Нашите приоритети

  • Към настоящия момент Дружеството осъществява дейността си в предметна област „обществено патриотична дейност”. Цялата дейност на Дружеството, в това число и на Управителния Съвет, е била насочена в тази област. Икономическото състояние на Дружеството не ни позволява то да има дейност подобна на тази от времето преди прехода. Политическата, икономическата и социална действителност в страната са различни. Променят се и приоритетите в политиката за гражданското общество на Европейския съюз. На преден план се поставят социалните, образователните и здравни функции.

  • В тази връзка е необходимо и ние да осъвременим приоритетите и дейността си. От нас се изискват конкретни практически действия насочени главно в областта на култура, образование, младежки дейности и спорт в свободното време, с цялата палитра от дейности и услуги свързани с изключително важния социален сектор, а именно:

  • Развитие на популярността на тракийския бит, култура, нрави, обичаи като част от нашето ежедневие.

  • Развитие на здравните, образователни, социални и интегративни функции на тракийската култура и спорт.

  • Приоритетно развитие на тракийската култура и спорт сред учащата се младеж.

  • Индивидуална и организирана активност в свободното време, по месторабота и местоживеене

Приоритетите и Политиките на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” са в съответствие с целите и мерките заложени за тяхното изпълнение в „Основни насоки 2012 -2015 г.“, утвърдени от Общо Събрание на Дружеството на 23.06.2012 г.

Вашият коментар

BulgarianEnglishRussian