водещ партньор на държавни и общински органи.

Процесът е труден и бавен, но е посветен на тези, които са се решили да запазят своето място в съдбата на България. Своето минало, настояще и бъдеще

Вече можем да си позволим да изследваме постигнатите резултати като резултат от лични качества, усилия и професионализъм, да вдъхновим, да поведем разговор по важни теми, свързани с реализацията в днешния свят .Чрез комбинация и прилагане на знанията от различни области можем да преодоляваме настоящите предизвикателства, като се стремим да постигнем едно по- устойчиво бъдеще.  

2014 г. не беше лека. Но е имало и други, много по-тежки моменти в близо 120-годишната история на Дружеството ни.

Опитът поражда сигурността, че отново ще имаме силата да превърнем събитията от днешното ежедневие в мотивиращи фактори, да намерим и реализираме правилните решения.

Какво постигнахме през 2014 година

1. Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се утвърди, като едно от най-активните и уважавани дружества в страната.

2. Изпълнихме поръчението на нашите членове да направим необходимото и по подходящ начин да посочим положителните страни и трудностите в дейността на гражданските организации от неправителствения сектор.

3. Създадоха се потенциални възможности за двустранен и многостранен диалог и дейности свързани с участието на Дружеството в общоевропейски проекти за развитие на гражданското общество и Дружеството ни

4. Създадохме нови възможности, от който очакваме и икономически ползи за членовете и организацията ни.

В заключение:

Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейността си в обществена полза, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации.

Знаем, че завършихме една трудна година, решени повече от всякога да посрещнем предизвикателствата на следващата. В нея ще продължим да отстояваме достойно ценностите на езика и културата ни. Ще продължим да разширяваме и усъвършенстваме Организацията ни. Ще продължим да модернизираме отношенията, докато усещането за общност окончателно надделее.

В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме успешни реализации в отворената врата на БЪДЕЩЕТО !

Необходимо е да отбележим имената на Тодор и Златка Иванови, Лиляна Йотова, Лазар и Донка Стоилов, Илия Жилов, Мария Цокова, Любен Цоков,успешните реализации на Председателя на Дружеството Нонка Матова, ,на Елена Шаралиева, Семко Семков, Матей Масов както и на много други членове и симпатизанти на Дружеството, които се включиха за осъществяване на идеята ,за да стане реалност.

Нека благодарим на нашите младежи – Александра, Любен Цоков и на много други, които с жар помагаха желаното да стане действителност.

За пореден път с удоволствие отбелязваме участието на наша група в националния поход „Дедеагач – Маджарово 2014 г.,”- отбелязващ вековната годишнина от Разорението на тракийските българи , в състав Тодор Иванов, Павел, Мария и Любомир Цокови, Живко. Важно признание бе изборът на Павел, показал безстрашие и упоритост при преодоляване на трудни терени в лоши метеорологични условия за знаменосец на групата.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Радва ни факта, че макар и в тежка икономическа криза, като част от българската нация доказахме, че успяхме не само да съхраним и експонираме поне част от най-добрите ни традиции от близкото минало, но и да продължим своя път напред.

През настоящата година съумяхме да повишим още повече нивото на няколко стратегически за развитието на организацията и страната ни ресора, като младежки, женски, наука и култура, спортен. Това се отрази и върху общото ниво на националната ни система на Тракийските дружества в страната, а и в отношението на държавните, общински и международни институции към нас.

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” – Пловдив на 29.01.2015 г. и на Общо събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, проведено на 25.04.2015 г.

гр. Пловдив
29.01.2015 г.

Председател на УС:
инж. Нонка Матова

Вашият коментар

BulgarianEnglishRussian