Отчетен доклад 2015

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО

“ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – ПЛОВДИВ

ПРЕЗ 2015 г.

Уважаеми дами и господа,

          По традиция всяка година Обшото събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се събира, за да направи равнослетка на извършеното през изминалата година и да набележи съответните приоритети за настоящата.

Този отчетен доклад съдържа периода от дейността на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2015 год.  Дружеството  отчита за четвърта поредна година бе само  изключителна динамика в своето развитие, но и задтлбочена и експертна детайлизация върху всички сфери на дейността си.

Основна причина за ускорения ход е тенденцията за прерастване в устойчивост на даденостите на Дружеството ни, върху общата основа на глобалните национални, европейски и световни проблеми и предизвикателствата във вътрешен и международен план..

Необходимостите от по- широк кръгозор   предопределиха заемането от Дружеството ни на позицията представляащ неправителствените организации в културната сфера в КВНОЖГ в НС на РБ. Продължихме и работата  по обследване и ситуиране на частта от архива ни , намерен при ремонт в сградата. Оказа се, че това е четвъртата, неравно разпределена част,но най-важната:организационно– управленската. Останалите три части по приоритети са в БАН- т. нар. „Тракийска сбирка”, в ДАА  и РА – Пловдив.

Днес вече сме регистриран фондодържател в ДАА -№ 38 и  единствен сред НПО в РБ.

         Установен е организационният характер, структуриране и процеси на дейност на Организацията и финансовият и инструментариум.

Продължаваме работата си по следващото направление: създаване музейна сбирка на Дружеството, с ясно съзнание за  прерастване в музей. Към  формирания Регистър на дружествените музейни експонати, създадохме  възможност  да има и предоставени лични фондове. Особени интересен е предоставения  за експониране богат уникален личен фонд на Председателя на Дружеството ни генетал майор Нонка Матова. Ценността му е изключителна и безспорна, предвид което периодично са отправяни лично към ген. Матова  предложения за ориобщаването му към ДА.  Смятаме, че с този жест  биха де отключили няколко момента :

  • засилване тежестта на организацията,
  • създаване на равностоен модел в контекста на дадеността :”Пловдив – европейска столица на културата 2019 г.:,”
  • затвърждаване п редстава за достоен и реален модел на поведение и живот у младото поколение.

        Продължаваме  и работата си по библиотечните фондове, законовата материя в зази връзка , както и по подготовка на проекти.

За да бъдем оптимисти по отношение бъдещето ни развитие,  да знаем какво правим и набележим ясни приоритети , важни ни бяха отговорите на въпросите:

  1. Какъв е моделът на устойчива НПО
  2. Кои са критериите за устойчивост / кой, как и кога ги установи/
  3. Държавата има ли отношение за подкрепа на стремежа към устойчивост на НПО

         Отговорите получихме чрез запознаване с така  наречения „Индекс за устойчивост на неправителствените организации”.

Индексът за устойчивост на неправителствените организации е инструмент, който проследява развитието на гражданския сектор.

От огромно значение е и придобитата информация, въз основа на Уставните ни документи, тези по първоначалната регистрация, по силата на новия законов ред, монографията „Идеология на тракийската организация” от академик Константин Петканов, прегледа на съхранените филми от Конгресите на Тракийската организация.

Придобитата цялостно  информация наложи  преосмисляне на поведението, отговорностите и развитието на Дружеството ни. Стана ясно, че >Основни насоки> за развитието на дружеството ни може да са били достатъчни при минимизирана дейност в краткия три годишен срок на мандата на едно управление, но вече не са достатъчни. Необходими са  дългосточна, средносрочна и краткосрочна/ оперативна/ „Стратегии за развитие „, при петгодишрн мандат на уоравление, в синхтон със ЗЮЛНЦ и приетото положение в СТДБ.

Стана ясно, че приетият през 2004 г. с изменение в Устава, намален три годишен срок на управление, е бил стратегически и управленски недалновиден и недостатъчен.

Поради това смятаме за нормално и редно да се удължи срокът на мандата на управление на Дружеството от 3 на 5 години, в съответствие със ЗЮЛНЦ и мандата на управление в СТДБ.

        Стана ясно и, че задължително следва да има поетапно пускане на неработещи поради различни птичини мощности и облекчаване дейността чрез проекти.

         Документите проговориха за безобразното и недържавническо отношение към тази огромна по мащаб и отговорности организация в рамките на последните 50 години. Проговориха и за поведението на организацията, управляващите екипи в различното време, за характера и поведението на дружествените членове.                    

         Знае се кой какво е правил, какви са били намеренията, кактв е бил резултата. Знае се, че е необходим нов, професионален, научен прочит за историята на Дружеството. Защото точно то и хората в него винаги са имали идентичност.

           Казват, че който има минало, има и бъдеще.

           Документите проговориха. Идентифицираха пътя.

          Вече летим с огромна скорост напред. Търсим и изискваме неформално отношение към случващото се при нас. Уверени сме, че в ръцете си имаме огромна по характер и значение организация, взимала решения и участвала в съдбовни предизвикателства.

           Запознали сме се със „Становище на Европейския комитет на регионите от 16 април 2015 г. — „За интегриран подход към културното наследство на Европа“.. Установили сме, че попадаме във всички третирани от документа сфери, включително в социалната интеграция на културното наследство и чрез инициативите „Знакът за европейско наследство и Европейските столици на културата” Знаем и, че ЕС исйа „да се припомни, че осъзнаването от обществото на стойността на европейското културно наследство като фактор за развитие може да помогне за установяването на стандартни показатели в европейския контекст, които да дадат възможност за измерване на въздействието на този сектор върху икономиката на регионите и създаването и запазването на работни места;” Искаме да попаднем и в новите програми, в които се обръща особено внимание на транснационалните дейности в секторите на културата и творчеството

         Знаем, че е важно младите хора да научават повече за собственото си материално и нематериално културно наследство, да осъзнават необходимостта от опазването и популяризирането на обектите на културата и работим за това.

         Солидарни сме със Становището на Европейския комитет на регионите „ че доброволческата дейност е обещаваща форма на участие на местното население и за изграждане на връзки с обществеността, изпълнява важна роля за усвояването на знания и за пораждане на интерес към културата и допринася за предотвратяване на маргинализацията на уязвимите групи от обществото;”

        Съг,асни сме и, че „Сътрудничество и подход на участието” е „обща отговорност, с участието на всички заинтересовани страни”, ,само че не  чувстваме сериозната им подкрепа.

          Но знаем и друго :времето на неформализма вече дойде! И който иска да се приобщи и се подтигне ефект, ще търси начин да го маправи, който не иска – ще търси причина да се оправдае. Дойде времето на собствения самостоятелен избор.

Каква дейност беше извършена?

  1. Календарен план 2015г.

Задача на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” през последната година беше да се осигурят мероприятията от вътрешния и национален план, да продължи организационната, финансова и материална стабилизация на организацията. Приетият модел на подкрепа по секции в сдружението за поредем път, доказа своята актуалност. Това даде възможност за увеличение на мероприятията по места, подобряване комуникацията със сродни структури, увеличение на членската маса.

В тази връзка изказваме нашата благодарност на кметствата в с. Браниполе и с Белащица , училище “Кирил и Методий” – с. Браниполе, “Пенчо Славейков” с Белащица и много други. Благодарност за партньорството ни при изпълнение на съвместни мероприятия на: СТДБ, ТНИ, ПУ “Паисий Хилендарски, АМТИИ, Ансамбъл “Тракия”,  РЕМ – Пловдив, НИЕФЕМ – София.

За пореден път, Дружеството проведе съвместно със СОСЗР на 26 март “Празника на Тракия”, денят обявен в календара на националните празници в страната ни като “Ден на Тракия”. Знаменателно прозвучаха поднесените поздравления и грандиозното изпълнение на Национален фолклорен ансамбъл “Тракия” .

На празника си Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” връчи знаменателен дар на АМТИИ, за ползване от обучаващите се поколения,, книгата ”Български песни от Източна и Западна Тракия” нотирани и записани от Васил Стоин. Рядката книга бе приета с благодарност от зам ректора проф. Даниела Дженева, художествен ръководител на фолклорен ансамбъл “Тракия”.

Във вътрешен и национален План Дружеството взе участие в Националните събори, отбелязващи паметта на загиналите жени и деца “Илиева нива”, “Славеино”, „Аврен”, “Маджарово”, в националния фолклорен фестивал за автентичен тракийски фолклор в Старозагорски минерални бани “Богородична стъпка”, почете паметта на Войводата Руси Славов – спасил живота на хиляди тракийски жени и деца – пред издигнатата от Дружеството паметна плоча на патронния си празник Отбеляза във възстановените със спомоществувателството на тракийци православни църкви в гр. Одрин 6 май – Гергьовден – “Празник на победите, храбростта и Българската армия” в църквата “Св. Георги” и на 21 май – Празника на император Константин и неговата майка Елена, въвели християнството по тези земи, в църквата “Св.св. Константин и Елена” в Одрин. Секциите по места взеха участие в местните инициативи и празници.

С предсравителна група Дружеството взе участие и  в тридневния Национален възпоминателен тракийски погод 2015 г. с финал на Националните събори, отбелязващи паметта на загиналите тракийци „Маджарово”, организиран от проф. Д-р Атанас Щерев, в памет на неговия баща.с ръловодител на похода краеведа Димитър Щалапатов .

Финализирахме регистрацията си на  фондодържател в ДАА -№ 38 и  сме.единствени, поне за момента, сред НПО в РБ.

Издадохме на ТП на НОИ – Пловдив намерените документи със справочно съдържание за работни заплати и заетост на бившия Дом на ОФ „Тракия”Пловдив, оставени на времето безстопанствени в сградата ни и намерени случайно при извършван ремонт.

Реализираната ни фото – изложба „ Първа световна война – 100 години”, / неофициално наречена „Хубавата изложба”,показваща неекспонирани фотоси от войсковото ежедневие на Беломорския фронт, подбрани от професор Светлозар Елдъров, доктор на историческите науки и обработени  от г-н Иво Хаджимишев, съвместно със СОСЗР бе експонирана в Смолян, Златоград, Мадан, Рудозем.

От 20 до 25. 10.2015 г., бе показана ,с международна научна конференция по темата, в Българския културен център във Виена”Дом „Витгенщайн”. През 2016 г продължава експонирането и зад граница, като предстои излагането и в Братислава, столица на Словакия.

           Вследствие на  това, което  се случи , смятаме, че:

            1.дейността на организацията ни вече е намерила своето достойно място в историята на България,

            2. процесът е непреходен.

            3. постепенно се превръщаме в уникален и необходим партньор .

         Съхраняваната  и друга, значима по количество и съдържание документация, печати, предмети, сбирки и пр., обхващащи и други периоди от време на дейност, предстои да бъде ситуирана в постоянно действаща музейна експозиция на Дружеството.

         През 2016 г предстои нейната регистрация в Министерство на културата и професионално и трайно експониране в сградата на Дружеството.

         Целта е Дружеството ни и сградния му комплекс да се превърнат в част от програмата „Заедно” на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 и желана точка за културни посещения на пловдивчани и гости на града..

        Факт е, че Дружеството ни има вече изграден  и експониран в общественото пространство свой уникален модел на пазител на тракийския бит, език, култура, нрави, обичаи, идентитет.

През 2015 г са проведени  шест заседания на УС.

Всички членове на УС изразиха становище, че работата е много мащабна и става все по – мащабна и трудна и, че в секциите по места се върши още повече, че вече хората виждат какво се случва и все повече хора искат да са с нас, да са наши членове.

УС  взе  19 решения. От тях  18 са изпълнени,

        Остават за постоянно изпълнение .придобиването на предмети и попълването на музейни сбирки и Дружествен фонд. Това са предмети, дрехи, книги, снимки, свързани с  материалното и нематериално културно наследство на Дружеството ни. Така възникна възможността да  онагледим нашия исторически облик.

        Особено и сериозно предизвикателство   е медийното представяне на дейността ни и  Дружеството в медийното пространство.

         Чрез обширния  Календарен План 2016 г , пряко свързан с юбилейното честване на „120 години организирана тракийска дейност” много от набелязаните мащабни мерки , ще бъдат решени.

           И през 2015 г.  Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” . бе член на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси към Област Пловдив

          Интеграционният проблем, особено в големите европейски градове, където има групи от хора, които живеят изолирани., е изключително тежък Той е преди всичко социален. В основата са социални и етно културни проблеми. Излиза на преден план фактът, че определени хора не могат да се социализират в обществото, че те искат да споделят стандарта на живот, но не искат да споделят ценностите на тези общества, в които идват.

          На дневен ред в  близък план, особено във връзка с изпълнението на Стратегията „Заедно”на Пловдив – Европейска столица на културата 2019,  продължава да стои въпросът за укрепване на капацитета на структурите, които се занимават с  етно културната проблематика.

          Намираме се в нови реалности.

          За да се справим в рамките на общото, и ние във вътрешен план укрепваме потенциалът на центъра ни – Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”, който има координиращи функции. Мислим и за укрепване на капацитета на структурите и секциите ни по места.

          Секциите ни в Сопот  и в Браниполе водят стабилен и привлекателен живот.

Раздвижиха се структурите ни и в самия Пловдив.

         Превръщаме се в работещ център на тракийската култура и взаимоотношения.   Закупените нови офис мебели с бяла техника, монтираните инверторни климатици, кабелна телевизия, телефон, интернет, компютърните конфигурации с /мултифункционални  устройства/с принтер, скенер, копир, факс, създадоха удобството на модерните взаимоотношения, като обхванаха дейността ни в обща мрежа.

         Секциите ни  в Сопот  и в Браниполе спечелиха специалните награди в редица фолклорни фестивали, сред които „Богородична Стъпка”- Старозагорски минерални бани, Априлци и т. н.

          Специална награда от„Богородична Стъпка” и фестивалът в Копривщица спечели  квартетът за А-капелно пеене на секцията ни в Сопот, изпълнявайки автентичен тракийски фолклор.

Въпрос на време е да  се установят връзките и рутинните участия и във външен план.

Проведените дейности по места стават все по привлекателни и привличат все повече хора. Особена радост създава детски – юношеската група на секция Браниполе. Редовното им участие в блоковите пространства на Националните празници 3 март и 6 септември доказва важността и авторитета на Тракийската организация / Тракийските униформи, развените тракийски знамена, поднесените венци  и почетният караул пред паметниците ни въвежда, стъпвайки върху традициите, вече в други измерения.

Днешната ни цел е навлизане в общите европейски интегрирани политики за култура, образование, младвж, спорт, за да се случват и при нас нещата по- лесно.

Взаимодействайки помежду си, хората създават общи културни образци. Ако имаме култури, които са съвместими, ако има толерантност, има и процес на институализация, който е необходим.

Настоящото Общо събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Националния и вътрешен План, включително успешно извършените ремонтни дейности, но най-вече да очертаем последващото развитие на Дружеството под мотото „Да вдъхновим едно поколение”, , с което в началото на своя мандат през 2012 година, УС започна изпълнението на Стратегията за развитие на Дружеството, наречена  “Основни насоки за развитие 2012 – 2015 г”.

За всеобщо учудване, дръзнахме да се заемем с ремонт в подготовка за ремонт на големия киносалон с фоайе в сградата ни. Това ще рече, че пространството за сервитут и  основен  изход  от изток, бе основно изчистено от дългогодишната саморасла дървесна и храстовидна растителност. При изваждане на един от огромните корени, установихме , че едно от дебелите му коренови отклонения е проникнало във ВиК отклонението от тази страна, обслужващо банята за танцувална зала, на 2- ри етаж – север , вследствие на което ВиК отклонението бе строшено. Извършихме подмяна с по – голям диаметър ПВЦ  усилени тръби, поставени в пясък..

Почистихме салона и оркестрината от отпадъци. Подменихме и изходната врата с блиндирана метална негоряема, отваряща се навън двукрила врата.

При разчистването открихме голям куп остъклени рамкирани пана със снимки от дружествения живот и дейности в периодиката на съществуване. Особено внимание предизвикаха снимките на „Македоно – одренско опълчение 12-13 година”, със снимките на предците ни в униформи , с ордени и медали. Намерени бяха и картини.

За нас 2015-та колкото и да бе трудна, бе много успешна.  

        Днес знаем, че много по-важно от всички конкретности, е продължението на един процес, чието развитие има несравнимо повече последствия за живота в България. Това е съхранението и опазването на нашата култура – индикаторът на обществото за неговата жизненост и индивидуалност.

Имаме нелеката мисия да опазим вековни традиции, да съберем и експонираме сбирки, да помогнем  на хората да възпроизвеждат живота си, надявайки се на нещо по-добро, да утвърдим ролята на жените като съществена част, оформяща процесите у нас, да докажем ролята на гражданския сектор като водещ партньор на държавни и общински органи.

Процесът е труден и бавен, но е  посветен  на тези, които са се решили  да запаят своето място в съдбата на България. Своето минало, настояще и бъдеще

Вече можем да си позволим да изследваме постигнатите резултати като резултат от лични качества, усилия и професионализъм, да вдъхновим, да поведем разговор по важни  теми, свързани с реализацията в днешния свят .Чрез комбинация и прилагане на знанията от различни области можем да преодоляваме настоящите предизвикателства, като се стремим  да постигнем едно по- устойчиво бъдеще. 

2015 г. не беше лека. Но е имало и други, много по- тежки моменти в  120-годишната история на Дружеството ни.

Опитът  поражда сигурноста, че отново ще имаме силата  да превърнем събитията от днешното ежедневие  в  мотивиращи фактори, да намерим и реализираме правилните решения. Какво постигнахме през 2015 година

1. За пореден път Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се утвърди, като едно от най-активните и уважавани дружества в страната.

2. Изпълнихме поръчението на нашите членове да направим необходимото и по подходящ начин да посочим положителните страни и трудностите в дейността на гражданските организации от неправителствения сектор.

3. Създадоха  се потенциални възможности за двустранен и многостранен диалог и дейности свързани с участието на Дружеството в общоевропейски проекти за развитие на гражданското общество и Дружеството ни

4. Създадохме нови възможности, от който очакваме и икономически ползи за членовете и организацията ни.

В заключение: 

Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейността си в обществена полза, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации.

       Знаем, че завършихме една трудна година, решени повече от всякога да посрещнем предизвикателствата на следващата. В нея ще продължим да отстояваме достойно ценностите на езика и културата ни. Ще продължим да разширяваме и усъвършенстваме Организацията ни. Ще продължим да модернизираме отношенията, докато усещането за общност окончателно надделее.

        В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме успешни реализации в отворената врата на БЪДЕШЕТО !

Необходимо е да отбележим имената на Тодор и Златка Иванови, Лиляна Йотова, Лазар и Донка Стоилови, Илия Жилов, Мария Цокова,  Любен Цоков,успешните реализации на Председателя на Дружеството Нонка Матова, ,на Елена Шаралиева, вече в по – добър свят,  на Матей Матев, както и на много други членове и симпатизанти на Дружеството,  които се включиха за осъществяване на идеята ,за да стане реалност.

Нека благодарим и на нашите деца и  младежи и на много други, които с жар помагаха желаното да стане действителност.

За пореден път с удоволствие отбелязваме участието на наша група в националния поход „Дедеагач- Маджарово 2015г.,”- отбелязващ вековната годишнина от Разорението на тракийските българи , в състав  Нонка Матова,Тодор Иванов,Величка Циова,  Павел Павлов

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Радва ни  факта, че макар и в тежка икономическа криза, като част от българската нация доказахме, че сме успяли  не само да съхраним и експонираме поне част от най-добрите ни традиции от близкото минало, но и да продължим своя път напред.

        И през настоящата година съумяхме да повишим още повече нивото на няколко стратегически за развитието на организацията и страната ни ресора, като младежки, женски, наука и култура, спортен. Това се отрази и върху общото ниво на националната ни система на Тракийските дружества в страната, а и в отношението на държавните, общински и международни институции към нас.

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” – Пловдив и на Общо събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, проведено на   09.04..2016 г.

гр. Пловдив Председател на УС: инж. Нонка Матова

Вашият коментар

BulgarianEnglishRussian