ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА СДРУЖЕНИЕ „ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” ПРЕЗ 2019 г.

Уважаеми дами и господа,

Този отчетен доклад съдържа периода от дейността на Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2019 год.

Както във всяка една от изминалите години, така и през отчетната 2019 г., извършенотo на този пореден етап от развитието на Дружеството ни  е пряко свързано  със средносрочната дружествена стратегия, така и на база обезпечение, съгласно бюджетната прогноза за събираемост, разработена по информация, подадена по сключените договори за стопанска дейност, съгласно Устав, както и прогностичната, за допълнителни приходи по реда на специалните закони в България.  Разпределението на разходите за 2019 г. е съобразено с размера на предвидените средства в утвърдения на Общо събрание 23.02.2019 г., бюджет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  за 2019 г. , но не отразява напълно реалните му потребности, поне на този етап.

Общите приходи, предвидени с бюджет за 2019 г. са увеличени със 43000.00 лв., отделно лихвите, на база допълнителен личен заем от Председателя г-жа Нонка Матова, обезпечен с банков кредит. Това осигури възможност на Дружеството, прилагащо системата на собствено бюджетно финансиране, да извършва разходи  съобразно приоритетните необходимости за дейността си., включително изплащане присъден дълг към СТДБ за 39441.70 лв за членски внос по Устав на СТДБ за периодиката 01.01.2014 г до 12.06.2017 г – датата на прекратяване членските правоотношения със СТДБ, съгласно ЗЮЛНЦ,   чрез еднократно предизвестие от Дружеството ни .

Знайно е, че за периодиката СТДБ е получавало за дейността на дружествата по 100000 лв годишно, съгласно ЗДБ, но Сдружението ни не е получило и стотинка от тези средства. По заведеното от СТДБ съдебно дело срещу дружеството ни и съгласно чието решение се изплатиха горепосочените 39941.70 лв за погасяване дълг по членски внос в размер на 20 процента от приходите от собствените ни имоти за посочената периодика, стана ясно, че твърдението на Председателя на СТДБ г-н Красимир Премянов пред ОС/2014 г на Дружеството , че тъй като  за периодиката СТДБ ще получава за дейността на дружествата субсидия по 100000 лв годишно, съгласно ЗДБ, няма да иска от Дружествата  погасяване дълг по членски внос в размер на 20 процента от приходите от собствените им имоти, не било облечено в юридическа форма, поради което било недействително!

От 01.01.2020 г в ЗДБ на РБ за 2020 г НС на РБ  прие иновативна стратегия за субсидиране на гражданския сектор. В частта му за юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ),съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, държавата провежда политика за подкрепа на развитието на гражданските организации и създава условия за насърчаване и финансова подкрепа на граждански инициативи. Държавната политика в областта на гражданските организации се осъществява от Министерския съвет, който приема и актуализира периодично Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. С ал. 1 на същия член от закона е предвидена възможност държавата да подпомага и да насърчава юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза, чрез финансирания, но при условия и по ред, определени в съответните специални закони и при съобразяване с правилата по държавните помощи, т. е. предвидено е организациите, които се подпомагат от държавата да отговарят кумулативно на две условия: 1. Да са определени за извършване на дейност в обществена полза и 2. Да има условия и ред за тяхното финансиране в специален закон. През 2020 г. на основание чл. 4, ал. 8 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел по централния бюджет за насърчаване и финансова подкрепа на проекти с обществено значение на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност са предвидени целеви средства в размер на 1 млн. лв. След като Съветът за развитие на гражданското общество започне дейността и утвърди критерии, условия, правила и процедури за оценката на проектите и разпределението на средствата, тези средства в размер на 1 млн. лв. ще бъдат предоставени с акт на Министерския съвет по реда на Закона за публичните финанси.

В ЗДБ за 2020 г. в частта за юридическите лица с нестопанска цел, с оглед постигане на по-голяма степен на съответствие на провежданите политики и разпределението на публични средства за тяхното реализиране се възприе финансовото подпомагане на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в рамките на целите и приоритетите на утвърдените им области на политики, от чиято отговорност и компетентност е тяхното провеждане, а не от централния бюджет.

Финансовото подпомагане от страна на държавата на юридическите лица с нестопанска цел следва да става при съобразяване с относимите законови изисквания и при отчитане на специалния статут и значимост на организациите, и следва да води до измерими резултати за обществото при изпълнението на конкретна политика,

Основания за получаване на средства на ЮЛНЦ по бюджетите на министерствата:
По бюджета на Министерството на културата (чл.17) – 2,128 млн. лв. от които:
– 1,490 млн. лв. – средствата се предоставят след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от министъра на културата на основание чл. 14, ал. 2, т. 1 и чл. 31, ал. 2 и 3 от Закон за закрила и развитие на културата;

– 0,412 млн. лв. – за Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа – Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа получава субсидия от държавния бюджет на основание чл. 44 от Закона за културното наследство;
– 0,226 млн.лв. – Национален дарителски фонд „13 века България” – Национален дарителски фонд „13 века България” получава субсидия от държавния бюджет на основание чл.13, т.4 на Закона за Националния дарителски фонд „13 века България”. Национален дарителски фонд „13 века България” има за цел да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери.

По бюджета на Министерството на труда и социалната политика (чл. 14) – 4,704 млн. лв. от които:

– 0,270 млн. лв. за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания на основание чл.10, ал.3, т.8 от Закона за хората с увреждания;

ТДВРС се възползва от тази възможност, като :

– чрез проект сключи договори за трудова заетост за три лица – ХУ чрез БТ – Пловдив от ЕСФ, с които си подпомага дейността;

– ежегодно членове на Дружеството се рехабилитират в специализирани центрове. Активни са председателите на секции Сопот – г-жа Лиляна Йотова, Браниполе – г-н Тодор Иванов и за Пловдив- г-жа Ели Гьорева.

На дневен ред е поставен въпросът за все още не структурирания Съвет за развитие на гражданското общество. Средствата са предвидени в бюджета на РБ за 2020 г., но не могат да бъдат предоставени на гражданските организации за финансиране на проекти. Необходимо е по-бързото структуриране на Съвета за развитие на гражданското общество.

В ЗДБ отпаднаха от списъка за финансиране  Съюза на народните читалища, Македонския научен институт и Съюза на тракийските дружества в България.

На дневен ред все повече се  разглежда като критерий и т.н.Коефициент на устойчивост на НПО. Изнесена бе информация , че:

– само 7 държави от ЕС имат устойчив НПО сектор;

– има поляризация на гражданското Общество – противопоставяне между две групи;

– наблюдава се стигматизация на НПО – 10 страни, сред които е и България имат влошаване на обществения престиж.

От Критериите:

– финансова устойчивост – е  най слабия показател в региона. Резултата за България за 2018 г е 3,4 – по- слаб от 2017г.;

– правна среда – най – добър за нас сред останалите – 2,5;

– застъпничество ;

– организационен капацитет – само 9% от гражданите са имали контакт с НПО. Само 3% членуват в НПО. 60% не са участвали в никаква гражданска инициатива;

– дарителски индекс;

– обществен престиж – обществено доверие – 50% нямат мнение за НПО ; само 49% могат да посочат името на поне едно НПО.

Това изменение в досегашната политика на финансиране на НПО  е ПРОМЯНА. Дълбока промяна в структурата, във формата, в съдържанието, във функциите и финансирането на съответната система. Промяна към ефективност, или с по-малко ресурси да бъдат постигнати по-добри резултати на изхода на системата. Когато всяка година се коментира бюджетът на страната, повечето наблюдатели правят една и съща основна грешка – не виждали реформи в него. Ами да, няма да видят, защото бюджетът не прави реформи. Те се правят от съответните министерства и ведомства, от съответните ръководства на НПО.

Оценката е ясна и точна, от нас остава да работим по примера на предците ни – ясно, точно и съвестно, с морал!

Имаме нова среда, нова икономика, нови отношения!

Напомняме, че 2019 година е трета от започнатия свой финансово-икономически цикъл и ще продължи като средно статистически европейски модел на гражданска организация. 2020 г е изключително важна като последна за предходната периодика и подготвителна за последващата на финансиране и развитие, за ЕС и България. Видно е, че все повече внимание се насочва към НПО сектора. ТДВРС е добре структурирано и развито, като отговаря на всички критерии за участие в Програми. Целта е последващо разрастване, стабилитет и устойчиво развитие.

 1. Разходи за издръжка:

За издръжка на дейността си Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” отбелязва три основни разхода:

 1. Поддръжка на административен капацитет.
 2. Поддръжка, изграждане и развитие на материалната си част и база.
 3. Неправителствена дейност

През 2019 година за трета година, чрез Проект, дружеството си помогна със  законово европейско и национално субсидийно финансиране , даващо пряко отражение върху основните приоритетни дейности. В рамките на тези средства, осигуряващи работна заетост, бяха осигурени минималните условия за нормално осъществяване на основните дейности, свързани с Дружеството и неговите структури: секции по населени места, клубове по интереси, библиотека, музейна колекция, галерия, ателиета по изкуствата и култура. Те са естествено продължение на усвоеното проектно финансиране по подобряване на дейността и даденостите на материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив”.

Капиталови разходи за:

През 2019 година Дружеството извърши сериозен основен ремонт на клубно помещение за секцията ни в гр. Сопот, вследствие на което секцията ни се премести от заеманите дотогава недостатъчни помещения, наети на свободен наем , в чувствително по- голяма площ в центъра на Сопот. Постигна се социално и финансово удобство, премина се на договорно сключен наем с Община Сопот, а свободният наем бе прекратен.

За съжаление Програмата „Пловдив – ЕСК -2019“ , независимо от даденостите и защитеното дислоциране на културата по райони и експониране на мултикултурното различие, не ни се отрази по никакъв начин. Оказа се, че са удовлетворени предимно външни проекти, на други култури, които ни търсеха като носител на хора и материална база, но…като донор и доброволно изпълнение. Смятаме, че такова поведение не допринесе за развитие и по- нататъшна устойчивост на културните организации в Пловдив ЕСК 2019!

В синхрон с Европейската и световна  практика, сме  предвидили и продължаваме да залагаме за изпълнение ремонт на голямия кино- театрален салон в югоизточната част на сградата на  материалната дружествена база „Тракийски културен дом Пловдив”. Предвидили сме и проектно участие за изграждане на автономни системи за ОВИ. Очакваме отваряне на съответните Програми.

Екипът работи за Пловдив и гостите му , Район „Южен“, деца и възрастни, да имат прекрасната възможност да ползват чудесна мултифункционална зала и завършен културен център, както да се наслаждават на театрални, музикални, кино изяви и на наши танцови и певчески състави, отразяващи автентичната култура на тракийската общност.

Видяхме как, със собствено финансиране, в условията на всякакво възпрепятстване от страна на тоталитаристи, с много желание и морал успяхме да извършим поредните немалки ремонти в сградите ни и да развиваме дружествената си дейност.

С всеки един извършен капитален ремонт не само се осигурява дейността на поредния модул , но се увеличава и стойността на имота на Дружеството ни. Това ни осигурява възможността за по- висока категория и размер на дейности и финансиране.

Продължаваме да поддържаме и развиваме пуснатите в действие :

 • библиотека с над 50000 тома -за възрастни, с детска част и специална – с над 5000 специални оригинални книги – от 18,19 , началото на 20 век,
 • архив – вписан в ДАА, НЕРА под № 38
 • музей – реализирани пет тематики ситуирани в пет огромни професионални витрини / 1.етнография, 2.бит култура нрави обичаи в Розовата долина, организационен и административен – политико – финансов живот на ТДВРС, 4.одринци – национално освободително и национално обединително движение на Тракийската организация, 5. Спорт – висококласен в тракийската организация./

С развитие и увеличаване на площта и пространството, на вниманието ни е да бъдат реализирани още пет тематики ситуирани във все още несглобени пет огромни професионални витрини / 1.етнографски културен живот в Пловдив; 2. Кино /“Тракия“/; 3. Верски и духовен живот и борби за църковна независимост;  4. Тракийска етнография;  5. Музикално, художествено, кино и театрално творчество.

Витрините са снабдени с монитори. Придобихме съвременен професионален скенер с една от най- високите резолюции и работим по дигитализация на съхраненото културното наследство и ситуирането му в дигиталното пространство / дигитален музей/. Правим го на доброволни начала, в извънработно време. Безспорен факт е, че информацията е уникална и запълва огромни празноти в общата ни национална, Европейска и на Регион Балкани, история.

 • Галерия
 • Малък многофункционален салон /зала за екзерсиз/, за спорт, култура и мероприятия.

Облагородили сме прилежащото пространство за възрастни и деца. От края на 2017 г имаме професионална детска площадка в градината на сградата на Дружеството.

Станахме примамлив център , изпълнен с предизвикателство и мероприятия.

Но предстои ни още много работа.

Изключително важен, включително като послание, е актът на изграждане и монтаж върху фасадата на сградата ни, с лице към основен булевард „Н.Вапцаров“, на паметна плоча- барелеф на Удроу Уилсън – 28 Президент на САЩ, защитил и спасил България в забележителна реч при  Ньойския Договор 1919  г., подбуден от Българската диаспора в САЩ, узнал за древните корени и традиции на нацията ни. Автор е скулпторът Стоян Заваринов. Този паметник е изцяло осмислен и изграден от екипа и със собствените финанси на Дружеството, в знак на благодарност на поколенията ни към един знаменит и добър човек и ръководител.

В унисон, в съседство, бе преместена съшествуващата паметна плоча барелеф на нашия тракийски герой Капитан Петко Войвода.

Финансово обезпечаване на обществения характер на дейността на „Тракийски културен дом Пловдив”

2020 година е друго време, с други предизвикателства.

НС на РБ  прие иновативна стратегия за субсидиране на гражданския сектор.

В ЗДБ за 2020 г. в частта за юридическите лица с нестопанска цел, с оглед постигане на по-голяма степен на съответствие на провежданите политики и разпределението на публични средства за тяхното реализиране се възприе финансовото подпомагане на юридическите лица с нестопанска цел да се извършва чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет /съответните министерства/ в рамките на целите и приоритетите на утвърдените им области на политики, от чиято отговорност и компетентност е тяхното провеждане, а не от централния бюджет.

Финансовото подпомагане от страна на държавата на юридическите лица с нестопанска цел следва да става при съобразяване с относимите законови изисквания и при отчитане на специалния статут и значимост на организациите, и следва да води до измерими резултати за обществото при изпълнението на конкретна политика Основания за получаване на средства на ЮЛНЦ по бюджета на Министерството на културата (чл.17) – 2,128 млн. лв. от които:

– 1,490 млн. лв. – средствата се предоставят след провеждане на конкурс при условия и по ред, определени от министъра на културата на основание чл. 14, ал. 2, т. 1 и чл. 31, ал. 2 и 3 от Закон за закрила и развитие на културата;

Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” отговаря изцяло на условията, определени от ЗЗРК като регистрирана организация в специалните регистри на МП – в обществена полза и в специалния регистър на МК. Дейността му е системна. Изпълнението зависи изцяло от добронамереността , професионализма, ефективността и морала на екипите. Дойде времето на измерение на морала, ценностната система и добродетелите на всеки един.

Много хора твърдят, че са наследници на тракийци и голословят , че са пазители. Законът го допуска, моралът го изисква да докажат с дела и резултат себепричастието към развитието и устойчивостта на Сдружението. Забелязва се, че некоректните средства,с  които се действа и срещу нас и Дружеството ни , са отчаян опит да се запази статуквото.

Дойде времето на труд, ефективност и постигнат резултат. На чувство, водещо към отговорност към другия, на себеуважение без егоизъм , на уважение към другия, на взаимна помощ. На дейност  в обществена полза, базирана върху чувството за единение, за общност, за общи цели, за общо благоденствие.

Отново ще се  формира определен национален манталитет.

Както вcичĸи добри хора и ние сме оптимиcти .

Защото вярваме, че вяpата, тpадициите и обичаите на нашето общеcтво са тези, които създават моралът, културата и житейския опит, които е нормално да съставляват и логиката на всичко направляващо устоите на обществото ни.

Защото вяpваме, че вcичко, което cе cлyчва, макаp и да изглежда понякога безнадеждно, си има cвоята дълбока и далечна пеpcпеĸтива, че изпитанията са предизвикателства, които да ни накарат да cе замиcлим – има ли пpопycнато, има ли cгpешено, има ли нещо да cе попpави.

Като непpавителcтвена оpганизация знаем, че няма как да гаpантиpаме ycтоите на общеcтвото, но имаме cвоите изконни тpадиции и докaзани пpиноcи за бългаpcкия наpод.   Знаем, че много ycилия cа нyжни на културното попpище в изпълнение на нашия дълг, но се вижда как все повече млади, мотивиpани бългаpи, c ясна вяpа, възпитани в cвоите pодни меcта, желаят да yдовлетвоpят cвоите дyxовни потpебноcти. Тези xоpа оcъзнават мяcтото и pолята на гражданското общество, на културните и дyxовни потребности и средища на бългаpите в теxния живот. Вижда се как все повече хора cе вcлyшват в организационния ни глаc в съвременното общество, в гласа който говоpи от името на cвоето cъбоpно начало и което не са лични мнения на който и да било от наc.

Наясно сме, че има и хора, които не мислят по този начин. Но все повече става ясно, че критики произлизат от хора, които не могат да реализират личните си интереси, а не от съвест.

         Нека напомним, че християнската или изобщо човешката рецепта за щастие е една и е много проста, съвсем обикновена. За да бъде щастлив, човек трябва да е искрен, честен със себе си и с останалите хора, добър и най-вече да не забравя, че е дете на Царя на Царете и Господаря на Господарите.

„Да пожелаем и дръзнем“ – е мотото ни за 2020–та.

През 2019 имахме сериозни финансови предизвикателства.  Изплатили сме всички дължими данъци и такси към държава и община. Дружеството е и изряден работодател. Като такъв покриваме всички критерии отговарящи и на социално предприятие.

Изплатихме сериозни суми и по дела. Членовете ни знаят състоянието на заведените искове, от уж „членове“. Вече се обръща внимание, че срещу нас са партийно- политически фигури. Действителните добронамерени членове заявяват, че не желаят Дружеството ни да бъде насилвано от партийци в интерес на личната им реализация по този начин, особено да е в светлините на определена партийна формация. Колкото и да е странно, смятаме, че единствената защита е обективният съд.

Със съжаление констатираме, че има и необективни съдии.  Процесът води до пренасочване на финансови средства към джобовете на недоброжелатели. Остава открит въпросът: Каква и къде е обществената полза? Установяваме по съдебен ред и начин българските реалности в началото на 21 век.

 1. II. В процеса на изпълнението на бюджета за 2020 г, текущо през годината, предлагаме при възможност да бъдат набрани с активността на членове и симпатизанти по бюджета на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” допълнителни средства за:

– Финансиране разходи, необходими за изготвяне на Проект за ремонт и реконструкция на кино – театрален салон , ОВИ и ППЗ;

– Разходи, свързани с изпълнението на Закона за културното наследство, свързани с дейности по опазване на културни ценности, консервационно-реставрационни дейности, откупки на произведения на изкуството, дигитализация на музейните фондове и други подобни;

– Капиталови разходи – 300 000 лв. Средствата са необходими за извършване на спешни ремонтни дейности по ремонт и реконструкция на кино – театрален салон на „Тракийски културен дом Пловдив”.

Обръщаме внимание, че преди всичко трябва да бъдат изплащани текущите разходи и задължения на Дружеството, за което се формира определен бюджет. Уставът обаче позволява и доброволно определени членски вноски над минималния определен размер, както и дарения и субсидии по реда на специалните закони от всички, които се самоопределят като съпричастни към мисията и каузата на Дружеството.

І. Мисия

Укрепване, популяризиране и развитие на българската идентичност, култура

Изпълнени сме с чувство на дълг и отговорност към морала и личностните качества на предците ни, оформили Тракийската общност, запазили и предали на поколенията, сред които сме и ние, тракийския културен идентитет, своя бит, култура, нрави, обичаи, непреходното нематериално културно наследство, оформящо знаменития Български дух. В 2020 година всички ние имаме нужда от по-ясен фокус и нова енергия за интелектуално и духовно развитие наТракийско дружество „Войвода Руси Славов“ като реномиран културен  център на Тракийската общност в България.

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 • устойчиво надграждане чрез образцовите практики на Културата като феномен.
 • насърчаване иновативните и приобщаващи решения в устойчивото и достъпно развитие ,
 • популяризиране интелигентната дигитална култура ,
 • засилване ролята на историческото наследство , както и ролята на културните и творчески индустрии като активи на културата и туризма.
 • да се идентифицират и популяризират добрите практики при опазването на материалното и нематериално културно наследство / без толериране на специфични форми на културни организации, извеждайки ги над общото/
 • да се стимулира трансграничната обмяна на знания и опит в ЕС,
 • да се повиши публичното внимание и признаване на ЕКН ,
 • да се насърчат бъдещи инициативи чрез силата на примера.

 

Организационно развитие и капацитет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”

Гражданска организация сме. С вече 123 годишна организационна история. С увеличаваща се дейност, кадри и материална част и база.

Сдружението е устойчиво, вероятно постигнато поради стабилността в управлението, свързана с липсата на постоянни промени на ръководството. Това води до устойчивост, провеждане на предвидими праволинейни политики, смелост при взимане на трудни решения. Сдружението търси своята самостоятелност, като генерира приходи чрез управление на своето имущество. Знаем, че това е трудна задача и много малко са организациите, в които има елементи на подобна политика. Въпрос на мениджмънт е защо не се използва пълноценно. Това е дейност, която трябва да се развива. Останалото се съдържа в думите на един от най-успешните президенти на САЩ, два пъти държавен глава -Калвин Кулидж: „Нищо не е по-лесно от това да харчиш обществени пари. Те сякаш нямат собственик. Изкушението да ги повериш на някого е неустоимо“.

С цел реализиране на потенциала, който имаме, заложихме на различна парадигма, а именно – аутсорсинг на функции, правомощия и отговорности на по-ниските нива – секциите по места и техните ръководители. Очакваме от всеки колега, който е получил такава възможност, от всяка дружествена секция, максимална оперативност и видими резултати. Отдавна се стремим всяка една секция да разполага с възможност да имат онлайн достъп в реално време до данните, свързани със система за електронно управление на Дружествения документооборот, с цел опростяване и улесняване на дейността , включително цялостното административно-финансово обслужване. За да бъдем проактивни и отворени към външния свят, отдавна мислим и вече работим по създаване на Комуникационен борд,  като дискусионна платформа за коментари на тракийската общност по обществено значими въпроси, свързани с историята и развитието ни. Стремежът е и към институционално надграждане и включване на Дружеството в подходяща мрежа от ЕС и света. В тази връзка, изключително важно е да има подходящо архивиране с цел съхраняване на  ноу-хау -то на ТДВРС – развитие на електронната библиотека , архив, музей, дейност. Длъжни сме да споделим, че технологиите не са самоцел. Те сами по себе си нямат смисъл в общата система. Смисълът е повече хора да повярват, че могат да ги използват, за да правят по-добра дейност, количествено и качествено, да приобщим младите хора, да заинтересоваме повече, от всички възрасти. Уверени сме, че заложените в програмата ни цели и задачи са реалистични и постижими.

Подготвили сме финансов механизъм, който включва както преглед и оптимизация на изразходваните средства, така и инструментариум от допълнителни възможности за осигуряване на приходи, проекти с национално, или европейско финансиране по оперативните програми, по-ефективно управление на собствеността на ТДВРС и други.

Отговорни сме да съхраним наследството, което ни завещаха нашите деди и не само да останем на висотата на тяхната кауза, но да предадем на поколенията най-ценния урок – този по професионална и житейска почтеност.

Стратегическата задача, стояща неизменно пред нас, е да възстановим значението и репутацията на Тракийския културен дом – Пловдив, изградената собствена база на Дружеството, като реномиран национален център за култура и изкуство.

Организацията ни  се развива като партньор на Държава, община, ЕС. Реализира проекти. Така  има отговорност, приемственост, прогнозируемост.    

Знаем, че няма стратегически подход за развитие на гражданския сектор, без формулирани национални цели и подпомагане . Видимо е, че у нас се гонят проектни субсидии, а не циклична реализация и устойчивост.

За първи път в ЗДБ 2020 виждаме у нас да има иновативен стратегически подход за развитие, но все още в период на разписване правила и изграждане система с ясно формулирани и измерими национални цели. Все още не е и осигурена надеждна основа за програмиране и финансиране на подпомагането, особено на културата. Всъщност тя е показател за националното самосъзнание, основа на идентитета и взаимоотношенията помежду ни!

Позитивно е, че изискванията на ДБюджет / за 2020 г/ вече позволяват на бенефициентите по него, да получават  плащане, като се стремят към получаване на резултати и устойчиво развитие. Но все още има много да се доработва, включително няма единна информационна система между Министерството на финансите, Министерства, Агенции, Прокуратура, Сметна палата, сектори и функционалност за автоматично извличане на информация, което създава риск  за обществото.

Виждаме, че сме на прага да има критерии и правила за конкурентност и ранг – листа, с постиженията на гражданския сектор в областта на наследството като основа за мониторинг, устойчиво развитие, субсидиране и  награди в съответни категории, включително отдадена работа – за отделни личности или организации, образование и повишаване на осведомеността, постижения в опазване, подобряване и приспособяването към нови приложения на културното наследство, реализации, с осезаеми ефекти в опазването и подобряването на културното наследство в Европа, специализирани услуги от физически лица или организации, младежки обмен, доброволчески дейности, мобилност на персонала, съвместна кураторска работа и др.

Целта е подобряване на видимостта на действията на организациите и на субектите и обектите, тяхната устойчивост, сигурност и приемственост .

Знаем, че увеличаване капацитета на организациите, включително на  международно ниво, се постига  чрез обучение на мениджъри на обекти, обмен на персонал между обектите, подкрепа за разработването на съвместни културни, образователни, младежки и спортни  програми, съвместни маркетингови и туристически продукти, Знаем, че в ЕС никой не говори за стабилност – всички говорят за растеж и реформи. Обърнали сме внимание, че у нас мантрата е стабилност, но това е само у нас!, и, че тя не работи никъде, дори в най – богатите държави. Знаем, че трябва да се предвиди ръст на финансите за прилагането на постижения и продукти, с мисъл за запазването на иновационния потенциал.

 1. А. „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото тракийско културно наследство”

Гражданска организация сме и ни харесва факта, че каквито и политики да се инициират, Европа ще продължи да поставя в центъра човека. Може би поради това, едно от най-големите предизвикателства пред ЕС е как да се повишат дигиталните умения на населението, социалната  комуникация и уеднаквяване на културния идентитет.

Не ни харесва факта, че у нас, без реформи, ще се окажем в периферията на ЕС. Известно ни е, че културата и образованието са от компетентността на държавата, но гражданският сектор играе жизненоважната подпомагаща роля по отношение определянето на предизвикателства, цели, насърчаване и обмен на добри практики . Тази ни роля  е изключително важна за последващи реформи в образователните и културни системи на национално ниво , за насърчаване нови и ефективни методи на справяне и оценка, подходяща инфраструктура и среда, която да стимулира развиването на ключови умения и компетенции у младите хора.

Очаквани са много сериозни реформи в Еврозоната, засилване на политиките, свързани с финансовата стабилност, с Банковия съюз, изграждане на единния цифров пазар, което да намали  различията в дигиталните технологии, свързани с разминаванията на регулациите.

Длъжни сме да споделим с Вас не само притесненията, но и начините за да се справим с предизвикателствата днес!

Стратегически и оперативни цели на политиката:

 • иновативен подход за опознаване и преоткриване на културното наследство чрез активно участие, дигитални технологии и интерактивни симулации
 • осигуряване на устойчивост на постигнатите резултати от инициативите
 • Чрез инициативи за създаване на престижни и популярни културни събития, допринасяне за сближаването на европейските народи, довеждане до значителни културни, икономически и социални ползи

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:

Отчитаме нуждата от нови мерки. Очертават се няколко ресора, с тенденции за иновативно развитие:

 • Културата като ключов икономически ресурс и източник на благополучие за гражданите.
 • Променящата се реалност в културата и свързаните с нея предизвикателства.
 • Култура, образование и грижи в ранна детска възраст.
 • Интелигентно културно развитие – надграждане постиженията в четири области: устойчивост, достъпност, цифровизация и културно наследство и творчество.

В ЕС вече съществува и нова формула: интелигентен туризъм! А точно ние сме в центъра на Пловдив – ЕСК 2019!

         Визия за развитието на политиката

 • Ще съобразим нашите дейности съобразно „кратки насоки за приоритетите и програмите на ЮНЕСКО до 2021 г“;
 • В координация с разрешаване предизвикателствата на 21ви век, стимулиране гражданите да бъдат включени в изработването на политиките, които засягат техния живот. Очакваме Европа да стане лидер в насърчаването и реализацията на тази промяна;
 • Отдалечаване от шаблонни и еднократни инициативи за участие, които са изготвени на национално ниво и са замислени като бързи и често покровителски решения за преодоляване на демократичния дефицит;
 • Продължаване усилията за увеличаване на финансирането, необходимо за извършване на проучвания, реставрация и съпътстваща консервация, /защитни покрития и др./ на значими наши експонати, с цел тяхното запазване и социализация. Ще продължи актуализирането на Дружествения регистър на движимите културни ценности и неговата дигитализация, с цел подобряване на контрола, сигурността и достъпа при тяхното използване.

Постигането на целите на културната си политика,  Дружеството планира да реализира посредством  програми на ЕС, ЮНЕСКО, национални, общински като:

 • Програма „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г“
 • „Европа на гражданите“
 • „Европейски социален фонд“

и др.

Полза/ефект за обществото от политиката

 • Физическо и правно-нормативно опазване на движимите и недвижими ценности на културата, издигане самочувствието на българската нация като важна част от световния цивилизационен процес, свидетелство за приноса на предците ни за развитието на европейската и световна култура;
 • Съхраняване и развитие на тракийското нематериално наследство, като част от българската културна идентичност;
 • Създаване на конкурентноспособно българско изкуство;
 • Изграждане и утвърждаване на положителния имидж на Дружеството, страната, на българската нация и култура;
 • Създаване на условия за разширяване достъпа на обществеността до съвременните прояви и достижения на културата ни чрез мощностите на Дружеството.

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката:

 • Народно събрание;
 • Министерски съвет;
 • Министерство на финансите;
 • Министерство на вътрешните работи;
 • Министерство на външните работи;
 • Агенция за хората с увреждания;
 • Министерство на туризма;
 • Министерство на регионалното развитие;
 • Министерство на труда и социалната политика;
 • ЮНЕСКО
 • Национално сдружение на общините в Република България;
 • Агенция „Митници”; Гранична полиция;
 • Прокуратура на Република България;
 • Общини.

Каква дейност беше извършена?

2019 година беше трудна.  Преодоляхме съществени препятствия, свързани преди всичко с недобросъвестното поведение на бивши членове, домогващи се по всякакъв начин до имота на Сдружение „Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, а вече и до заграбване същината ни : това, което сме. Факт е, че ги преодоляваме . Този процес прилича на същината на „Прехода“ в България. Всеобщото мнение е , че продължаваме да сме в него.

Безспорен факт е ,че въпреки трудностите реализирахме и продължаваме да реализираме уникални постижения. Затвърждаваме все повече тенденцията за устойчиво, динамично и стабилно развитие, като продължаваме да се превръщаме във все по- значим фактор.

Дейността на Дружеството е циклична. Тя е обезпечена с материална част и база, придобивана и актуализирана чрез съответен финансово – икономически инструментариум, разписан във всички Устави през времето на съществуване на Организацията ни.

Продължава обследването на документи и дейности от предходни периоди от дейността на Дружеството. Съвестното вникване в опита и фактологията от времето на предците ни доведе до нов, професионален, научен прочит за Дружеството. Съобразявайки се с неговата  идентичност изградихме нова, неформална Стратегия, основана на резултати, отговорност и самостоятелен избор . Съобразихме, че от всеки един от нас зависи да изпълним със смисъл и съдържание набелязаното. Осъзнахме, че това е, което прави уникалността  и неповторимостта на Сдружението и хората ни.

Какво направихме:

 1. Поддръжка на административен капацитет.

Безспорно е, че постигнатите резултати пряко зависят от качеството на екипа /административния капацитет/. Със спечелен проект по ЕСФ успяхме да постигнем качествена и количествена реализация. Назначени бяха юрисконсулт, секретар и чистач /хигиенист, той и общ работник/.

Постигнат резултат:

Юрисконсултът участва пряко в юридическата подредба на Дружеството. Следи процесите и документацията за съответствието им със законите и нормативната уредба в страната. Спечели възлови дела : 5 срещу Агенция по вписванията; 2 – окончателно / ПОС и ПАС/ срещу Георги Йорданов Йорданов – неотменен ищец за отмяна на Общи събрания на Дружеството. Процесът продължава.

Потвърдени са окончателно, проведените ОС/17.09.2016 г; ОС 23.03.2017 г; ОС/25.02.2018 г с взетите на тях решения: Устав, Избор на Председател, УС, КС, Изменение в УС, отчетни документи и такива за дейност.

Секретарят поддържа секретариата, следи развитието на външни и вътрешни връзки и процеси. Все по- ясна става важността на тази координативна изпълнителска структура.

Чистачът /хигиенист, той и общ работник/поддържа състоянието на материалната част и база, както и техническото осигуряване на мероприятията.

 1. Поддръжка, изграждане и развитие на материалната част и база.

Гласуваното доверие на членовете към ръководните органи на Дружеството е спечелено с реформи във всички сфери от дейността, с баланс помежду им, обновяване на сградния и материален фонд, разширяване на международното сътрудничество и партньорски програми, привличане на нови български и чуждестранни партньори и неуморима взискателност към работата на всички.Но има още много да се работи, главно върху културния идентитет на общността и нацията, моралните устои и семейството като градивна единица на обществото.

Сдружението ни готви следващи, още по- големи стъпки към развитието и устойчивостта си. Много важна част сме от общностния и национален модел на гражданско общество, съответстващ на европейския модел в ЕС.

Балансираме върху трите си опорни точки: дейност, кадри, материална част и база.

Предстоят нови, още по- съществени позитивни изменения. Трудно е, но предизвикателствата и новите хоризонти са, за да бъдат преодолявани с успех.

 1. Неправителствена дейност

Редовно извършвани  във всички секции и клубове по интереси са мероприятията :

3.1.Проведени дейности по места – ежедневни – по секционен и централен /Дружествен/ Календарен план. Всички секции водеха активен живот, осъществявайки ежедневни, или седмични сбирки. Във всички бяха проведени тържества за празници,8март,Коледа и т.н.

3.1.2.Чествано бе :

– 135 г от рождението на Войвода Руси Славов – на лобното място;

–  175 г. от рождението на капитан Петко войвода:

 • С венец и слово пред паметната плоча върху сградата на Дружеството;
 • На националното честване в гр. Варна, организирано от ТД Капитан Петко войвода“ гр. Варна, бяха удостоени с почетни грамоти на ТДВРС, г-жа Румяна Вълчева – Председател и ТД „Капитан Петко Войвода“.
 • 119 г от кончината на капитан Петко Войвода в гр. Варна – на лобното място;
 • „Ден на Тракия – 26 март“ – с тържествена програма – концерт в Тракийски културен дом Пловдив;
 • Национални празници – 3 март; 6 септември – с участие и венец в националната програма.

3.1.3. Представителна група от 17 души – членове на ТДВРС взе участие в Национален поход „По стъпките на тракийските бежанци“ – Беломорска Тракия – от Дедеагач до Маджарово – 2019 .

3.1.4. През периодиката ТДВРС участва с групи от секциите в различни мероприятия от плановете на съответните секции и по повод националните и тракийски празници и поводи. С изпълнения на представителна фолклорна група „Тракийка“ от секция Сопот, ТДВРС взе участие в:

– Първи международен фестивал по линия на ИПА – Чепеларе;

– Тракийски фолклорен фестивал – Кърджали;

– Тържествен концерт в Доганхисар – Гърция – част от Национален поход „По стъпките на тракийските бежанци“ ;

3.1.5.На 28 ноември 2019 г., с  фотодокументална изложба посветена на 100 години (27 ноември 1919 г.) от подписването на Ньойския мирен договор, с който се слага край на участието на България в Първата световна война, в Народно събрание на Република България бе почетена паметта на хилядите загинали за освобождението и обединението на България, в името на своята родова памет.

Експозицията беше открита от председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева. На откриването присъстваха Председателя на Съюза на тракийските дружества инж. Яни Янев, Председателите и ръководствата на Тракийските дружества : „Екзарх Антим 1“ от гр. Бургас – г-н Тодор Ангелов , „Димитър Маджаров“  от гр. Кърджали – инж. Яни Янев  , „Войвода Руси Славов“ от гр. Пловдив – ген. Нонка Матова , „Капитан Петко Войвода“ от гр. Варна – г-жа Румяна Вълчева, народни представители и гости.

Фотодокументалната изложба от 42 фотографии на запазилите се български православни храмове в Беломорска Тракия, бе представена в Народното събрание в София, от тракийския краевед Димитър Шалапатов, проучил детайлно трагичната история на тракийските бежанци, прокудени от бащиния си край.

Слово за Ньойския договор и последиците от него за България изнесе историкът Стоян Райчевски. В знаковата сграда отекнаха думите му: „…Навършиха се 100 години (27 ноември 1919 г.) от подписването в парижкото предградие Ньой сюр Сен мирен договор, с който се слага край на участието на България в Първата световна война. Договор, отнемащ на страната ни 11 хил. кв. км., в които остават над 2 милиона българи извън границите на България. С него се налагат тежки репарации от 2.25 милиарда златни франка, забрана за наборна армия, на флот и авиация, като армията и полицията общо не могат да бъдат повече от 33 000 души. Териториалните последствия за България са отнемане излаза ни на Бяло море със загубата на Западна Тракия (от Места до Марица), губим Западните покрайнини и Южна Добруджа, губим свои роднини. Ударът става още по- тежък с огромния поток от българи -бежанци към България. С това “миротворците” от Париж  залагат предпоставките за бъдещата Втора световна война…“

Началото и края на мероприятието поставиха малките певци и танцьори от Детски фолклорен състав „Звездица“ при Тракийско дружество „Димитър Маджаров“ и Народно читалище „Тракия-2009“ Кърджали, гостуващи на Председателя на Народното събрание Цвета Караянчева.

3.1.6.Дружеството бе партньор в Пловдив  ЕСК2019 на Лиеу Арт Лион Франция.

3.2. Участие в проведени заседания на КВНОЖГ – НС – 8 участия за 2019 г. 3.2.1.Позитивна е иновацията субсидиите за гр. орг. да се разпределят съгласно съответните специални закони. ЗЗРК е в състояние на изменение и допълнение от МК.

3.2.2.Позитивен е българският сектор на еврокомисар Мария Габриел: иновации, култура, образование, младеж, спорт /следва да се работи за създаване и приемане на редица тематични Програми на европейско и национално ниво/.

3.2.3.Има предложение в ЗСъд.Власт и представляващите НПО лица да бъдат приравнени и подават декларации за имуществено състояние!

3.2.4.Закон за социалните дейности, Истанбулска конвенция и т.н. – ТДВРС е в състояние да е партньор на държава и/или община в заложените дейности.

3.3. Осъществени срещи за увеличаване реализацията на дейности, съобразно опциите на материалната база на Дружеството.

3.3.1. с режисьорски и по поддръжка и изграждане театрални салони;  Констатиран е голям интерес на професионалния театрален сектор към Голямия салон /кино – театрален/ на ТДВРС .Професионалните зали са в недостиг. Няма детски представления, особено необходими в Р-н Южен – вече с над 100000 население.. В тази връзка възниква все по- належащо въпросът с ремонт и оборудване на залата, както и поемане разумен ангажимент с театрални колективи.

Такава стъпка би допринесла за повишаване в полза на ТДВРС на:

– организационен капацитет

– дарителски индекс

– обществен престиж

– обществено доверие

– финансова устойчивост

3.3.2. – в сферата на ВЕИ ,с оглед изграждане и монтаж върху покривната повърхност на фотосоларна станция 50КВ/около 70х.лв./с търсен ефект: производство на ел. Енергия за собствени нужди и на консуматори в територията ни – павилиони, ресторант – градина; при остатък – захранване на общата мрежа чрез ЕВН.

3.3.3.Търсене и подготовка проекти,вкл. за ремонт на голям салон , за саниране и други.

3.3.4.Сключен е годишен договор с ДПЗД за отдаване труд.

3.4. Проведени са 3 /три/ Общи събрания: 23.02.2019; 18.05.2019;10.06.2019; с взети Решения от тях.

3.5. Съдебни дела :

3.5.1. срещу откази на АВ – неизменно спечелвани от ТДВРС в ПОС и ПАС;

3.5.2. Георги Йорданов Йорданов срещу ТДВРС – Дружеството е спечелило възловите си дела;

3.5.3.СТДБ с председател Красимир Андреев Премянов успя да вземе със съдебно дело срещу ТДВРС 39441.70лв – представляващи задължения за членски внос по Устав на СТДБ, в размер 20 процента от приходите на ТДВРС, от 01.01.2014 г до 12.06.2017 г.;

ТДВРС прекрати с еднократно предизвестие от ОС/10.06.2017 г членството си в СТДБ.

3.5.4. И в момента се движи съдебно дело от Мариана Златкова Златкова срещу ТДВРС за претендирани суми, извън прекратен по надлежния ред, по неин иск, граждански договор – ниво ПРС.

 1. 4. ТДВРС е изплатило всичките си задължения по данъци и такси, вкл. за 2019 г.                 

2020 година поставя пред нас следващи хоризонти, с други предизвикателства. На дневен ред са процесите, гарантиращи, че постигнатото през годината на „Пловдив ЕСК2019“ ще има траен ефект и след нея. Заложили сме действия, свързани с популяризирането и опазването на културното наследство в дългосрочен план, с европейското сътрудничество в областта на културното и езиковото многообразие и наследство. Целим и да се повиши конкурентоспособността на секторите, свързани с културата и творчеството. Целим да развием и аудиовизуалния си сектор.Вече сме по-смели оптимисти и с по-високо самочувствие. Виждаме, как в ТДВРС има постигнат умел баланс между централизация и децентрализация. Между задължителното единство по ключови въпроси и индивидуалните интереси.

В тази връзка, работния ни календарен план за периода 2020 г.  се разглежда като стратегически инструмент, който набелязва приоритети и определя конкретни действия за посрещане на предизвикателствата, свързани с цифровизацията, глобализацията и нарастващото социално многообразие в областта на политиката за културата и заемане и затвърждаване позицията на Дружеството ни там. Изтъкваме, че процесите на икономическа трансформация са ключов приоритет през 2020 година!

Смятаме, че засилването на европейското съдържание и значение е в цифровата икономика. Централно място и в приоритетите на ЕС се отделя на създаване на благоприятни условия за многообразието, видимостта и иновациите, осигуряване на равни условия и подобряване на уменията и компетентностите. На дневен ред  е времето за диверсификация на дейността на ТДВРС, както създаване и на фирма за търговска дейност – ЕООД на ТДВРС.

Отделно, това, което стана важно за нас в последните години, особена роля се отделя на борбата с разпространението на дезинформация онлайн, с акцент върху „фалшивите новини“, медиите и тяхната роля в борбата с дезинформацията!

За нас е приоритет разглеждане на въпроса за дезинформацията . Радваме се, че тази тема е включена вече в заключенията от заседанията на ЕС. Радват ни и започналите неотдавна и прилагани на равнище ЕС инициативи за борба с дезинформацията онлайн . Това е важен аспект за гарантиране на устойчивостта на гражданския сектор по отговорен в икономическо отношение начин. Търсеният ефект е визуализация, симбиоза между социални мрежи, развитие на най-високи технологии.  Това е  в основата на Стратегията ни за развитие и за сегашните, и за бъдещите поколения и е защита срещу днешните предизвикателства на съвремието.

Но нека се знае, че „Посланието на предците“, изградили Дружеството в предходните векове като културно – просветна организация, пазител и разпространител на Тракийското културно – историческо наследство, е в основата на Стратегията за развитието ни. Централно място в нея заема “Развитието на Тракия в рамките на ЕС”. Съществен елемент е децентрализацията на културата като един от приоритетите на Европейските политики. Знаем, че са странни и останали в миналото всякакви опити за централизация, особено централизация на хора и централизация на мислене, поради което се стремим към баланс, но без да е за сметка на Дружеството, на хората, или тяхното развитие.

„Да пожелаем и дръзнем“ – е мотото ни за 2020–та. Целта е и у нас да има устойчиво надграждане чрез образцовите практики на Културата като феномен! Посредством ключовите и ресурси , развиващи потенциала,  да се насърчат иновативните и приобщаващи решения в устойчивото и достъпно развитие , да се популяризира интелигентната дигитална култура , да се засили ролята на историческото наследство , както и ролята на културните и творчески индустрии  като активи на културата и туризма. Търсеният резултат е подобряване на видимостта на действията на организациите и на субектите и обектите, тяхната устойчивост, сигурност и приемственост, насърчаване на устойчивото развитие, окуражаване на гражданите да живеят, работят и участват в случващото се у нас и в Европа.

Знаем, че сме постигнали  не малко, знаем, че ще реализираме значимо повече.

Успехът остава редом с тези, които не жалят сили през цялата година. Защото дали годината ще е добра или лоша – зависи от нас и най-вече от общите ни усилия да градим справедливо, достойно и сплотено общество. А за това са нужни разум, воля и морал.

2019 е следствие на случилото се и извършено през всички предходни години, така че това, което се случи през 2019, е провокирало  процеси, а 2020 е година на реакцията. Много от нещата, започнали вече, ще имат своя процес на продължение. Дали 2020 ще е по-добра или по-лоша, зависи от гледната точка, но определено ще е по-динамична. Така, че годината  е отворена възможност. Ако се страхуваме, ще бъде предизвикателна година, ако сме оптимисти, годината ще бъде много резултатна. Тя ще е година на това, което ние проектираме. Това е година, която ще ни помогне да разберем собствената си идентичност, ще ни покаже кои сме ние – индивидуално и като общност, както ще се уверим, че всички видове страхове или трудности, които изпитвахме през последните  години, бавно ще отшумяват и през 2020, стига да се придържаме към своите принципи.

Дойде времето на резултатите, отговорността и самостоятелния избор.

През 2019 Дружеството продължи да представлява неправителствените организации в културната сфера в КВНОЖГ в НС на РБ.

Архивния фонд и създадената музейна сбирка на Дружеството придобиват все  по- голяма тежест и значение в научните среди.

Отключиха се няколко момента :

 • засилване тежестта на организацията;
 • създаване на равностоен модел в контекста на дадеността :”Пловдив – европейска столица на културата 2019 г.”;
 • затвърждаване и представа за достоен и реален модел на поведение и живот у младото поколение.

Вече координираме дейността си с българския офис на ЮНЕСКО в МВнР. Ставаме част от семейството на тази огромна опазваща световното културно наследство организация. Смятаме и, че сме в модела на бъдещето, на младите хора.

За да отговори на новите предизвикателства, през 2019 г Общото събрание на Дружеството прие необходими изменения и допълнения на Устава. Добавиха се нови философии . Безспорно водят до устойчивост и просперитет на Сдружението ни.

Във връзка с новия, ангажиран професионален, научен прочит за Дружеството, дейността ни е съобразена със „Становище на Европейския комитет на регионите” — „За интегриран подход към културното наследство на Европа“.  Попадаме във всички третирани от документа сфери и инициативи. Вече попадаме и в новите програми, в които се обръща особено внимание на транснационалните дейности в секторите на културата и творчеството. И все повече ще попадаме.

 1. Календарен план 2019г.

Задача на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” през последната година, както винаги, беше да се осигурят мероприятията от вътрешния и национален план, да продължи организационната, финансова и материална стабилизация на организацията. Приетият модел на подкрепа по секции в сдружението даде възможност за увеличение на мероприятията по места, подобряване комуникацията със сродни структури, увеличение на членската маса. Предстои прецизирането му съобразно субективния фактор.

В тази връзка изказваме нашата благодарност на кметствата в с. Браниполе и с Белащица , с.Климент, Клисура,Сопот и много други. Благодарност за партньорството ни при изпълнение на съвместни мероприятия на: Ансамбъл “Тракия”,  РЕМ – Пловдив, НИЕФЕМ – София.

26 март “Ден на Тракия” уважиха г- жа Савина Петкова – Председател на Общински съвет Пловдив, г-н Камен Шишманов – Зам. Председател на Общински съвет Пловдив, почетени бяхме от Арменската общност, начело с г-н Ехиязар Узунян – почетен консул в Пловдив и г-жа Ахавни Крикорян – културно аташе, от Пловдивска Митрополия, от проф. Даниела Дженева – зам Ректор на АМТИИ и художествен ръководител на Национален фолклорен Ансамбъл „Тракия”, както и от много други.

През 2019 г. в откритата ремонтирана и иновирана  Зона север на сградата ни, реализирахме изложби, четения, представяния, отбелязване чествания. Домакини станахме и на спектакъл, изнесен от Компания Акт, начело с хореографа Аник Шарло – френски участник  в културния календар на „Пловдив 2019“, уважен от над 200 човека.

Във вътрешен и национален План Дружеството взе участие в Националните събори, отбелязващи паметта на загиналите жени и деца “Илиева нива”, „Аврен”, “Маджарово”, в националния тридневен Национален възпоминателен тракийски поход 2018 г.”По стъпките на дедите”, с финал  отбелязващ паметта на загиналите тракийци, в гр. Маджарово, организиран от проф. Д-р Атанас Щерев, почете на патронния си празник паметта на Войводата Руси Славов – спасил живота на хиляди тракийски жени и деца – пред откупения за вечни времена от Дружеството гроб на Войводата, погребан на Централни гробища – Пловдив.

Секциите по места взеха участие в местните инициативи и празници.

Имахме мощност и желание да реализираме втора част на фото – изложбата ни  „Първа световна война – 100 години”, / посрещната с огромен интерес и в Централна Европа. Да отбележим краят на случилото се и фактът, че България не само остава жива… Нямахме достатъчно собствени финанси.

За поредна година , вследствие на случилото се , смятаме, че:

1.дейността на организацията ни вече е намерила своето достойно място в историята на България;

 1. процесът е непреходен;
 2. постепенно се превръщаме в уникален и необходим партньор .

Знаем, че превръщането на съхраняваната  и друга, значима по количество и съдържание документация, печати, предмети, сбирки и пр., обхващащи и други периоди от време на дейност, в постоянно действаща експозиция на Дружеството, ще породи други взаимоотношения.

Инвестиционна дейност:

Постоянно действаща визия е професионализиране, трайно експониране и превръщане на централната сграда на Дружеството – „Тракийски културен дом“ в Пловдив, в съвременен  Национален център за тракийско изкуство и култура.

Инвестицията , включително и модернизацията с техника, позволяваща виртуален достъп и разходка през интернет пространството,  поне засега, cе финансира изцяло със собствени средства на дружеството и на доброволни начала, поради което се извършва по- бавно и по- трудно.

Ремонтна дейност:

След успешно изпълнени проекти, включително „Осигуряване на достъпна среда за ХУ”, с който сградата ни „Тракийски културен дом Пловдив“,с предназначение „За култура и изкуство“ отговаря цялостно за свободен достъп навсякъде за хора с увреждания.

Продължава да стои на преден план договорна финансова възможност за ремонт на Кино- театрален салон със съпътстващи помещения и инсталации. Вече има определена яснота. Целта е и тази мощност, а и съпътстващи, да се пуснат в работна заетост.

Организационна дейност:

Възродихме стари практики на Дружеството ни, направихме ги иновативни. Все повече се повишава интересът към дружеството ни. Благодарение на усилията на екипите, то продължава да се превръща във все по- значим фактор.

Разбира се, през Новата 2020 година сме с поставени пред нас и други предизвикателства.

Но най-важният резултат  за 2019 година е поредната констатация за все по- нарастващият борбен дух на членовете ни! Стават все повече тези, които могат и искат да влагат! Хората видяха, че имат и друга алтернатива. Повярваха, че могат. Видяха как с труд и упоритост могат да се превърнат в значим фактор, но и в едно от най-иновативните дружества в страната ни!А това е инвестиция в бъдещето ни.

 През 2019 г са проведени   девет заседания на УС  и три ОС.

Вече всички разбраха и видяха, че работата е много мащабна и става все по – мащабна и трудна , че в секциите по места се върши все повече, че вече хората виждат какво се случва и все повече хора искат да са с нас, да са наши членове.

УС  взе  98 решения. От тях  92 са изпълнени.

Изпълнено е и Решението на УС за изключване на Георги Йорданов Йорданов от ” Тракийско дружество „Войвода Руси Славов” , потвърдено от ОС 26.11.2017 г и от ОС 18.05.2019 г., съобразено с характера на неговия и партийно организираните му сподвижници, натиск срещу дружеството ни. Видима е целта им: да предизвикат управленски и организационен хаос в Дружеството ни. Разбираемо е, че докато начело са тези екипи, идеята им няма как да се случи. Всъщност, архивите говорят, че вече два пъти са предизвиквали почти да се случи: през 1977 г , с Решение 40/01.02.1977 г на Политбюро на ЦК на БКП, с което сградата е иззета и предадена за дейност на ОФ и в периода след 1996 г до края на 2003 г, когато отново се изпада в ситуация сградата да е с акт за общинска собственост, каквато никога не е била. Разбира се, бързите действия на сегашното ръководство / с начало на мандатите от 2004 г/ и обективността на Българския съд, допринесоха решаващо за истината: Сградата „Тракийски културен дом“ в Пловдив е строена от това дружество, има нотариален акт за нея, намери се АКТ 16 и архитектурния проект с разрешение за строеж! Е, опитите и мераците продължават.

Отчитаме, че се намираме в нови реалности.

Далечни са ни сегрегационните процеси. Знаем, че в основата на този проблем стоят социални и етно културни проблеми.

Правим необходимото, за да споделим стандарта ни на живот, да предадем ценностите и ценностната система. Това е в основата на извършваното от нас : галерия, музейни сбирки, младежки и прочее дейности. Но остава като особено и сериозно предизвикателство  медийното представяне на дейността ни и  експониране на Дружеството в медийното пространство. Ясно е, че медийното затъмнение идва от натиска на партийно – политически бивши и настоящи кадри, свързани с определена партия, както е ясно и, че щенията им не ще отминат. Те са постоянни.

Осъвременяваме, модернизираме и усъвършенстваме електронната страница на ТДВРС.

А при нас постоянна е изградената от началото на 2018 социална кухня в Сопот.

Браво на г-жа Лиляна Йотова – председател на секция Сопот на Сдружението. Въпреки трудностите, секцията работи прекрасно. Разполага и с нов, ремонтиран от ТДВРС през настоящата година офис , в центъра на града, до музея, на комуникативно и удобно място.

През 2020 предстои заложените дейности в образователния, социален, културен и спортен аспект да преминат на нов етап. И с помощта на Общинския съвет и ръководството на града.

За да се справим в рамките на общото, и ние във вътрешен план укрепихме потенциала на центъра ни – Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов”, който има координиращи функции.

Работим и за укрепване на капацитета на структурите и секциите ни по места.

Секциите ни водят стабилен и привлекателен живот, като стават все по- мащабни и ефективни .

Превръщаме се в перманентен работещ модерен център на тракийската култура и взаимоотношения. Задача за създаване удобството на модерните взаимоотношения и ангажиране на поколения е обхват на дейността ни в обща мрежа  , на реализацията на  виртуална музейна експозиция и виртуален център за култура и изкуство.

Проведените дейности по места стават все по привлекателни и привличат все повече хора.

Специални благодарности на всички, които  представиха Дружеството в мероприятията  и допринесоха с дейността си за живота и бъдещето му.

Днешната ни цел е навлизане в общите европейски интегрирани политики за култура, иновации, образование, младеж, спорт.

Взаимодействайки си, хората създават общи културни образци. Ако имаме култури, които са съвместими, ако има толерантност, има и процес на институционализация, който е необходим.

             Настоящото Общо събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Календарния дружествен План за 2019-та, но най-вече да отбележим развитието му  и очертаем последващото развитие под мотото „Да пожелаем и дръзнем“ – за 2020 –та.

Изкуството и културата са предизвикателствата на утрешния ден. Целта е насърчаване на устойчивото развитие и окуражаване на гражданите да живеят, работят и участват в случващото се у нас и в Европа.

За нас 2019-та колкото и да бе трудна, бе успешна. 

           Днес знаем, че много по-важно от всички конкретности, е продължението на един процес, чието развитие има несравнимо повече последствия за живота в България. Това е съхранението и опазването на нашата култура – индикаторът на обществото за неговата жизненост и индивидуалност.

            Имаме нелеката мисия да опазим вековни традиции, да съберем и експонираме сбирки, да помогнем  на хората да възпроизвеждат живота си, надявайки се на нещо по-добро, да утвърдим ролята на жените като съществена част, оформяща процесите у нас, да докажем ролята на гражданския сектор като водещ партньор на държавни и общински органи.

            Процесът е труден и бавен, но е  посветен  на тези, които са се решили  да запазят своето място в съдбата на България. Своето минало, настояще и бъдеще

            Вече можем да си позволим да изследваме постигнатите резултати като резултат от лични качества, усилия и професионализъм, да вдъхновим, да поведем разговор по важни  теми, свързани с реализацията в днешния свят .Чрез комбинация и прилагане на знанията от различни области можем да преодоляваме настоящите предизвикателства, като се стремим  да постигнем едно по- устойчиво бъдеще.  

            И 2019 г. не беше лека. Но е имало и други, много по- тежки моменти във вече  123-годишната история на Сдружението ни.

          Опитът  поражда сигурността, че отново ще имаме силата  да превърнем събитията от днешното ежедневие  в  мотивиращи фактори, да намерим и реализираме правилните решения.

            Време е да свикнем, че животът и благополучието ни зависят преди всичко от нас самите. От нашето можене, от нашите усилия. Длъжни сме да потвърдим, че моженето е функция на образованието. Няма по-конвертируем капитал от доброто образование и получаването на допълнителни знания и умения, толкова нужни на икономиката и развитието ни. Имаме и високоинтелигентен човешки потенциал. Младите поколения печелят престижни награди на международни конкурси и олимпиади. Има ли взаимна ангажираност на поколенията, вече няма да бъдем нито най-бедните, нито най-нещастните европейци. Но преди това трябва да забравим мрънкането и да открием спасението в образованието, повишаването на квалификацията си и ангажираността към доброволческата апостолска дейност с количество и качество.. Много е важна е подкрепата на семейството. Ако сме обградени от отрицателни хора, които ни обезкуражават , а и младите поколения с поведението си, е голям проблем.

 Какво постигнахме през 2019 година

 1. За пореден път Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се утвърди, като едно от най-активните и уважавани дружества в страната;
 2. Изпълнихме поръчението на нашите членове да направим необходимото и по подходящ начин да посочим положителните страни и трудностите в дейността на гражданските организации от неправителствения сектор;
 3. Създадоха се потенциални възможности за двустранен и многостранен диалог и дейности свързани с участието на Дружеството в общоевропейски проекти за развитие на гражданското общество и Дружеството ни;
 4. Създадохме нови възможности, от който очакваме и икономически ползи за членовете и организацията ни.

В заключение:

Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейността си в обществена полза, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации, каквато вече излиза на дневен ред.

       Знаем, че завършихме една трудна година, решени повече от всякога да посрещнем предизвикателствата на следващата. В нея ще продължим да отстояваме достойно ценностите на езика и културата ни. Ще продължим да разширяваме и усъвършенстваме Организацията ни. Ще продължим да модернизираме отношенията, докато усещането за общност окончателно надделее.

          В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме успешни реализации в отворената врата на БЪДЕШЕТО !

Необходимо е да благодаря на всички, включили се активно в ежедневието на Дружеството . Те стават все повече и  резултатите са все по- забележими.

Нека благодарим и на нашите деца и  младежи и на много други, които с жар помагаха желаното да стане действителност.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Радва ни  факта, че като част от българската нация доказахме, че сме успяли  не само да съхраним и експонираме поне част от най-добрите ни традиции от близкото минало, но и да продължим своя път напред.

Нека наречем отчетната 2019 година годината на качествения отскок към бъдещето.

Предстои ни 2020 – година на трудности и изпитания, но и на рутина, работа, спокойствие, градеж! Година на успех, ако се отдадем на рутината и натрупания опит, на знанията и интелекта си. 2020 ще е с множество трудности,но те ни учат на постоянство, на умение да бъдем издръжливи и търпеливи.

Този е пътят да постигнем целите си, да се развиваме, друг, по-лек няма! Всичко зависи от нас самите.

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”  на 20.01.2020 г. по Протокол 1 и на Общо събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, проведено на   22.02.2020 г.

гр. Пловдив                                                              Председател на УС:      инж. Нонка Матова

BulgarianEnglishRussian