Доклад за дейността на дружеството за 2012-та година

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО
“ВОЙВОДА РУСИ СЛАВОВ” – ПЛОВДИВ
ПРЕЗ 2012 г.

Уважаеми дами и господа,

Настоящият отчетен доклад съдържа периода от дейността на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” от 01.01. до 31.12..2012 год. Той обхваща последователността и приемствеността на края на предходния и началото на настоящия мандат на управление и развитие на Дружеството.

Това беше динамичен период, който несъмнено остави дълбоки положителни следи в стабилизацията на административно – управленската и финансово – материална дейност. на нашето Дружество. Доведе и до констатацията за необходимостта от промяна на мисленето , в посока навлизане на млади и отговорни кадри.

Настъпи времето за оценки и изводи за настоящето и бъдещо развитие на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, за неговата роля и място в националната система на СТДБ, на Тракийски женски съюз, на Тракийски младежки съюз,на взаимоотношенията с Тракийски научен институт , с вестник “Тракия” и не на последно място с Тракийски спортен съюз.

Успешно приключилата 2012 г., несъмнено ще остави трайни следи в историята на Дружеството.

Настоящото Общо събрание е не само да отчетем цялостното изпълнение на заложените мероприятия от Националния и вътрешен План, включително успешно извършените ремонтни дейности, но най-вече да очертаем началото на новото развитие на Дружеството. Под мотото „Да вдъхновим едно поколение” УС започна изпълнението на Стратегията за развитие на Дружеството, наречена “Основни насоки за развитие 2012 – 2015 г.

Мотото се превърна не само в мисия за вдъхновяване и приобщаване на младото ни поколение към ценностите на съвременното общество. Факт е, че вече имаме реално действаща група младежи, активно участващи в живота на ТМС, имаме детски представителни групи, имаме защитени проекти към Европейски Програми и фондове.

Очакваме обучението и назначаването на млади хора да е гаранция за по- нататъшният отскок на Организацията. Очакваме и компютаризацията и създаването на мрежа, обслужваща структурите по места, да доведе до заинтересованост, уголемяване и още по-сериозно стабилизиране на Дружеството ни. Очакваме и да се подобри комуникацията със структурите на Държавния и Общински апарат и Неправителствения сектор.
В условията на икономическа криза, при липса на подкрепа от държава и община, изпълнявайки задълженията си към СТДБ, държава и община, с разумно и пестеливо управление Управителният съвет успя да реализира Национална конференция, участие на 19 деца в представителна знаменна група на националния празник “6.09.” – Съединението на България”, да продължи извършване на ремонтите по сградата и да направи прекрасна зала за спорт и танци, да предвиди социална инфраструктура и въвеждане на нови информационни и комуникационни технологии.
За пореден път през 2012 г., Дружеството показа на обществото своите традиции, история, бит и култура. То показа и друга тенденция: че и тук нещата понякога се случват!

В света гражданското общество се утвърждава като уникален феномен, като поле за изява и престиж на държави от всички континенти, като поле за развитие на културата, на спорта, на науката и практиката, на технологиите. Гражданското общество се превръща в изключително мощен фактор за икономическо и социално развитие. С предвидените за него Програми финансовите приходи на Гражданските организации се покачват, което гарантира устойчивото развитие на представляваното от тях гражданското общество. Е, и България вече е в ЕС и ние вървим по този път на развитие!

В тази връзка искам да благодаря на всички, които влагаха безценно време, труд, амбиция, материални и финансови ресурси не само за да се случи това, което отчитаме днес, но и за да имаме БЪДЕЩЕ !
Необходимо е да отбележим имената на Тодор и Златка Иванови, Тодор и Янка Джелатови, Лиляна Йотова, Ели Гьорева, Лазар Стоилов, Илия Жилов, Христо Алексиев, успешните реализации на Председателя на Дружеството Нонка Матова, както и на много други членове и симпатизанти на Дружеството.

Възхищение и гордост от нашите младежи предизвиква не само успешното им включване в живота на сдружението и на ТМС но и реализма в оценките за резултатите, чувството им за морален и граждански дълг и отговорност пред Дружеството и българската общественост. Нека благодарим на Симеон Стаменов, Лили Йотова, Николина Капитанова и на много други, които с жар подпомогнаха желаното да стане действителност.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” оценява високо труда на членовете и ръководителите на секции по места. Обнадеждава ни и факта, че макар и в тежка икономическа криза, като част от българската нация доказахме, че успяхме да съхраним и експонираме част от най-добрите ни традиции от близкото минало.

Същевременно Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” изразява изключителното си безпокойство и разочарование от наличието на субективни отношения, водещи до пренебрегване водещото начало на дружествената политика на общото развитие.
Изключителната ни тревога е породена и от факта, че непознаването на нормативната база в държавата, неумението да бъдат отличени един от друг различни правни субекти с особеностите и интересите им дава отражение върху цялата система на Тракийските дружества в страната ни.

Това е „върхът” на пирамидата, видимата част на тази гражданска система пред българското общество. В много голяма степен оценките, изводите и управленските решения, които ще се приемат от настоящето и следващите управления на Дружеството и Съюза ни, засягат всички сродни организации, независимо от тяхното място в националната система.

Изключително тревожно е не само мястото на гражданската система в страната ни като основен определящ процесите фактор, а трайната тенденция за постоянен, и за съжаление устойчив, регрес в гражданската изява в и на България. Още по-тревожен е факта, че това става на фона на постоянно повишаващото се внимание и инвестиции на ЕС за гражданския сектор през последните години.

Без този ресурс гражданската изява на страната ни би изглеждала още по-трагична. Остава ни единствената възможност да повишим нивото на няколко стратегически за развитието на организацията и страната ни ресора, като младежки, женски, наука и култура, спортен. Това би се отразило и върху общото ниво на националната ни система на Тракийските дружества в страната, а и в отношението на държавните, общински и международни институции към нас. Налага се извода, че главната причина за катастрофата на българския граждански сектор се крие в задълбочаващата се тотална криза в тази сфера и в крайно недостатъчния брой на ефективни граждански организации. В разрушената национална система на взаимоотношения е ясно видима бавната реакция да се открият тенденциите в развитието на световния граждански сектор, да се приложат професионални, навременни и ефективни управленски решения съответстващи на прогреса в гражданското общество и на обективните потребности на гражданските организации.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” през последните 35 години няма пряко участие в системата на развитие на гражданското общество и в сферата на тракийското майсторство. В основата на глобалната криза на българското гражданско общество стои погрешния модел за преустройство заложен преди 21 години и постоянно съпътстващата го системна криза на управление. Този модел не съответства на обществените потребности, на професионалните интереси на гражданските организации и на ресурсните възможности заделени от държавата за развитие на този социален сектор.

Като допълнение към гореизложеното считаме, като наш професионален и обществен дълг да заявим, че на гражданската система на България в настоящия момент е необходимо следното:

Цялостна ревизия на модела по който се развиват гражданските организации в България през последните 21 години;
Спешни организационни, структурни и законодателни промени за възстановяване целостта и особено на ефективното функциониране на “чадърообразните” /пирамидални/ граждански организации в съответствие с новите предизвикателства, новата европейска политика и водещи практики към гражданското общество в най-развитите в демократично отношение страни;
Качествено ново равнище на ресурсното осигуряване на гражданските организации, съответстващо на целите и приоритетите и практиките в ЕС;
Установяване на нов тип взаимоотношения на сътрудничество и единодействие между държавните и общински органи на всички нива и обществените организации. Възстановяване на професионалния подход в управлението на системата за развитие на гражданското общество.

Очертаният модел е структурата на гражданските организации в цяла Европа и в най-развитите в социално и демократично отношение държави в света. Това е новият и модерен път за управление на сложни социални системи, каквато е и нашата.

Дейността на Тракийско Дружество “Войвода Руси Славов” през последните години, от възстановяване по съдебен ред и начин на собствеността върху базата, премина в съответствие с приетата стратегия и програма за развитие, наречена “Основни насоки 2012-2015 г.”. Тя кореспондира с цялостната Стратегия и Програма за развитие на Тракийските дружества в страната.

За съжаление Дружеството и СТДБ не получават финансова подкрепа от държавните и общински органи. Цялостната дейност на Дружеството се провежда само на основата на собствени кадрови, финансови и организационни ресурси. Поради тази причина Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” насочи усилията и крайно ограничените си ресурси за дейност главно в сферата на вътрешния и национален календар и организационното укрепване на организацията. Философията заложена в утвърдените от ОС 23.06.2012 г. Основни насоки 2012 – 2015 г., е за пълно възстановяване на авторитета ни в националното обществено тракийско движение.

Каква дейност беше извършена?

I. Календарен план 2012 г.

Задача на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” през последната година беше да се осигури мероприятията от вътрешния и национален план, да продължи организационната, финансова и материална стабилизация на организацията. Бе приет модел на подкрепа на членове по секции в сдружението, които не разполагат или имат ограничен финансов ресурс за дейност или активи за самостоятелна стопанска дейност Това даде възможност за увеличение низовите мероприятия по места, подобряване комуникацията със сродни структури, увеличение на членската маса. Привлечени бяха не само повече, но и млади хора, включително деца и младежи. Създаде се възможност за участие в проектно финансиране по линия на Европейските фондове с Програмите “Първа работа” и “Укрепване на гражданското общество”.
В тази връзка изказваме нашата благодарност на Учебните заведения: “Олга Скобелева”, “Добрин Петков”, “Кирил и Методи” – с. Браниполе, “Пенчо Славейков” с Белащица и много други. Благодарност за партньорството ни при изпълнение на съвместни мероприятия на: СТДБ, ТНИ, ПУ “Паисий Хилендарски, АМТИИ, Ансамбъл “Тракия”, РЕМ – Пловдив, НИЕФЕМ – София.

Дружеството проведе съвместно със СОСЗР на 26 март “Празника на Тракия”, денят обявен в календара на националните празници в страната ни като “Ден на Тракия”. Поднесените венци пред паметника на загиналия при изпълнение на служебния си дълг воин, тържествените слова, поздравления и грандиозното изпълнение на Националния фолклорен ансамбъл “Тракия” отбелязаха благодарността на днешното поколение пред предците.

Бяха изпълнени мероприятията от вътрешния и национален План. Дружеството взе участие в Националните събори, отбелязващи паметта на загиналите жени и деца “Илиева нива”, “Славеино”, “Маджарово”, в националния фолклорен фестивал за автентичен тракийски фолклор в Старозагорски минерални бани “Богородична стъпка”. Почете паметта на Войводата Руси Славов – спасил живота на хиляди тракийски жени и деца – пред издигнатата от Дружеството паметна плоча на патронния си празник. Отбеляза във възстановените със спомоществувателството на тракийци православни църкви в гр. Одрин 6 май – Гергьовден – “Празник на победите, храбростта и Българската армия” в църквата “Св. Георги” и на 21 май – Празника на император Константин и неговата майка Елена, въвели християнството по тези земи, в църквата “Св.св. Константин и Елена” в Одрин. Секциите по места взеха участие в местните инициативи и празници.

Дружеството стана домакин на Националната конференция “Автентичен тракийски фолклор – носител на майсторство и идентитет на нацията”. Общонационалната проява бе извършена съвместно с Тракийски научен институт при БАН. Състоя се в Етнографски музей към архитектурния резерват “Стария Пловдив”. Участие взеха ИЕФЕМ – София, РЕМ – Пловдив, ПУ ”Паисий Хилендарски”, АМТИИ, ТНИ – БАН, проф. Михаил Букорещлиев, доц. Стоян Райчевски и т.н.

Младежките секции на дружеството взеха участие в международен семинар в София за развитието на гражданското общество, в работни срещи и семинари на Тракийски младежки съюз в София и Старозагорски минерални бани. Те са готови да участват с изработени от тях програми при обучението на гражданите за процесите, изграждащи съвременното гражданско общество. Не може да не отбележим активността на Симеон Стаменов, Лили Йотова, Николина Капитанова и др.

Какво постигнахме с домакинството ни на общонационални прояви през 2012 година?

1. Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” се утвърди, като един от най-активните и уважавани членове на СТДБ. Дружеството се изяви не само като добър домакин но и като активен участник в политиката на СТДБ.

2. Изпълнихме поръчението на нашите членове да направим необходимото и по подходящ начин да посочим положителните страни и трудностите в дейността на гражданските организации от неправителствения сектор.

3. Създадоха се потенциални възможности за двустранен и многостранен диалог и дейности свързани с участието на Дружеството в общоевропейски проекти за развитие на гражданското общество.

4. С участието си в национални младежки семинари и конференции по линия на гражданското общество и ТМС към СТДБ, вече имаме по-добра информираност за хода на процесите ставащи в областта на гражданската политика в страната ни и Европа, а от там и на възможност за изпреварваща организация за включване на Дружеството ни и негови членове в проекти представляващи интерес за нас.

5. Създадохме нови контакти, от който получихме и икономически ползи за членовете и организацията ни.

В заключение:
През настоящата 2012 год. Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” организира и проведе по блестящ начин важни обществено-политически прояви. Това беше оценено много високо от СТДБ, ТНИ, ТМС и от всички наши колеги от най-големите обществени сродни организации.
От името на УС и Общото събрание искаме да изкажем благодарност към хората постигнали този успех – към г-н Красимир Премянов, председател ЦР на СТДБ, ген. Нонка Матова – председател на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, доц. Ваня Стоянова – секретар на ТНИ, към членовете на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов участващи в мероприятията – г-н Тодор Иванов, г-жа Лиляна Йотова, г-жа Ели Гьорева, г-н Илия Жилов, към младежката секция начело със Симеон Стаменов, към доброволците сред които са Янка и Тодор Джелатови, г-н Христо Алексиев и особено на учителите, децата и ръководството на училищата, оказали съдействие и участие в мероприятията. Специална благодарност отправяме и към директора на РЕМ-Пловдив – г-н Янков, към ръководител катедра “История и археология към ПУ „П. Хилендарски” – проф. Иван Джамбов, към проф. Даниела Дженева – ръководител ансамбъл “Тракия” за всячески оказаното съдействие при провеждане Национална конференция на тема “Автентичният тракийски фолклор – носител на майсторство и идентитет на нацията”, както и за предоставената ни прекрасна база в Етнографски музей – Пловдив за провеждане на мероприятие от национален мащаб.

ІІ. Взаимоотношения с Държавен и общински апарат.

През изминалия период УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” възприе нова политика. Да покаже с делата си, че Дружеството е полезен и ценен партньор на СТДБ и на държавните и общински институции, отговарящи за изпълнението на дейностите по култура, образование, младеж и спорт, изключително важните дейности, наречени в ЕС “социален феномен”.

В изпълнение спортната политика на СТДБ и Дружеството бе регистриран Спортен клуб “Тракийски юнак”. Съгласно Устава, бе приет от УС за колективен член на Дружеството с цел и задачи изпълнение на спортната политика и задачи на организацията. Клубът получи регистрация в Регистъра на спортните организации в България и лиценз за спортна дейност от МФВС.

За 2012 г. клубът взе участие в клас момчета на Държавно първенство в гр. Стара Загора. От 26 участници в дисциплината, нашият състезател – петокласник, се класира на 12 място.

Готви се участие на състезатели от клуба в Държавно първенство 2013 г.

За спортната си дейност клубът изгради в Спортна зала “Металик” Сопот спортно стрелбище за въздушно оръжие, отговарящо на всички съвременни изисквания.

В заключение изводът ни е, че сформираният по правилата на Българското законодателство спортен клуб е жизнено необходим на Тракийската организация. Целта е оформяне на Тракийската спортна политика и практическият обхват на кадри в ресора Тракийски спортен съюз. Но безспорен факт е, че като обществена спортна организация може да даде на националната спортна система на страната ни, Дружеството и СТДБ толкова, колкото държавата и общината могат да позволят.

До този извод са стигнали и политиците и спортните ръководства на най-силните световни и европейски спортни сили. За това и техните системи за управление на спорта и спортните им резултати са много по-различни от българските в настоящия момент. За голямо съжаление, държавните органи ръководили обществените отношения /вкл. НСЕИВ и РСЕИВ – Пловдив/ в годините на прехода не желаеха да припознаят Дружеството ни като организация партньор или не им позволяваха да сторят това от политическите централи на съответните политически партии. В това е голямата разлика между европейския модел за организация на гражданското общество и българската действителност.
За да изпълнява своята Програма и да съществува, Дружеството трябва да формира финансови приходи, като управлява своя собственост или материални активи. За съжаление тази практика продължава вече 21 години. Сменят се правителства, сменят се ръководства на държавните и общински органи, но политиката и отношението към Дружеството и неговите секции по места си остава непроменено.

Смятаме, че това е главната причина в България да няма стабилни граждански организации-работодатели, да няма ефективни обществени организации, да няма социален диалог и достоен социален статус на кадрите, обслужващи този тип организации, да имаме множество оцеляващи дружества, около 90 % от тях с кадри, извършващи дейността без заплащане, но носещи пълна отговорност пред контролиращите държавни институции, да няма календарен план на общинско и областни равнища, да няма качествено попълнение от млади кадри, като е реална заплахата в дълбока структурна и организационна криза да изпаднат стратегически за страната дейности и организации.
Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” ще продължи политиката си за диалог и сътрудничество с общинските ръководства и други държавни органи имащи отношение към каузата и дейността на организацията

ІІІ. Партньорства с институции и организации.

През изминалия годишен период Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” е партнирало с:
Министерство на физическото възпитание и спорта
Министерство на образованието, младежта и науката
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на околната среда и водите
Община Пловдив
Община Пловдив – Район Южен
Общинските ръководства на Хисар, Сопот, Карлово, Клисура и др.
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“
АМТИИ
ИЕФЕМ – София
РЕМ-Пловдив
Дом за деца лишени от родителска грижа “Олга Скобелева” – Пловдив
НГМТИ “Добрин Петков” – Пловдив
СОУ “Яне Сандански” – Пловдив
ОУ Кирил и Методий” – с. Браниполе
ОУ “Пенчо Славейков“ – с. Белащица
Съюз на тракийските дружества в България
Тракийски научен институт към БАН
Тракийски младежки съюз – СТДБ
Тракийски женски съюз – СТДБ
Тракийски дружества по места /Ст. Загора, Асеновград, Първомай, Кърджали, Смолян, Хасково и др./
Редакционната колегия на в. “Тракия” /СТДБ е собственик на запазените права на медията и негов основател./
Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Български съюз за физическа култура и спорт
Българска федерация по спортна стрелба
– Контакти с представители на българския бизнес.
– Европейска неправителствена спортна организация (ENGSO)
– С представители на Съвета по спорт към Комитета по образование, култура и медии на Европейската Комисия.
– Българо-швейцарска програма за сътрудничество
– С български евродепутати.
– С депутати от Народно събрание на Република България
Национален ансамбъл “Тракия”

ІV. Социални дейности и издателска дейност:

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” доскоро издаваше документи за пенсиониране на хора, бивши служители на Дружеството в стопанските му структури от периода преди 1977 год. В момента организацията обмисля възстановяване, след усъвършенстване и модернизиране, на стопанската си дейност. Дружеството участва във всички чествания на юбилеи на свои секции – членове на организацията, на сродни структури, на изтъкнати членове и обществени деятели. Периодично участва и в дарителски акции.

Дружеството трябва да оказва по-голяма помощ и на в.”Тракия”. Целта на нашата подкрепа в тази насока е да се съхранят опита, ценностите, историята и традициите и колективната памет – чиято загуба е загуба на култура – на СТДБ и неговите членове, донесли слава и оформяли части от историята на България.

Дружеството има и нов сайт в Интернет: www.trakiaplovdiv.org

V.Финансова и инвестиционна политика.

Финансовата стабилност на Дружеството е един от главните фактори лимитиращи неговата дейност. Възможностите за външно финансиране в условията на остра икономическа криза в страната са крайно ограничени. Главните усилия на УС и служебното ръководство бяха насочени към ефективно използване на наличните активи на Дружеството. Макар и малко те са важни и са източник на средства. Основните ни изводи в тази насока са следните:

В течение на периода Дружеството работи в условията на относително устойчива икономическа стабилност.
Дружеството няма финансови задължения към общината, към доставчици, към бивши негови служители.
Дружеството разполага с ограничен ресурс за активно участие в национални, вътрешни и международни проекти, насочени към изпълнение на новата стратегия за развитие “Основни насоки 2012-2015 г.”, Стратегията на СТДБ “Развитие на Тракия като евро-регион” и по линия на Европейските фондове и Програми.

Състоянието на материалните активи на Дружеството е следното:

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” е собственик на Дом “Тракия” – сграда, от около 604 кв. м., построена върху собствен парцел от 2884 кв. м. в район Южен на гр. Пловдив. Имотът се намира на кръстовището на бул. “Никола Вапцаров” и ул. “Димитър Талев”. Дружеството има претенции и към около 250 кв.м. в северната част на терена, предвидени през 1987 г., за изграждане на трето, допълнително платно на бул. “Н.Вапцаров” Към момента срокът на ЗРП е изтекъл, без да е реализирано предвижданото мероприятие.
Части от Дома и прилежащия терен, съставляващи ресторант – зимна и лятна част – градина и лоби бар, са отдадени под наем. Дружеството и наемателя вложиха и продължават да влагат значителни финансови средства за цялостно обновяване на обекта. Ресторантът ще бъде модерно обзаведен, ще има отлично обслужване и прекрасна кухня. В момента се извършва ремонт с цел да функционира целогодишно и да стане подходящо място за провеждане на прояви, заседания, срещи на специалисти и граждани – любители на специалитетите на една от най-добрите кухни на Пловдив.

Метален павилион за дюнер и бърза закуска:
Дружеството е собственик на изграден през 2011 г. метален павилион за дюнер и бърза закуска, който отдава под наем. Наемателят на обекта вложи през 2011 и 2012 год. значителни финансови и материални ресурси за обновление и модернизация.
Дружеството отдава под наем определена квадратура от югозападната част от собствения си терен, върху която е разположен дървен павилион, построен през 2010 г. Водят се преговори по откупуването му от предишния наемател, построил павилиона.
Коренно се преобрази общото състояние на втори етаж от сградата на Дружеството. Ремонтирани бяха част от канцеларии, зали и коридори. Възстанови се изцяло професионалното подово покритие и оборудване на “Зала за танцово изкуство”, Пусна се в експлоатация за танцови групи на Дружеството , а свободния часови график се отдава под наем. Очакванията са рязко да се увеличи потока от клиенти, нивото на обслужване и финансовите постъпления на наемателя и Дружеството с просперитета на обектите на собственост.

Дружеството разполага с цялостни и изрядни документи за собствеността си. Всички разрешителни, строителни книжа и архитектурни проекти са издадени от легитимни държавни органи на името на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, и обектите са пуснати в експлоатация от съответните легитимни държавни органи.

Тежката икономическа криза в страната, огромното търсене на допълнителни финансови приходи от всички граждански организации са причините за рязкото ограничаване на възможностите за привличане на финансови ресурси от източници за реклами, дарения или спонсорства от търговски дружества, или частни лица.

За повишаване приходната част от баланса, ръководството обмисля начини на въвеждане на подходяща стопанска дейност, съобразена с Устава на Сдружението.

От изготвените баланси към края на финансовите 2012 год. и очаквания за 2013 год. е видно, че действията на ръководството са довели до значително по-добро финансово състояние на Дружеството, спрямо състоянието му през предишни години.

Финансовото състояние на Дружеството е многократно по-добро от това преди 6-7 години. Основните приходи на Дружеството са от наеми. Ако е необходима по- голяма приходна част би могло да се направи преоценка на материалните активи на Дружеството. От лихви получените приходи са нищожни. С приходите се извършва цялостната дейност по национален и вътрешен план, необходимостта от проекти по Програмите на ЕС, възмездяване на труд, заплащане консумативи и текущи разходи, ремонтни дейности подобряващи дейността в имота, имуществения членски внос към СТДБ в размер на 20% от получените приходи и 30 % от членския внос, корпоративен данък, данък сгради и такса смет и др. Недостигът в приходната част от бюджета е главно от липсата на държавно и общинско подпомагане на дейността ни и от все още недостатъчна рекламна дейност носеща директни парични приходи. Многократно бяха увеличени приходите ни от управление на собствени активи на Дружеството. Такава ще бъде тенденцията и през следващите години. Разходите на Дружеството са сведени до разумния оптимум, гарантиращ стабилност, рационалност и стратегическа насоченост на извършващите се дейности.

Нашата основна цел е да направим възможни дейности, които са от стратегическо значение за увеличаване организационните структури и подобряване капацитета на Дружеството и такива, които са от значение за всички членове.

На настоящия етап от развитието на Дружеството не можем да си позволим мащабни финансови помощи към всички членове на организацията, независимо от изключителната потребност на всички от такива, но можем да обезпечим общи мероприятия касаещи цялостната политика на организацията ни и приобщаването и към европейски партньорски структури от гражданското общество.

В доклада на Контролната комисия е отразено цялостно финансовото състояние на Дружеството.

VІ. Организационно състояние на Дружеството.

Към настоящия момент в Дружеството членуват (с редовно платен членски внос) общо 1 спортна организация – колективен член и 429 члена – физически лица, разпределени в секции по местоживеене. С развитие на дейността, се повишава и интереса към организационния живот на Дружеството. Като цяло може да се направи извод, че организационното състояние на Дружеството е задоволително.

Все още не са налице благоприятни политически, законодателни и административни предпоставки за възстановяване на организационната структура на Дружеството така, както е било – на територията на цялата област. Проблемът за възстановяване на цялостната организационна структура на гражданското общество в България, за мястото на СТДБ и Тракийските дружества по места в националната ни система на гражданските организации е разделителната линия между българския и европейския модел за организация на гражданското движение.

Усилията на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” и през настоящата и през следващата година ще бъдат насочени към подобряване материалната част и база и повишаване благосъстоянието на Дружеството и неговите членове, което да ни доближи към водещата европейска практика в тази насока.

Политическите и социални промени в Европейския съюз изискват от политическата ни система в страната незабавни и спешни действия насочени към отваряне на българското гражданско общество към всички сродни граждански структури. Въпросите за независимостта и автономността на гражданските организации в Европейския Съюз ще бъдат отразени с още по-голяма сила в подготвяните нови документи на Съвета на Европа.

Все още имаме надеждата, че Държавният и общински апарат ще отчетат трагичната социална практика и действителност в страната ни през годините на прехода. Ще се отчетат новите реалности и новите насоки за дейността на Европейската комисия и Съвета на Европа в областта на гражданския сектор през следващото десетилетие. Тракийско дружество “Войвода Руси Славов е редовен участник в Регионалния съвет за етнически и интеграционни въпроси и участвува активно в дебатите за дейностите в областта на обществения живот в Пловдив и Регион. България трябва да изработи и приеме наистина нова европейска политика съчетаваща мощна държавна подкрепа с ефективна дейност на всички обществени организации.

През 2012 год. УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” работи успешно, като колективен орган на управление. Проведени са общо 16 официални заседания и 1 разширено, приети са 70 решения, като 95% от тях са изпълнени. Всички членове на УС на Дружеството се включваха активно в отделните направления на дейност, където беше търсено тяхното съдействие и подкрепа. Вероятно сме допускали и слабости и грешки, надценяване или подценяване на усилията и възможностите ни. Живеем и работим в сложни времена. Има общности и хора с различни интереси и едва ли ще се харесаме на всички в разединеното ни общество в това число и в тракийската общественост. Едни ни приемат, други ни отхвърлят. Едни искат европейска перспектива на обществото ни, на други им харесва тоталитарния стил на управление.
Целта ни беше да бъдем полезни на нашите членове. Участвахме и подпомогнахме организацията и провеждането на първата национална конференция в Пловдив на тема “Автентичен тракийски фолклор – носител на майсторство и идентитет на нацията” в Етнографски музей. Чрез този акт обявихме Дружеството пред Пловдивската и национална общественост, като организация с нова европейска визия, на носител на тракийския идентитет. В новия официален сайт на Дружеството имаме визия да даваме информация за най-важните ни събития и политики от богатото минало, активното настояще и предизвикателствата на европейското ни бъдеще в областта на дейност, за важни документи, засягащи проблеми на неправителствените организации, за добри практики в европейските страни и искреното ни желание доброто и полезното да го приложим в нашата практика. Ако не с пари за всички, да бъдем полезни с инициативи, информация и споделяне на добри практики. Ние сме структура на гражданското общество и това е нашата мисия.

Състоянието на нашите членове е твърде различно и зависи в много голяма степен от финансирането им, от отношението на общинските ръководства към въпросите на гражданския сектор, от дейността на обществения актив и не на последно място на доброволците и помощите от частния бизнес. Изказваме и нашата благодарност за съвместна дейност и подкрепа на ръководствата на всички организации, с които си партнирахме.

В заключение можем да направим следния извод:
Отчетният период е изключително позитивен. Извършен беше голям обем дейности даващи положителни резултати във всички направления. Дружеството се намира в значително по-добро общо състояние и потенциални позиции да заеме полагащото му се място в националната гражданска система на страната. Предстои ни огромна по мащаби и сложност дейност по възстановяване на структурите ни и изпълване с ново съдържание на тяхната дейност. Към настоящия момент със сега действащия ЗЮЛНЦ, с настоящите ресурси и обществено политическа обстановка в страната ни това беше почти максималното, което Дружеството ни беше в състояние да направи.

Считаме, че изпълнихме достойно най-важното, да съхраним и опазим идеята на Тракийци, за необходимостта България да има мощна и стабилна обществена гражданска организация партньор на държавата и модератор на тяхното бъдеще. Това, с което ни превъзхождат всички европейски страни. С дейността си и тази на нашите членове имаме своя принос към гражданската система на страната. Нека съхраним и развием опита и добрите професионални традиции, които имаме.

Уважаеми тракийци,
Както е видно от доклада на УС на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”, дейността на Дружеството ни е в пълно съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел осъществяващи дейността си в обществена полза, с Устава на организацията и нормативната уредба. В дейността ни има и огромни резерви, но за да ги реализираме са необходими още енергия и усилия, както и качествено нова държавна и общинска политика към гражданските организации.

VІІ. Насоки за дейност през 2013 год.

Уважаеми тракийци,
Както Ви е известно, законовата уредба ни задължава дейността ни да съответства на приетите в съответната област държавни документи, а така също да изпълняваме и дейностите, заложени в Устава на Дружеството.

Трудността идва от множеството често изменяни и различни документи, чието съдържание следва да бъде известно и да се спазва от всички, включително и от организацията ни. Нормално е да бъде поддържан административен капацитет, който регулярно да следи потока информация и да реагира своевременно. Това води до необходимост от преразглеждане на философията на взаимоотношения, заложена в Устава на Дружеството и привеждането му в съвременен вид. Води до необходимост от постоянна ангажираност на работен екип, с професионално отношение към отговорностите. Това означава не само търсене и въвеждане на нови начини на увеличаване на приходната част на бюджета, но и ангажираност на всеки един от членовете на Дружеството към каузата, заложена в Програмните документи.

През настоящата година ОС на Дружеството прие нова Стратегия за развитие на дейността си, под наименованието “Основни насоки 2012 – 2015 г.” Това е срокът на настоящия мандат. Нормално е изпълнението на Стратегията да съответства в дългосрочен план на изпълнението на Програмния период в ЕС и СТДБ. Целта е да има стабилност в изгражданите резултати. Това е причината да се предложи на вниманието на настоящото ОС Проект за изменение на срока на продължителност и отговорност на мандата на изборните органи на Дружеството от 3 на 5 години. Такъв е срокът на мандатност и в СТДБ.

ОС утвърди и Дружествена “Програма за развитие 2012-2015 год”. В нея е отчетено състоянието и проблемите, които ще се решават през следващите 3 години. Заложени са съществени изменения в политиките и ресурсното осигуряване. УС на Дружеството приема тези програмни документи, но и очаква цялостна подкрепа при практическите подходи за тяхното решаване. Изводите от 21 годишния преход, от резултатите на развитие на Дружеството до сега, по категоричен начин показват, че е необходима генерална ревизия на модела, по който българското гражданско общество се развива. Това зависи най-вече от дейността на законодателната и изпълнителна власт.

Очакваме в следващия си мандат, НС да създаде необходимата законова база за премахване на противоречията и приобщаване на всички граждански организации към европейската и националната политика за развитие на гражданското общество.

В настоящия момент СТДБ и Тракийските дружества по места не се финансират целево от Държавните програми. За СТДБ и Дружествата се запазва сегашното проектно финансиране по линия на Европейските фондове и Програми.

Към момента Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” има изготвени и защитени дра проекта по линия на Европейските фондове за финансиране. По единият – “Първа работа”, е получено съгласие за финансиране на обучение и работна заетост на трима наши младежи. По този проект към датата на провеждане на настоящото ОС, Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” има назначени трима младежи.След приключване на едногодишният срок на изпълнението му, УС има нагласа да продължи обезпечението на тези кадри с последващ Проект от ЕСФ “Отново на Работа”. Вторият проект е наречен “Защото вярваме в силата на Българската нация”. Целта е извършване пренагласа в мисленето на общността и тези около нас към предизвикателствата на съвремието. Съпътстващият ефект е създаване на компютърна мрежа, осигуряваща ритмичната дейност и взаимни връзки в организацията ни. УС подготвя и следващи няколко проекта. Този, който приоритетно ни вълнува, е ремонтирането и модернизацията на голямата зала, известна като бивш “киносалон”. Идеята ни е да го превърнем в модерна и атрактивна конферентна зала. Успеем ли да осъществим и този замисъл, Дружеството ще премине в зоната на другите обществени измерения: тези на съвремието.

Много има да се работи и по отношение на колективния ни член: спортният клуб “Тракийски юнак”. Както е известно за финансиране на обществени спортни организации (само за масовия спорт) от фондовете на Европейския съюз са предвидени общо 239 мил. евро до 2020 год. по програма „Еразъм за всички”. Предстои доуточняване, утвърждаване на програмата в европейските институции и начина на нейното управление. Както се вижда средствата не са много, но все пак са нещо. По всяка вероятност програма „Еразъм за всички” ще финансира предимно многонационални проекти (с участието на минимум 5 държави). В момента дружеството създава своята международна партньорска мрежа. Необходимо е също да знаем, че за усвояването на тези средства се изисква изключителна прецизност, отлична координация между партньорите на национално и европейско равнища и наличието на административен капацитет позволяващ успешно реализиране на проектите.

Уважаеми тракийци,
Към настоящия момент Дружеството осъществява дейността си в предметна област „обществено патриотична дейност”. Цялата дейност на дружеството, в това число и на УС е била насочена в тази област. Икономическото състояние на дружеството не ни позволява то да има дейност подобна на тази от времето преди прехода. Политическата, икономическата и социална действителност в страната са различни. Променят се и приоритетите в политиката за гражданското общество на Европейския съюз. На преден план се поставят социалните, образователните и здравни функции.

В тази връзка е необходимо и ние да осъвременим приоритетите и дейността си. От нас се изискват конкретни практически действия насочени главно в областта на култура, образование, младежки дейности и спорт в свободното време, с цялата палитра от дейности и услуги свързани с изключително важния социален сектор.

Нашите приоритети:

Развитие на здравните, образователни, социални и интегративни функции на тракийската култура и спорт.

Приоритетно развитие на тракийската култура и спорт сред учащата се младеж.

Индивидуална и организирана активност в свободното време, по месторабота и местоживеене.

Развитие на популярността на тракийския бит, култура, нрави, обичаи като част от нашето ежедневие.

Нашите политики:

Ускорено възстановяване структурите на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” по места, чрез провеждане на активен диалог и взаимодействие с общините и местния актив.

Активен лобизъм за усъвършенстване на законодателството и запазване интересите на СТДБ и неговите членове – Тракийските дружества по места.

Подпомагане на системното включване в мероприятията на Дружеството сред учащата се младеж (извън класни и извън училищни форми на практикуване – културни, образователни и спортни програми). Приоритетно стимулиране на детско-юношеските дейности.

Интеграция чрез култура и спорт на етносите и малцинствените групи от населението.

Достъп до обектите на организацията на хора в неравностойно положение.

Равни възможности за двигателна активност и спорт на жените и мъжете.

Култура, спорт и солидарност между поколенията.

Свободен достъп до мероприятията на организацията – политика на „отворените врати”.
>Стимулиране на доброволчеството, съхранение и развитие на тракийските културни и спортни традиции в общините.

Стимулиране на социалния диалог в гражданските организации.

Стимулиране на обмен на информация и добри практики в страната и гражданските организации членове на Тракийската организация.

Подпомагане на научно-изследователската и научно-приложна дейност в организацията съвместно с ТНИ

Развитие медийното осигуряване (в-к “Тракия”).

Политиките на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” са в съответствие с целите и мерките заложени за тяхното изпълнение в Основни насоки 2012 -2015 г., утвърдени от ОС на Дружеството на 23.06.2012 г.

След публикуването на новите програми на ЕС ще се прецени в кои от тях Дружеството ще може да се включи.

Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” не си поставя приоритети и цели в областта на професионалната култура, високото спортно майсторство и олимпийската подготовка на българските спортисти.

Практическата дейност на УС на Дружеството през следващите 4 години ще бъде насочена към:

1. Осигуряване на достатъчен финансов и кадрови ресурс за подпомагане на Годишния работен план, основните дейности на Дружеството и членството му в СТДБ чрез:

Приходи от управление на активи.
Осигуряване на реклами, спонсорство и публично-частни партньорства.
Участие в проектно финансиране на национално и европейско равнище. Сформиране на проектни групи за подготовка, реализация, управление и отчитане на проектите на Дружеството.
Въвеждане на нов регламент за финансово подпомагане на членове на Дружеството.
Създаване възможности за финансово подпомагане по линия на държавния и общински бюджет за НПО.

2. Активен диалог с общинските ръководства за възстановяване на обществените структури на Дружеството по места.

3. Подобряване на координацията между членовете на Дружеството – индивидуални и колективни, чрез създаване на активни помощни органи – Съвет за работа с обществения актив и средствата за масова информация.

4. Обмяна на опит и добри практики за членовете на Дружеството чрез провеждане на ежегодни Конференции, форуми, кръгли маси и семинари на Дружеството, съобщения в сайта, чрез вестник „Тракия” и др.

5. Провеждане на активна интер-регионална и международна политика на сътрудничество, и двустранни контакти с членове на Граждански Организации. Установяване на участие в представителни организации на ниво ЕС.

6. Разширяване на контактите с Парламентарната комисия занимаваща се с проблемите на образованието, младежта, физическото възпитание и спорта, Парламентарната комисия, занимаваща се с проблемите на културата и представителите на всички парламентарно представени политически партии след изборите през 2013 год. (по въпросите на културата, образованието, младежта, физическото възпитание и спорта).

Докладът е приет на заседание на Управителния съвет на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” на 12.12.2012 г. и на Общо отчетно събрание на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов” проведено на 26.01.2013г.

Председател на УС: на Тракийско дружество “Войвода Руси Славов”
инж. Нонка Матова

Вашият коментар

BulgarianEnglishRussian